Förordning (1984:598) om tillsättning av tjänster inom den regionala åklagarorganisationen, m.m.

SFS nr
1984:598
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1984-05-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:205
Upphävd
1996-07-01

1 § Vid tillsättning av tjänster vid de regionala åklagarmyndigheterna
och statsåklagarmyndigheten för speciella mål med anledning av
omorganisationen den 1 juli 1985 skall följande särskilda bestämmelser
gälla utöver vad som annars är föreskrivet för tillsättning av tjänster.

Om inte annat anges, gäller föreskrifterna bara när tjänsterna tillsätts
första gången.

2 § Tjänster som överåklagare och statsåklagare tillsätts av regeringen
efter förslag av riksåklagaren.

3 § För tjänster som tillsätts enligt 2 § skall riksåklagaren avge
förslag efter ledigkungörande genom anslag på anslagstavlan i
riksåklagarens kansli samt hos länsåklagarmyndigheterna och
arbetsenheten länsåklagare för speciella mål. Ansökningstiden är fjorton
dagar räknat från den dag då anslaget skedde i riksåklagarens kansli.

4 § Riksåklagaren får, utan att tjänsten har kungjorts ledig till
ansökan, avge förslag som avses i 2 § om tjänsten enligt förslaget skall
tillsättas med en tjänsteman som vid tillsättningstillfället innehar en
tjänst med förordnande tills vidare vid länsåklagarmyndighet och denna
tjänst i fråga om arbetsuppgifter och löneställning motsvarar den nya
tjänsten. Detta gäller bara beträffande tjänster vid de regionala
myndigheter vars geografiska område inte förändras genom
omorganisationen.

5 § Andra tjänster än de som anges i 2 § tillsätts av riksåklagaren.

6 § Tjänster som tillsätts av riksåklagaren får, utan att kungöras
lediga till ansökan, tillsättas med tjänstemän som vid
tillsättningstillfället innehar tjänster med förordnande tills vidare
vid länsåklagarmyndigheterna, om dessa tjänster i fråga om
arbetsuppgifter och löneställning motsvarar de nya tjänsterna. Detta
gäller bara beträffande tjänster vid sådana regionala myndigheter vars
geografiska område inte förändras genom omorganisationen.

7 § Andra tjänster än sådana som tillsätts av regeringen eller som
tillsätts enligt 6 § skall kungöras lediga till ansökan endast genom
anslag på anslagstavlan i riksåklagarens kansli samt hos
länsåklagarmyndigheterna och arbetsenheten länsåklagare för speciella
mål. Ansökningstiden är fjorton dagar räknat från den dag då anslaget
skedde i riksåklagarens kansli.

8 § Även utan egen ansökan skall den som vid ledigkungörande enligt 3
eller 7 § vid ansökningstidens utgång innehar en tjänst med anställning
tills vidare vid länsåklagarmyndighet eller arbetsenheten länsåklagare
för speciella mål anses som sökande till sådana tjänster som i fråga om
arbetsuppgifter och löneställning motsvarar den tjänst som han eller hon
innehar, om tjänsten inrättats på samma ort.

9 § Frågor om anställnings upphörande som avses i 7 kap. 2, 3 och 10 §§
lagen (1976:600) om offentlig anställning prövas av riksåklagaren
beträffande all personal i den nuvarande organisationen som berörs av
omorganisationen av de regionala åklagarmyndigheterna och arbetsenheten
länsåklagare för speciella mål.

10 § Förordningen (1976:1019) om lediganmälan av statlig anställning och
omplaceringsförordningen (1984:110) tillämpas inte när en tjänst
tillsätts enligt denna förordning.

11 § Beslutar riksåklagaren efter ett ledigkungörande enligt 7 § att en
tjänst inte skall tillsättas på grundval av ledigkungörandet, skall
tjänsten tillsättas enligt de föreskrifter som annars gäller. Kungörs
därvid en tjänst ledig till ansökan skall kungörelsen anslås också på
anslagstavlan i riksåklagarens kansli samt hos länsåklagarmyndigheterna
och arbetsenheten länsåklagare för speciella mål.

12 § Tillkännagivande av beslut om tillsättning av tjänst eller beslut
att inte tillsätta en tjänst anslås på anslagstavlan i riksåklagarens
kansli samt hos länsåklagarmyndigheterna och arbetsenheten länsåklagare
för speciella mål. Detsamma gäller tillkännagivande av förslag enligt 3
eller 4 §.

13 § Om en tjänst som riksåklagaren har tillsatt blir ledig före den 1
juli 1985, får riksåklagaren tillsätta tjänsten på nytt med någon annan
som har sökt tjänsten.