Förordning (1984:618) om elevplatser i gymnasieskolan m.m.

SFS nr
1984:618
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1984-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:743
Upphävd
1987-07-01

Inledande föreskrifter

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om elevplatser i

1. utbildningar i kommunernas och landstingskommunernas gymnasieskolor
(gymnasieskolan),

2. engelskspråkig gymnasial utbildning som anordnas av Stockholms
kommun.

2 § I denna förordning avses med

redovisningsår tiden den 1 juli–den 30 juni påföljande kalenderår,

gymnasieort ort som har allsidig gymnasieskoleutbildning med ortens
kommun såsom huvudman,

gymnasieregion det huvudsakliga upptagningsområdet för större delen av
gymnasieskoleutbildningen på en gymnasieort,

korta LA-kurser lokalt arbetsmarknadsanknutna specialkurser som
omfattar mindre än ett läsår och som inte kräver viss ålder, praktik
eller utbildning utöver grundskolan för tillträde.

Föreskrifterna i denna förordning om kommuner och landstingskommuner
gäller i tillämpliga delar även kommunalförbund.

Riksramar

3 § Regeringen fastställer för varje redovisningsår för hela riket en
totalram för tilldelning av elevplatser för intagning i årskurs 1
eller motsvarande på utbildningar som avses i 1 §.

Totalramen anges i årselevplatser, vilket innebär att en
intagningsplats på en två- eller treårig studieväg motsvarar två
respektive tre årselevplatser. En intagningsplats på fyraårig teknisk
linje motsvarar dock 3,7 årselevplatser.

4 § Totalramen är uppdelad på

1. en ram för utbildningar på vilka eleverna kan börja direkt efter
grundskolan (direktramen) och

2. en ram för kurser för invandrarungdom och för utbildningar som
kräver viss ålder, praktik eller utbildning utöver grundskolan för
tillträde (lilla ramen).

5 § Direktramen är uppdelad på sex sektorsramar och en ram för
ospecificerade platser.

6 § I sektorsramarna ingår platser för linjer och gymnasial
lärlingsutbildning enligt följande.

1. Ramen för humanistisk-samhällsvetenskaplig sektor (HS-sektorn)
inrymmer treårig humanistisk linje (H), treårig samhällsvetenskaplig
linje (S), tvåårig social linje (So), tvåårig musiklinje (Mu) och
tvåårig estetisk-praktisk linje (Ep).

2. Ramen för vård-, social- och konsumtionssektorn (VSK-sektorn)
inrymmer tvåårig vårdlinje (Vd), tvåårig social servicelinje (Ss) och
tvåårig konsumtionslinje (Ko).

3. Ramen för ekonomisk-merkantil sektor (EM-sektorn) inrymmer treårig
ekonomisk linje (E), tvåårig ekonomisk linje (Ek) och tvåårig
distributions- och kontorslinje (Dk).

4. Ramen för teknisk-naturvetenskaplig sektor (TN-sektorn) inrymmer
treårig naturvetenskaplig linje (N), fyraårig teknisk linje (T),
tvåårig teknisk linje (Te) och tvåårig drift- och underhållsteknisk
linje (Du).

5. Ramen för teknisk-industriell sektor (TI-sektorn) inrymmer tvåårig
beklädnadsteknisk linje (Be), tvåårig bygg- och anläggningsteknisk
linje (Ba), tvåårig el-teleteknisk linje (Et), tvåårig fordonsteknisk
linje (Fo), tvåårig livsmedelsteknisk linje (Li), tvåårig
processteknisk linje (Pr), tvåårig träteknisk linje (Tr) och tvåårig
verkstadsteknisk linje (Ve) samt gymnasial lärlingsutbildning.

6. Ramen för jordbruks- och skogsbrukssektorn (JST-sektorn) inrymmer
tvåårig jordbrukslinje (Jo), tvåårig skogsbrukslinje (Sb) och tvåårig
trädgårdslinje (Td).

I varje sektorsram ingår dessutom platser för sådana specialkurser
inom direktramen som ligger nära sektorns linjer. I ramen för TI-
sektorn ingår platser för specialkurser inom direktramen vilka inte
ligger nära någon linje. Platser för korta LA-kurser finns dock inte i
sektorsramarna.

7 § I ramen för ospecificerade platser ingår platser för

1. korta LA-kurser,

2. en minimiorganisation för undervisning enligt samordnade
timplaner,

3. den treåriga finskspråkiga blandade linjen i Stockholms kommuns
gymnasieskola,

4. den engelskspråkiga gymnasiala utbildning som anordnas av
Stockholms kommun,

5. den gymnasiala utbildningen för döva och gravt hörselskadade i
Örebro,

6. utbildningen av hörselskadade i Örebro kommuns gymnasieskola och

7. utbildningar som regeringen bestämmer särskilt.

Dessutom ingår platser vilka är tänkta för utbildningar som avses
i 6 § men vilka inte redan från början förs till en bestämd sektorsram.
Skolöverstyrelsen skall föra dessa platser till sektorsramar enligt
föreskrifter som regeringen meddelar. Förordning (1985:757).

8 § I lilla ramen ingår platser för

1. kurser för invandrarungdom,

2. specialkurser som bygger på en minst tvåårig gymnasial utbildning
(påbyggnadsutbildningar),

3. andra specialkurser på vilka elever inte kan börja direkt efter
grundskolan.
Riksramars fördelning på länsramar m.m.

9 § Från totalramens delramar för hela riket skall skolöverstyrelsen
undanta de årselevplatser som behövs för

1. ändamål som avses i 7 § 2–7,

2. finskspråkiga parallellinjer i Stockholms kommuns gymnasieskola och
engelskspråkiga tekniska studievägar i Norrköpings kommuns
gymnasieskola eller

3. sådana beslut som enligt andra föreskrifter skall fattas av
skolöverstyrelsen.

I övrigt skall skolöverstyrelsen fördela årselevplatserna i varje
riksram mellan länen i form av länsramar. Fördelningen skall ske i ett
sammanhang. Skolöverstyrelsen skall dock för senare fördelning hålla
inne det antal årselevplatser som behöver finnas såsom reserv.
Förordning (1985:757).

Tilldelning ur länsramarna

10 § Inom ramarna för länet skall länsskolnämnden bestämma hur många
intagningsplatser, i förekommande fall uttryckt i antal klasser, som
varje kommun och landstingskommun i länet får inrätta för varje
studieväg och för gymnasial lärlingsutbildning.

Skolöverstyrelsens medgivande krävs för tilldelning av elevplatser på
studieväg inom en för skolhuvudmannen ny sektor enligt 6 §. Vid
länsskolnämndens fördelning av elevplatser gäller vidare de
begränsningar som följer av 13, 15, 16 och 18 §§.

11 § Tilldelning ur länsramarna görs efter ansökan av kommunens
skolstyrelse eller landstingskommunens utbildningsnämnd. I fråga om
tidpunkter och former för ansökningarna gäller de föreskrifter som
skolöverstyrelsen meddelar.

12 § Länsskolnämnderna skall fatta årliga beslut om tilldelning ur
länsramarna. Dessa beslut skall fattas senast vid den tidpunkt som
skolöverstyrelsen bestämmer.

Länsskolnämnderna får såsom reserv hålla inne ett antal platser som
fördelas vid en senare tidpunkt.

13 § Om kommuner med gymnasieskola hör till olika län men samma
gymnasieregion, skall vardera länsskolnämnden samråda med den andra
innan länets kommun tilldelas platser. Om länsskolnämnderna inte enas,
skall skolöverstyrelsen besluta.

Vissa omfördelningar mellan länsramar

14 § Om det efter en länsskolnämnds fördelning ur en ram för en sektor
eller för korta LA-kurser blir årselevplatser över, vilka inte räcker
till ytterligare en klass, får länsskolnämnden omfördela de överblivna
platserna till en ram där tillskottet kan utnyttjas.

Efter medgivande från skolöverstyrelsen får länsskolnämnder
sinsemellan omfördela sådana överblivna årselevplatser till län och
ram för en sektor eller korta LA-kurser där tillskottet kan
utnyttjas.

Särskilda föreskrifter om lågfrekventa studievägar m.m.

15 § Med lågfrekventa studievägar avses i denna förordning sådana
reguljära eller försöksvis införda studievägar som med hänsyn till sin
särskilda karaktär bör anordnas endast på ett fåtal orter i landet men
som har allmänt intresse.

För lågfrekventa studievägar gäller de särskilda föreskrifterna i
16 §. Skolöverstyrelsen bestämmer inför varje redovisningsår vilka
studievägar som i detta sammanhang skall räknas som lågfrekventa.

Andra stycket gäller inte, om annat följer av särskilda föreskrifter
som regeringen meddelar.

16 § Om en kommun eller landstingskommun hos länsskolnämnden ansöker
om tilldelning av intagningsplatser på en lågfrekvent studieväg, skall
länsskolnämnden med eget yttrande överlämna ärendet till
skolöverstyrelsen för beslut. Förordning (1985:757).

17 § För undervisning enligt samordnade timplaner får
länsskolnämnderna ur länsramarna tilldela de berörda kommunerna
platser utöver dem som kommunerna får direkt ur riksramen för
ospecificerade platser för en minimiorganisation enligt 7 § första
stycket 2 och 9 § första stycket 1.

Beträffande tilldelning ur länsramarna gäller föreskrifter i
förordningen (1983:505) om samordnade timplaner och resurser i vissa
kommuners gymnasieskolor.

Allmänna begränsningar

18 § I skolförordningen (1971:235) finns föreskrifter om medgivande
att inrätta gymnasieskola, om vilka studievägar som en kommuns
respektive en landstingskommuns gymnasieskola får omfatta samt om
beslut angående skolenhet, i vilken gymnasieskola skall ingå. Vid
skolöverstyrelsens och länsskolnämndernas beslut om tilldelning av
elevplatser gäller de begränsningar som följer av dessa föreskrifter.

Sådan tilldelning av elevplatser som innebär utökning av kommuners
gymnasieskoleutbildning på andra orter än gymnasieorter får avse
endast yrkesinriktad utbildning.

I förordningen (1982:897) om yrkesinriktad filialutbildning i
gymnasieskolan finns särskilda föreskrifter för fall där en kommun
inom ramen för sin gymnasieskola anordnar yrkesinriktad utbildning i
form av filialutbildning i en annan kommun.

Av andra föreskrifter som regeringen meddelar kan följa begränsningar
utöver dem som avses i första–tredje styckena.

Rapportering

19 § Länsskolnämnderna skall årligen till skolöverstyrelsen redovisa
sina beslut om tilldelning ur länsramarna. Närmare föreskrifter om
detta meddelas av skolöverstyrelsen.

20 § Varje kommun och landstingskommun med gymnasieskola skall vid
tidpunkt som skolöverstyrelsen bestämmer till länsskolnämnden redovisa
i vilken utsträckning tilldelade elevplatser har utnyttjats.

Länsskolnämnden skall översända dessa uppgifter till
skolöverstyrelsen.

Övriga föreskrifter

21 § Skolöverstyrelsens beslut om länsramar får inte överklagas.

22 § Länsskolnämndernas beslut om tilldelning ur länsramarna får
överklagas hos skolöverstyrelsen genom besvär.

23 § Skolöverstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas
hos regeringen genom besvär, om inte annat följer av 21 §.

24 § Skolöverstyrelsen meddelar de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1984:618

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984 och gäller i fråga
om ramar för skolornas organisation för tiden från och med den 1 juli
1985.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1982:171) om elevplatser i
gymnasieskolan.

3. Om inte annat följer av punkt 4, skall de äldre bestämmelserna
fortfarande tillämpas i fråga om ramar för gymnasieskolans
organisation för tiden före den 1 juli 1985.

4. För redovisningsåret 1984/85 meddelar regeringen särskilda
bestämmelser om elevplatser för undervisning enligt samordnade
timplaner och elevplatser för intagning på estetisk-praktisk linje och
finskspråkig blandad linje.
Övergångsbestämmelser

1985:757

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag då
förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk
författningssamling. De nya bestämmelserna skall dock endast tillämpas
i fråga om beslut som avser tiden från och med den 1 juli 1986. För
beslut som avser tiden dessförinnan skall de äldre bestämmelserna
fortfarande gälla.