Förordning (1984:62) om prisreglering på jordbrukets område

SFS nr
1984:62
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1984-02-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:914
Upphävd
1991-07-01

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om prisreglering på
jordbrukets område samt föreskrifter om licens vid import och export av
sådana varor som anges i bilagan till lagen (1967:340) om prisreglering
på jordbrukets område.

Ytterligare bestämmelser om import och export finns i förordningen
(1984:53) om import- och exportreglering.

Med prisregleringslagen avses i denna förordning lagen (1967:340) om
prisreglering på jordbrukets område. Med prisreglerade varor avses i
förordningen sådana varor som anges i bilagan till prisregleringslagen.

Bestämmelser om avgifter m.m.

2 § Statens jordbruksnämnd får meddela sådana föreskrifter som avses i 1
a § prisregleringslagen.

Företag, vars verksamhet helt eller delvis bedrivs under gemensam
ledning, skall anses som ett företag när avgift enligt 10 § första
stycket i) prisregleringslagen fastställs.

Jordbruksnämnden får i särskilda fall besluta att sådana avgifter som
avses i 14 § nämnda lag skall erläggas till nämnden. Förordning
(1985:766).

3 § Varor som har förts från en ort inom landet till en frihamn skall,
om de förs från frihamnen utan samband med utförsel, förtullas eller
behandlas på det sätt som anges i 7 § första stycket 1 och 2 tullagen
(1987:1065). Vid förtullningen skall sådana avgifter betalas som avses i
14 § prisregleringslagen. Förordning (1987:1294).

4 § Avgifter enligt 14 § prisregleringslagen tas dock inte ut om varorna
förs in under sådana omständigheter som för en importlicenspliktig vara
medför rätt till införsel utan licens enligt 6 § förordningen (1984:53)
om import- och exportreglering. Förordning (1987:1294).

5 § Avgifter enligt 18 § prisregleringslagen utgår ej om varorna förs ut
under sådana omständigheter som för en exportlicenspliktig vara medför
rätt till utförsel utan licens enligt 9 § förordningen (1984:53) om
import- och exportreglering.

6 § Jordbruksnämnden får medge befrielse från sådana avgifter som avses
i 7–10, 14 och 18 §§ prisregleringslagen, om det föreligger särskilda
skäl.

7 § Jordbruksnämnden får vid utförsel av varor medge återbetalning av
sådana avgifter som anges i 6 §. Med utförsel jämställs att varorna förs
till en frihamn eller läggs upp på provianteringslager.

Nämnden får även i andra fall medge återbetalning av sådana avgifter, om
det föreligger särskilda skäl.

8 § Ansökan om återbetalning av en avgift skall ha kommit in till
jordbruksnämnden, i fråga om utförda varor inom ett år från utförseln
och i övriga fall inom ett år från det avgiften erlades. Nämnden kan i
särskilda fall medge att ansökningstiden förlängs.

9 § Återbetalning av avgifter enligt 14 § prisregleringslagen får medges
för förtullade varor som förs ut i oförändrat eller förändrat skick.
Detsamma gäller i fråga om utförsel av sådana varor som till mängd och
beskaffenhet motsvarar förtullade varor.

Återbetalning medges ej om mer än två år förflutit från det varorna
angavs till förtullning till dess förutsättningarna för återbetalning
inträdde. Jordbruksnämnden får i särskilda fall medge förlängning av
tidsfristen.

Inte heller medges återbetalning för varor för vilka utjämningsbidrag
eller exportbidrag kan lämnas enligt förordningen (1981:639) om
utjämning av industrins kostnader för jordbruksråvaror. Nämnden får dock
medge återbetalning, om det föreligger särskilda skäl.

Den som vill erhålla återbetalning skall ha sin bokföring ordnad på
sådant sätt att behövlig kontroll kan ske. Han skall vidare ge nämnden
möjlighet att granska bokföringen och att i övrigt göra den kontroll som
behövs.

10 § Vid utförsel av varor för vilka söks bidrag eller begärs
återbetalning av eller befrielse från avgift skall anspråken anmälas
till tullmyndigheten i den ordning generaltullstyrelsen efter samråd med
jordbruksnämnden bestämt.

Jordbruksnämnden får medge att anspråk enligt första stycket inte
behöver framställas i samband med utförseln. Förordning (1985:341).

11 § Föreskrifter om kontroll vid utförsel av varor som avses i 10 § och
av varor för vilka utförselavgift skall betalas meddelas av
generaltullstyrelsen efter samråd med jordbruksnämnden. Förordning
(1985:341).

12 § När prisreglerade varor anmäls till hemtagning och anges till
förtullning, skall, enligt föreskrifter som meddelas av
jordbruksnämnden, den tullskyldige eller, om varorna förs in för annans
räkning, denne lämna skriftliga uppgifter om varornas avsändningsland
och ursprungsland, kvantitet och värde samt förete handlingar för att
styrka uppgifternas riktighet.

13 § Jordbruksnämnden får meddela sådana föreskrifter som avses i 32 §
prisregleringslagen om ändring genom färgning eller annan åtgärd av den
ursprungliga beskaffenheten av vete eller råg för foderändamål
(denaturering).

14 § har upphävts genom förordning (1984:204).

Bestämmelser om import och export

15 § Jordbruksnämnden får föreskriva importlicenstvång för prisreglerade
varor med ursprung i något av följande länder, nämligen
Albanien
Bulgarien
Folkrepubliken Kina
Demokratiska Folkrepubliken Korea
Mongoliet
Polen
Rumänien
Sovjetunionen
Tjeckoslovakien
Tyska Demokratiska Republiken
Ungern
Vietnam.

16 § Jordbruksnämnden får föreskriva importlicenstvång för gödselmedel
hänförliga till 31 kap. tulltaxelagen (1987:1068). Förordning
(1987:1294).

17 § Jordbruksnämnden får – efter samråd med statens utsädeskontroll –
föreskriva importlicenstvång för vete oavsett ursprungsland i syfte att
begränsa importen av icke bakningsdugligt vete.

18 § Jordbruksnämnden får föreskriva importlicenstvång vid återinförsel
av sådana svenska prisreglerade varor som tidigare har utförts till
annat land. Nämnden får dock inte kvantitativt begränsa återinförseln.

19 § Jordbruksnämnden får föreskriva importlicenstvång för prisreglerade
varor när det behövs för att uppfylla Sveriges handelspolitiska
åtaganden.

20 § Jordbruksnämnden får föreskriva ensamrätt för Svensk sockerhandel,
ekonomisk förening, att föra in i landet bet- och rörsocker i fast form.
En sådan föreskrift får dock inte inskränka rätten för andra att föra in
dylika varor i fall som avses i 6 § förordningen (1984:53) om import-
och exportreglering.

21 § Jordbruksnämnden får föreskriva exportlicenstvång för prisreglerade
varor oavsett varornas bestämmelseland.

22 § Jordbruksnämnden får föreskriva ensamrätt för Svensk
spannmålshandel, ekonomisk förening, och för Sveriges
oljeväxtintressenter, förening u.p.a., att föra ut ur landet sådana
varor som för föreningarna anges i bilagan till denna förordning. En
sådan föreskrift får dock inte inskränka rätten för andra att föra ut
dylika varor i fall som avses i 9 § förordningen (1984:53) om import-
och exportreglering.

Bestämmelser om stöd

22 a § Jordbruksnämnden får, utöver vad som följer av 2 §, meddela
närmare föreskrifter om stöd i prisreglerande och marknadsreglerande
syfte. Förordning (1989:414).

Övriga bestämmelser

23 § Föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas av
jordbruksnämnden.

24 § Vid meddelande av föreskrifter enligt denna förordning skall
jordbruksnämnden, om det behövs, samråda med generaltullstyrelsen.

Bilaga

Varor inom Svensk spannmålshandels verksamhetsområde

_______________________________________________________________________
Tull- Varuslag
taxenr
________________________________________________________________________
10.01 Vete samt blandsäd av vete och råg
10.02 Råg
10.03 Korn
10.04 Havre
11.01 Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete
och råg
ur 11.02 Finmalet mjöl av råg, korn eller havre
ur 11.03 Krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och
pelletar av vete, råg, korn eller havre
ur 11.04 Vete, råg, korn och havre som bearbetats på
annat sätt (t. ex. skalats, valsats, bearbetats
till flingor eller pärlgryn,
klippts eller gröpats); groddar av spannmål,
hela, valsade, bearbetade till flingor eller
malda
11.07 Malt, även rostat
23.02 Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form
av pelletar, erhållna vid siktning, malning
eller annan bearbetning av spannmål eller
baljväxter.

Varor inom Sveriges oljeväxtintressenters
verksamhetsområde

________________________________________________________________________
Tull- Varuslag
taxenr
________________________________________________________________________
12.05 Rapsfrön och rybsfrön, även sönderdelade
ur 12.07 Senapsfrön, även sönderdelade
ur 12.08 Mjöl av raps- eller rybsfrön
ur 23.06 Oljekakor och andra fasta återstoder från
utvinning av olja ur raps-, rybs- eller
senapsfrön, även malda eller i form av pelletar.
Förordning (1987:1294).