Förordning (1984:624) om intagning till grundskoleanknutna studievägar i gymnasieskolan

SFS nr
1984:624
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1984-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:743
Upphävd
1987-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller vid intagning till sådana
grundskoleanknutna studievägar i kommunernas och landstingskommunernas
gymnasieskolor som avses i 9 kap. 1 § andra stycket skolförordningen
(1971:235).

2 § I den mån avvikande föreskrifter inte meddelas av regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer gäller förordningen även i
fråga om

1. externatplatser vid riksinternatskolornas utbildning på linjer
enligt läroplanen för gymnasieskolan,

2. utbildning på linjer enligt läroplanen för gymnasieskolan vid
skolor som omfattas av privatskolförordningen (1967:270).

3 § Om inte annat följer av andra föreskrifter som meddelas av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, skall urval
vid intagningen göras genom ett system med prioritetsgrupper enligt
4–8 §§.

Prioritetsgrupper

4 § När antalet platser är mindre än antalet behöriga sökande, skall
var och en av de behöriga sökandena hänföras till någon av
prioritetsgrupperna 1–3.

5 § Till prioritetsgrupp 1 hör de som är under 18 år eller fyller 18
år det kalenderhalvår då utbildningen startar. Vid intagning till
minst tvååriga studievägar gäller som ytterligare förutsättning att
sökanden inte redan har fullgjort en minst tvåårig gymnasial
utbildning.

Intagningsnämnden får i enskilda fall besluta att en sökande skall
hänföras till prioritetsgrupp 1 trots att han är äldre eller har en
minst tvåårig gymnasial utbildning, om det med hänsyn till speciella
omständigheter är rimligt att låta sökanden få en sådan gynnad
ställning. Förordning (1984:1018).

6 § Övriga sökande hör till prioritetsgrupp 2, om inte annat följer
av 7 §.

7 § Vid intagning till minst tvååriga studievägar skall till
prioritetsgrupp 3 föras sökande som redan har fullgjort en minst
tvåårig gymnasial utbildning. Detta gäller oavsett vilken ålder
sökanden har.

Om intagningsnämnden finner att en sådan sökande har visat särskilda
skäl att få genomgå även den sökta utbildningen får nämnden placera
sökanden i prioritetsgrupp 2 eller, om förutsättningen enligt 5 §
andra stycket är uppfylld, i prioritetsgrupp 1. Den som är under 18 år
eller fyller 18 år det kalenderhalvår då utbildningen startar kan dock
aldrig placeras i prioritetsgrupp 2. Förordning (1984:1018).

8 § Platserna skall i en första intagningsomgång fördelas bland
sökande i prioritetsgrupp 1.

I en andra omgång skall överblivna platser fördelas bland sökande i
prioritetsgrupp 2. Om några platser därefter finns kvar, skall de
fördelas bland sökande i prioritetsgrupp 3.

Fördelningen i prioritetsgrupp 1

9 § Om sökandena i prioritetsgrupp 1 är flera än antalet platser,
skall föreskrifterna i 10–18 §§ tillämpas.

10 § Ett skäligt antal platser skall avsättas för dem inom
prioritetsgruppen som på grund av särskilda omständigheter bör ges
företräde framför de övriga eller som kommer från skolor vilkas betyg
inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan (fri
kvot).

11 § Övriga platser skall tilldelas två sökandegrupper i proportion
till antalet förstahandssökande i varje grupp.

Till den ena gruppen (grupp A) förs de som söker till utbildning som
startar terminen efter den då de får slutbetyg från årskurs 9 i
grundskolan, sameskolan, en riksinternatskola eller en privatskola som
omfattas av privatskolförordningen (1967:270) eller från årskurs 10 i
specialskolan.

Till den andra gruppen (grupp B) förs de som fått sådant slutbetyg
tidigare än terminen före den sökta utbildningens start. Förordning
(1985:701).

12 § Sökandena i grupp A tillgodoräknas poäng för följande
urvalsgrunder:

1. slutbetyget,

2. underrepresenterat kön.

Vid sådana preliminära beslut som avses i 9 kap. 18 § skolförordningen
(1971:235) skall höstterminsbetyget från högsta årskursen vara
urvalsgrund i slutbetygets ställe. Förordning (1985:701).

13 § Sökandena i grupp B tillgodoräknas poäng för följande
urvalsgrunder:

1. slutbetyget,

2. underrepresenterat kön,

3. intresse för sökt utbildning,

4. verksamhet utöver grundskoleutbildningen. Förordning (1985:701).

14 § Företrädet mellan sökande inom en grupp bestäms efter ett
jämförelsetal. Detta utgörs av summan av sökandens poäng.

15 § Poäng för betyg utgörs av medelvärdet av sökandens betyg enligt
föreskrifter som skolöverstyrelsen meddelar.

16 § Den som har ansökt om plats vid en utbildning där vid närmast
föregående intagning i hela landet andelen intagna elever av sökandens
kön var mindre än 30 procent tillgodoräknas 0,2 poäng för
underrepresenterat kön.

17 § Varje sökande i grupp B som, med upprepning från närmast
föregående ansökningstillfälle, för andra gången anger den aktuella
studievägen som förstahandsönskemål tillgodoräknas 0,4 poäng för
intresse för sökt utbildning. Förordning (1985:701).

18 § Sökande i grupp B som efter grundskoleutbildningen har skaffat
sig arbetslivserfarenhet eller fullföljt ytterligare utbildning eller
gjort bådadera tillgodoräknas sammanlagt högst 0,5 poäng för
verksamhet utöver grundskoleutbildningen.

Skolöverstyrelsen meddelar bestämmelser om grunderna för
poängberäkningen. Därvid skall som riktlinje gälla att 0,5 poäng
motsvarar tio månaders verksamhet. Förordning (1985:701).

Fördelningen i prioritetsgrupp 2

19 § Om platserna räcker för alla i prioritetsgrupp 1 och det blir ett
för sökandena i prioritetsgrupp 2 otillräckligt antal platser över,
skall föreskrifterna i 20–26 §§ tillämpas.

20 § Om platserna är mycket få, skall intagningsnämnden göra en fri
bedömning av hur företrädet skall bestämmas mellan sökandena.

I andra fall gäller 21–26 §§.

21 § Ett skäligt antal av de överblivna platserna skall avsättas för
dem inom prioritetsgruppen som på grund av särskilda omständigheter
bör ges företräde framför de övriga eller som kommer från skolor
vilkas betyg inte utan vidare kan jämföras med betygen från
grundskolan.

22 § Övriga kvarblivna platser skall fördelas bland sökande med
slutbetyg från årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande.

23 § Sökande som avses i 22 § tillgodoräknas poäng för följande
urvalsgrunder:

1. slutbetyget,

2. underrepresenterat kön,

3. intresse för sökt utbildning,

4. verksamhet utöver grundskoleutbildningen.

24 § Företrädet mellan sökande som avses i 22 § bestäms efter ett
jämförelsetal. Detta utgörs av summan av sökandens poäng.

25 § I fråga om poäng för betyg, underrepresenterat kön och intresse
för sökt utbildning tillämpas 15–17 §§.

26 § För verksamhet utöver grundskoleutbildningen tillgodoräknas
sökande som avses i 22 § sammanlagt högst 1,5 poäng.

Skolöverstyrelsen meddelar bestämmelser om grunderna för
poängberäkningen. Därvid skall som riktlinje gälla att 1,5 poäng
motsvarar 30 månaders verksamhet.

Fördelningen i prioritetsgrupp 3

27 § Om platserna räcker för alla i prioritetsgrupperna 1 och 2 och
det blir ett för sökandena i prioritetsgrupp 3 otillräckligt antal
platser över, skall föreskrifterna i andra och tredje styckena
tillämpas.

Om de överblivna platserna är mycket få, skall intagningsnämnden göra
en fri bedömning av hur företrädet skall bestämmas mellan sökandena.

I andra fall skall föreskrifterna i 21–26 §§ tillämpas.

Övriga föreskrifter

28 § Förordningen gäller vid intagning till Stockholms musikgymnasium
utan hinder av uppställt särskilt behörighetsvillkor beträffande
kunskaper och färdigheter i musik.

29 § Intagningsnämndens beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

30 § Skolöverstyrelsen skall meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1984:624

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984.

2. Förordningen gäller i fråga om intagning till utbildning som inleds
efter utgången av juni 1985.

3. Skolöverstyrelsen får för viss eller vissa linjer eller
specialkurser, på vilka andelen äldre intagna varit stor under de
senaste åren, meddela föreskrifter om möjligheter för
intagningsnämnderna att vid intagning till sådan utbildning som inleds
under något av läsåren 1985/86 och 1986/87 besluta att ett visst
mindre antal platser skall reserveras för sökande i prioritetsgrupp
2.

En intagningsnämnd får med stöd av sådana föreskrifter fatta därmed
avsedda beslut endast om en stor del av sökandena till studievägen vid
de gymnasieskolor som intagningsnämnden handhar intagningen till
brukar vara sådana äldre som inte redan har en minst tvåårig gymnasial
utbildning.

1984:1018

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985. Den gäller i fråga
om intagning till utbildning som inleds efter utgången av juni 1985.

1985:701

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1985.

De nya bestämmelserna tillämpas första gången vid intagning till
utbildning som inleds efter utgången av juni 1986.