Förordning (1984:631) om avgifter för prövning inom skolväsendet och vuxenutbildningen

SFS nr
1984:631
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1984-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1124
Upphävd
1991-07-01

1 § Den som önskar undergå särskild prövning eller fyllnadsprövning
enligt föreskrifterna för grundskolan, gymnasieskolan eller kommunal
och statlig vuxenutbildning skall erlägga avgift till länsstyrelsen,
om inte något annat följer av föreskrifter som regeringen meddelar
särskilt.

2 § Avgiften utgör 75 kronor för varje ämne, ämnesgrupp, tillvalskurs
och prövningstillfälle.

När prövning sker enligt föreskrifterna för kommunal och statlig
vuxenutbildning och avser etappindelat ämne eller särskild
yrkesinriktad utbildning utgör avgiften 75 kronor för varje etapp
eller kurs och prövningstillfälle.

För varje skriftlig prövning tillkommer en avgift om 50 kronor.

3 § Prövningen får inte verkställas innan avgiften har erlagts.

4 § Avgiften tillfaller staten.

5 § Erlagd avgift betalas inte tillbaka.

6 § Skolöverstyrelsen skall efter samråd med riksrevisionsverket
meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna
förordning.