Förordning (1984:632) om extra statsbidrag till försöksverksamhet och utvecklingsarbete i gymnasieskolan

SFS nr
1984:632
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1984-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:166
Upphävd
1990-07-01

1 § Inom ramen för de medel som skolöverstyrelsen fördelar till
länsskolnämnderna ur anslaget Länsskolnämndernas utvecklingsstöd får
länsskolnämnderna bevilja kommuner och landstingskommuner extra
statsbidrag enligt föreskrifterna i denna förordning. Förordning
(1985:377).

2 § Extra statsbidrag är avsett för merkostnader som uppkommer genom
försöksverksamhet och utvecklingsarbete som avses i 1984 års
riksdagsbeslut om gymnasieskola i utveckling och som får bedrivas i
kommunens eller landstingskommunens gymnasieskola med stöd av
föreskrifter eller andra beslut som meddelas av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer.

Bidraget får användas för planering, administration och utvärdering samt
särskild lokal personalutbildning. Det får inte användas för
undervisning.

3 § Länsskolnämnden skall i sina beslut för varje skolhuvudman ange den
försöksverksamhet och det utvecklingsarbete för vilka bidraget är
avsett.

4 § Länsskolnämndens beslut om extra statsbidrag får inte överklagas.

5 § Skolöverstyrelsen får meddela föreskrifter för verkställigheten av
denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1990:166

Den upphävda förordningen skall dock fortfarande gälla i fråga
om statsbidrag som avser tid före den 1 juli 1990.