Förordning (1984:633) om resurser för stödinsatser i svenska på vissa yrkesinriktade studievägar i gymnasieskolan

SFS nr
1984:633
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1984-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:743
Upphävd
1987-07-01

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om extra timunderlag för
lärartjänstgöring i ämnet svenska (extra svensktimmar) i årskurs 2 på
följande studievägar i kommunernas och landstingskommunernas
gymnasieskolor, nämligen bygg- och anläggningsteknisk linje,
beklädnadsteknisk linje, el-teleteknisk linje, fordonsteknisk linje,
jordbrukslinje, livsmedelsteknisk linje, processteknisk linje,
skogsbrukslinje, trädgårdslinje, träteknisk linje och verkstadsteknisk
linje samt minst tvååriga specialkurser som liknar yrkesinriktade
linjer.

2 § Skolöverstyrelsen får för varje redovisningsår som extra
svensktimmar fördela 950 veckotimmar mellan de kommuner och
landstingskommuner som i sin gymnasieskola har årskurs 2 med ämnet
svenska på en eller flera sådana studievägar som avses i 1 §.

Med redovisningsår avses tiden den 1 juli–den 30 juni påföljande
kalenderår och med veckotimme en lektion om 40 minuter i veckan.

3 § Om det i kommunens eller landstingskommunens gymnasieskola finns
mer än en skolenhet som har årskurs 2 med ämnet svenska på en eller
flera sådana studievägar som avses i 1 §, skall kommunens skolstyrelse
eller landstingskommunens utbildningsnämnd fördela erhållna extra
svensktimmar mellan skolenheterna.

4 § Extra svensktimmar får användas för att skapa mindre och flera
undervisningsgrupper eller för att låta mer än en lärare undervisa en
grupp.

Extra svensktimmar får också användas för stödundervisning åt enskilda
elever som behöver sådan.

Om användningen av extra svensktimmar beslutar rektor för
skolenheten.

5 § Skolöverstyrelsens beslut enligt 2 § får inte överklagas.