Lag (1984:665) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

SFS nr
1984:665
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1984-06-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:576
Upphävd
1987-07-01

1 § Arvoden för vissa uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
skall utgå enligt följande:

1. Sveriges riksbank

Fullmäktig: 20 000 kronor för år.

Fullmäktiges ordförande: 6 700 kronor för år utöver fullmäktigearvodet.

Fullmäktig som är deputerad: 20 000 kronor för år utöver
fullmäktigearvodet.

Suppleant för fullmäktig: 6 700 kronor för år.

Ledamot av valutastyrelsen som inte är tjänsteman i riksbanken: 8 000
kronor för år.

Suppleant i valutastyrelsen som inte är tjänsteman i riksbanken: 2 700
kronor för år.

2. Riksgäldskontoret

Fullmäktig: 12 500 kronor för år.

Fullmäktiges ordförande: 12 500 kronor för år utöver fullmäktigearvodet.

Ledamot av arbetsutskottet som ej är ordförande eller riksgäldsdirektör:
7 200 kronor för år utöver fullmäktigearvodet.

Suppleant för fullmäktig: 2 800 kronor för år.

3. Riksdagens förvaltningsstyrelse

Ledamot: 8 000 kronor för år.

Vice ordförande i förvaltningsstyrelsen: 2 700 kronor för år utöver
ledamotsarvodet.

Ordförande i direktionen: 3 400 kronor för år utöver arvodet som ledamot
av förvaltningsstyrelsen.

Ledamot av direktionen som ej är vice ordförande i förvaltningsstyrelsen
eller ordförande i direktionen: 2 700 kronor för år utöver arvodet som
ledamot av förvaltningsstyrelsen.

Suppleant i förvaltningsstyrelsen: 2 700 kronor för år.

4. Riksdagens revisorer

Revisor: 11 200 kronor för år.

Ordförande: 4 500 kronor för år utöver arvodet som revisor.

Vice ordförande: 3 400 kronor för år utöver arvodet som revisor.

Ledamot av arbetsutskottet som inte är ordförande eller vice ordförande
eller tjänsteman vid kansliet: 2 700 kronor för år utöver arvodet som
revisor.

Suppleant: 2 700 kronor för år.

5. Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot av arbetsutskottet: 2 000 kronor för år.

Ordförande: 5 000 kronor för år utöver arvodet som ledamot av
arbetsutskottet.

Suppleant i arbetsutskottet: sammanträdesarvode enligt 2 §.

6. Riksdagens besvärsnämnd

Ledamot: 1 500 kronor för år.

Ordförande: 4 500 kronor för år utöver ledamotsarvodet.

Suppleant: sammanträdesarvode enligt 2 §.

7. Valprövningsnämnden

Ledamot och suppleant: Dagarvode med motsvarande tillämpning av
bestämmelserna i förordningen (1978:45) om ersättning vid
kommittéuppdrag.

Ordförande och dennes ersättare: 8 000 kronor för år utöver dagarvodet.
Lag (1987:386).

2 § För fullgörande av i 1 § angivna uppdrag utgår särskilt arvode för
sammanträdesdag (sammanträdesarvode) med belopp som fastställs av
riksdagens förvaltningskontor. Sammanträdesarvode utgår dock inte
till

a) riksbanksfullmäktig som är deputerad

b) riksbankschef

c) vice riksbankschef

d) riksgäldsdirektör.

Till suppleant som deltar i sammanträde utan att delta i beslut utgår
sammanträdesarvode endast om respektive organ beslutar det.
Sammanträdesarvode enligt denna paragraf utgår ej när arvodering sker
med tillämpning av förordningen om ersättning vid kommittéuppdrag.

3 § För resor som företas för fullgörande av uppdrag som avses i 1 § 6
och 7 utgår resekostnadsersättning, traktamente och annan ersättning
enligt allmänt reseavtal som gäller för statens tjänstemän eller, när
det är fråga om utrikes resa, enligt utlandsresereglementet
(1953:666).

För riksdagsledamot, som uppbär traktamente enligt ersättningsstadgan
(1971:1197) för riksdagens ledamöter 7 och 8 §§, minskas dock
dagtraktamentet med det belopp för dag som utgår enligt nämnda
bestämmelser.

4 § Riksdagens förvaltningskontor får meddela de beslut och
föreskrifter som erfordras för tillämpningen av denna lag.

Övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984. Den skall dock tillämpas
från och med den 1 januari 1984.

Genom lagen upphävs arvodesstadgan (RFS 1979:1) för riksdagen och dess
organ.