Förordning (1984:692) om det allmänna företagsregistret

SFS nr
1984:692
Departement/myndighet
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
1984-06-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1443

Allmänna bestämmelser

1 § Statistiska centralbyrån skall föra ett allmänt företagsregister.
Centralbyrån är registeransvarig för registret, som skall föras med
hjälp av automatisk databehandling.

2 § Registret skall omfatta uppgifter om

1. dem som har tilldelats organisationsnummer enligt lagen
(1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer
m.fl., med undantag för dödsbon,

2. enskilda näringsidkare som har förts in i ett
handelsregister,

3. fysiska personer och dödsbon som regelbundet bedriver
näringsverksamhet eller som regelbundet har någon anställd,

4. näringsidkare som avses i 1, 2 eller 3 och som driver
jordbruk, skogsbruk, trädgårdsodling eller som håller djur,

5. den som äger mark där någon annan driver verksamhet som
avses i 4. Förordning (2001:103).

3 § I 2 § 3 avses sådana fysiska personer eller dödsbon

1. som hos Skatteverket har registrerats för mervärdesskatt
enligt 7 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244),

2. som enligt 10 kap. 2 § skatteförfarandelagen ska göra
skatteavdrag, dock inte

– sådana enskilda arbetsgivare eller dödsbon som bara har
arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens
eller dödsboets hushåll

– enskilda arbetsgivare som i beskattningsdatabasen enligt
lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet har antecknats som tillfälliga
arbetsgivare eller som annars inte bedriver någon
näringsverksamhet,

3. som efter beslut om debitering av preliminär skatt enligt
55 kap. 2 § skatteförfarandelagen ska betala F-skatt eller
särskild A-skatt för inkomst av näringsverksamhet enligt
inkomstskattelagen (1999:1229). Förordning (2011:1443).

4 § Uppgifterna i det allmänna företagsregistret skall användas av
registerföraren för att

— avisera andra register om ändringar av uppgifterna i registret
(ändringsavisering)

— göra urval av uppgifter ur registret (urvalsdragning)

Uppgifterna i registret skall dessutom kunna utnyttjas av andra för att

— komplettera och kontrollera uppgifter i andra register

— komplettera och kontrollera uppgifter i övrigt om de fysiska och
juridiska personer som omfattas av registret

5 § Registret får användas av myndigheter och enskilda.

Registeruppgifter

6 § Registret skall innehålla följande uppgifter:

– organisations- eller personnummer

– firma

– fysisk persons namn

– juridisk form enligt Skatteverkets register över tilldelade
organisationsnummer enligt 5 § lagen (1974:174) om identitetsbeteckning
för juridiska personer m. fl.

– län och kommun där styrelsen har sitt säte eller – i fråga om
handelsbolag och enskild näringsidkare – där bolagets huvudkontor är
beläget eller näringsidkaren är folkbokförd

– postadress

– huvudnäringsgren enligt svensk standard för näringsgrensindelning
(SNI)

– antal anställda (storleksklass)

– arbetsställen

– arbetsställenummer för de arbetsgivare som av Statistiska
centralbyrån har tilldelats sådana nummer enligt lagen (1984:533) om
arbetsställenummer m. m.

– uppgift (statusmarkering) huruvida företaget är aktivt, vilande eller
avregistrerat

– uppgift om att en fysisk eller juridisk person inte önskar adresserad
direktreklam
Förordning (2003:937).

6 a § För sådana näringsidkare som anges i 2 § 4 skall det i
registret också föras in uppgifter om

– fastighetsbeteckning beträffande fastighet där verksamheten
bedrivs,

– ägar- eller arrendeförhållanden beträffande fastighet där
verksamheten bedrivs,

– företagets huvudsakliga inriktning, och

– företagets storlek.
Förordning (2001:103).

7 § I registret får också föras in uppgifter om

– besöksadress
– telefonnummer
– faxnummer
– e-post
– bifirma eller parallellfirma
– övriga näringsgrenar (binäringar)
– export- och importstorlek samt export- och importland (klass)
– utländskt ägande och land
– ägarkontroll
– statuskod och sektorskod
– omsättningsklasser
– könskvot.

För uppgift om arbetsställe enligt 6 § får också anges om
arbetsstället är huvudarbetsställe.

Tidpunkten för den senaste ändring av det register från vilket
uppgifterna har hämtats får också anges i det allmänna
företagsregistret. Förordning (2002:657).

8 § För varje arbetsställe som har registrerats enligt 6 § skall anges

— arbetsställenummer

— arbetsställebenämning

— postadress

— verksamhetsadress

— huvudnäringsgren

— antal anställda (storleksklass)

— uppgift (statusmarkering) huruvida arbetsstället är nystartat,
övertaget eller nedlagt

9 § I registret får också för varje arbetsställe föras in uppgifter om

— telefonnummer

— beteckning på den fastighet där arbetsstället är beläget

— övriga näringsgrenar (binäringar)

— hjälparbetsställe

— statistiskt sambandsnummer för arbetsställe

— uppgifter som avses i 7 § andra stycket

Inhämtande av uppgifter

10 § För det allmänna företagsregistret ska på begäran lämnas
uppgifter till Statistiska centralbyrån från nedan angivna
register enligt följande:

1. Beskattningsdatabasen enligt lagen (2001:181) om behandling
av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

– organisations- eller personnummer

– fysisk persons namn

– firma samt markering om det finns flera firmor

– juridisk form

– län och kommun där styrelsen har sitt säte eller – i fråga om
handelsbolag och enskild näringsidkare – där bolagets
huvudkontor är beläget eller näringsidkaren är folkbokförd

– postadress

– antal anställda hos den som har nyregistrerats i
beskattningsdatabasen

– besöksadress

– markering om den registrerade driver sin verksamhet på flera
arbetsställen

– binäringar jämte tilläggsnummer och verksamhetsbenämning, om
sådan finns, i fråga om den som har registrerats som
redovisningsskyldig för mervärdesskatt

– huvudnäringsgren

– tidigare organisations- eller personnummer (vid ombildning
och vissa överlåtelser)

– statusmarkeringar

– tidpunkt för registrering av uppgifterna

2. Bolagsverkets aktiebolagsregister

– aktiebolags bifirma eller parallellfirma

3. Bolagsverkets europabolagsregister

– europabolags bifirma eller parallellfirma

4. Bolagsverkets europakooperativsregister

– europakooperativs bifirma eller parallellfirma

5. Bolagsverkets handelsregister

– enskild näringsidkares eller handelsbolags bifirma eller
parallellfirma

6. Lantbruksregistret vid Jordbruksverket

– uppgifter som ska registreras om den som driver jordbruk,
skogsbruk, trädgårdsodling eller som håller djur
Förordning (2008:350).

11 § Myndigheter som lämnar uppgifter för registret skall i förväg
underrätta statistiska centralbyrån om sådana organisatoriska eller
andra förändringar som har betydelse för databehandlingen av registret.

12 § Uppgifterna enligt 10 § får lämnas till statistiska centralbyrån på
medium för automatisk databehandling.

13 § Övriga uppgifter som enligt 6 och 7 §§ skall föras in i registret
hämtas från Statistiska centralbyråns företagsdatabas på medium för
utomatiserad behandling eller på något annat lämpligt sätt. (2001:103).

14 § har upphävts genom förordning (1993:1733).

Utlämnande av uppgifter

15 § Föreskrifterna i denna förordning inskränker inte myndigheternas
skyldigheter enligt reglerna om allmänna handlingars offentlighet i
tryckfrihetsförordningen eller enligt 15 kap. 4 eller 10 §
sekretesslagen (1980:100).

16 § Sådant utlämnande av uppgifter från det allmänna företagsregistret
som inte grundas på tryckfrihetsförordningen eller sekretesslagen
(1980:100) sker mot avgift.

Sådant utlämnande sker i form av utskrift, på medium för automatisk
databehandling eller genom att en eller flera terminaler eller datorer
ansluts till registret. Förordning (1986:549).

17 § har upphävts genom förordning (1986:549).

18 § har upphävts genom förordning (1986:549).

19 § har upphävts genom förordning (1986:549).

20 § Innehåller registret uppgifter om att en fysisk eller juridisk
person inte önskar någon adresserad direktreklam, får uppgifter om den
personens adress inte lämnas ut till någon som avser att använda
adressen för sådan reklam.

21 § Särskilda villkor om användningen av uppgifterna i registret
bestäms i avtal.

Statistiska centralbyrån får lämna ut kopior på registret till
servicebyråer och andra företag. Villkoren för detta bestäms genom avtal
mellan parterna. Förordning (1986:549).

22 § Den som hos Skatteverket begär att få uppgifter ur
beskattningsdatabasen för ett sådant ändamål som avses i 4 § och
som lika väl kan tillgodoses genom det allmänna företagsregistret
skall hänvisas till detta register. Förordning (2003:937).

Gallring och arkivering

23 § Om en uppgift i registret inte längre behövs för att tillgodose
registrets ändamål, skall uppgiften tas bort ur registret.

24 § Statistiska centralbyrån skall årligen lämna riksarkivet en
registerkopia som visar innehållet i registret vid årets utgång.

Avgifter

25 § Statistiska centralbyråns verksamhet med registret finansieras
genom avgifter, som fastställs av centralbyrån. Förordning (1991:1828).

26 § har upphävts genom förordning (1986:549).

27 § För de uppgifter som enligt 10 § skall lämnas för registret betalar
statistiska centralbyrån avgifter, som bestäms i avtal mellan
centralbyrån och berörda myndigheter.

28 § har upphävts genom förordning (1986:549).

Avslutande bestämmelser

29 § Den som i tjänsten har tagit befattning med uppgifter som
har lämnats från registret och som misstänker att uppgifterna
är oriktiga skall genast anmäla detta till Statistiska
centralbyrån. Förordning (1999:38).

30 § har upphävts genom förordning (1986:549).

Övergångsbestämmelser

1992:1458

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre bestämmelser i
3 § gäller dock i fråga om preliminär skatt som avser tid före den 1
april 1993.

Om en länsstyrelses handelsregister inte överförts till Patent- och
registreringsverket enligt förordningen (1992:1454) om förande av
handels- och föreningsregister hos Patent- och registreringsverket
gäller 6 och 10 §§ i sin äldre lydelse fram till den tidpunkt då sådan
överföring sker.

1994:226

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. Den äldre lydelsen
av 3 § gäller dock fortfarande i fråga om mervärdesskatt som
belöper på tid före ikraftträdandet.

1997:1076

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre
föreskrifter i 3 § tillämpas fortfarande i fråga om
mervärdesskatt och skatteavdrag som hänför sig till tid före
ikraftträdandet.

2011:1443

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som
hänför sig till tiden före ikraftträdandet.