Förordning (1984:733) om tillsättning av vissa tjänster inom polisväsendet

SFS nr
1984:733
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1984-08-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:94
Upphävd
1989-05-01

1 § Vid tillsättning av tjänster vid rikspolisstyrelsen och i den lokala
polisorganisationen med anledning av polisväsendets omorganisation den 1
oktober 1984 skall följande särskilda bestämmelser gälla utöver vad som
annars är föreskrivet om tillsättning av tjänster.

2 § Bestämmelserna i 10 a § anställningsförordningen (1965:601) skall
inte tillämpas på tjänster vid rikspolisstyrelsen.

3 § Tjänster som inte tillsätts av regeringen får kungöras lediga till
ansökan genom att anslås på anslagstavlan vid den myndighet där
respektive tjänst finns inrättad och hos vederbörande länsstyrelse.
Ansökningstiden skall i sådant fall vara tio dagar räknat från den dag
då anslaget skedde på myndighetens anslagstavla.

4 § Beslutar tillsättningsmyndigheten efter ett ledigkungörande enligt 3
§ att inte tillsätta en tjänst på grund av ledigkungörandet, skall
tjänsten tillsättas enligt de föreskrifter som annars gäller.

5 § En extra ordinarie tjänst som inrättas i stället för en motsvarande
extra tjänst eller arvodestjänst får utan ledigkungörande tillsättas med
den som innehar den extra tjänsten eller arvodestjänsten.

6 § Förordningen (1976:1019) om lediganmälan av statlig anställning och
omplaceringsförordningen (1984:110) skall vid tillsättningsförfarande
enligt 3 eller 5 §§ inte tillämpas på de tjänster som omfattas av denna
förordning.