Förordning (1984:743) om viss begränsning av tidskoefficienten i fråga om bostadslån

SFS nr
1984:743
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1984-08-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1925
Upphävd
1992-01-01

Tidskoefficienten enligt 8 § första stycket förordningen (1978:384) om
beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån får under år
1985 höjas med sammanlagt högst tre procent. För ärenden enligt tredje
stycket samma paragraf, i vilka preliminärt lånebeslut har meddelats
under år 1984, får dock tidskoefficienten under år 1985 höjas med
sammanlagt högst fyra procent.