Förordning (1984:75) om regional samverkan i fråga om undervisning för elever med handikapp

SFS nr
1984:75
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1984-02-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1186
Upphävd
1991-08-01

Allmänna föreskrifter

1 § Regional samverkan enligt denna förordning syftar till att genom
samarbete över länsgränserna dels öka möjligheterna för elever med
handikapp att välja mellan olika utbildningsalternativ inom det
obligatoriska skolväsendet, dels ge elever med handikapp ökade
möjligheter att välja studieväg i gymnasieskolan. Förordning (1986:402).

2 § För regional samverkan i fråga om undervisning för elever med
handikapp indelas riket i fem planeringsregioner. Planeringsregionernas
benämningar, huvudorter och omfattningar anges i nedanstående
sammanställning.

Benämning Huvudort Omfattning
(kommun)

Södra planerings- Malmö Kronobergs, Kalmar,
regionen Blekinge,
Kristianstads och
Malmöhus län

Västra planerings- Göteborg Jönköpings, Hallands,
regionen Göteborgs och Bohus,
Älvsborgs och Skara-
borgs län

Östra planerings- Solna Stockholms, Uppsala,
regionen Gotlands och Gävle-
borgs län

Mellersta plane- Örebro Södermanlands, Öster-
ringsregionen götlands, Värmlands,
Örebro, Västmanlands
och Kopparbergs län

Norra planerings- Umeå Västernorrlands,
regionen Jämtlands, Väster-
bottens och Norr-
bottens län

3 § I varje region finns det en planeringsberedning.
Planeringsberedningen är knuten till den länsskolnämnd som finns på
regionens huvudort.

Uppgifter

4 § Planeringsberedningen har till uppgift att samordna insatserna i
regionen för i första hand elever med handikapp i grundskolan,
specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan och elever med flera
handikapp i särskolan samt att planera så att befintliga resurser
utnyttjas på bästa möjliga sätt. Planeringsberedningen får vid behov
även samordna insatserna för studerande med handikapp i kommunal
utbildning för vuxna (grundvux och komvux) och studerande med flera
handikapp i vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda (särvux).

Det åligger vidare planeringsberedningen att

1. samordna insatserna för undervisning i teckenspråk för sådana elever
utan hörselhandikapp i grundskolan, särskolan, specialskolan, sameskolan
och gymnasieskolan vilkas föräldrar eller syskon är döva,

2. bestämma arbetsområdet inom regionen för de konsulenter för
rörelsehindrade elever, de konsulenter för synskadade förskolebarn och
de konsulenter för synskadade elever som finns vid länsskolnämnderna i
regionen och

3. fullgöra de övriga uppgifter som ankommer på planeringsberedningen
enligt särskilda föreskrifter. Förordning (1989:376).

5 § Planeringsberedningen skall fortlöpande samarbeta med
specialskolorna, med de landstingskommunala hörselvårdskonsulenterna och
med regioninstitutionerna för rörelsehindrade. Förordning (1986:402).

Organisation

6 § I planeringsberedningen skall ingå minst två företrädare för varje
länsskolnämnd i regionen. Av de två företrädarna bör den ene ha allmänna
kunskaper om skolan och samhället och den andre ha kunskaper om
undervisning av handikappade. I planeringsberedningen skall vidare ingå
en av de landstingskommunala hörselvårdskonsulenterna i regionen.

Ledamöterna utses av länsskolnämnden på huvudorten, varvid de ledamöter
som företräder regionens övriga länsskolnämnder utses efter förslag av
dessa.

Nämnden utser ordförande och vice ordförande bland ledamöterna. För var
och en av de övriga ledamöterna skall det finnas en ersättare.
Ersättarna utses i samma ordning som ledamöterna.

7 § I mån av behov och tillgång på medel får planeringsberedningen
anlita utomstående som har kunskaper om handikapp.

Ärendenas handläggning

8 § Planeringsberedningen är beslutför när ordföranden eller vice
ordföranden och minst halva antalet övriga ledamöter är närvarande. När
ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter
närvara.

Ordföranden, vice ordföranden och de tjänstemän vid länsskolnämnden på
regionens huvudort som ordföranden bestämmer får begära in förklaringar,
upplysningar eller yttranden i ärenden hos beredningen. De får även
pröva sådana frågor om utlämnande av allmän handling som hänskjuts till
beredningen samt frågor som uppkommer i samband med överklagande av
beredningens beslut. Förordning (1986:994).

9 § har upphävts genom förordning (1986:994).

Tjänster som handikappkonsulent

10 § Vid länsskolnämnden på varje regions huvudort finns det en tjänst
som handikappkonsulent med uppgift att samordna handikappåtgärderna inom
regionen. Handikappkonsulenten skall biträda planeringsberedningen i
dess arbete.

11 § Behörig till en tjänst som handikappkonsulent är den som har dels
pedagogiska kunskaper, dels goda kunskaper om olika slag av handikapp.

Tjänsten tillsätts av länsskolnämnden på regionens huvudort efter
förslag av planeringsberedningen.

Övergångsbestämmelser

1984:75

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1984. Vid tillsättning av
tjänst som handikappkonsulent för tillträde den 1 april 1984 skall
följande gälla i stället för 11 § andra stycket. Tjänsten tillsätts av
länsskolnämnden på regionens huvudort efter samråd med de andra
länsskolnämnderna i regionen.