Förordning (1984:762) om turordning vid uppsägning av vissa lärare med statligt reglerad anställning i kommun m.m.

SFS nr
1984:762
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1984-09-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:1215
Upphävd
1991-01-01

Inledande föreskrifter

1 § Denna förordning gäller för

1. lärare med statligt reglerad anställning i form av lönetjänster och
arvodestjänster vid grundskolan och gymnasieskolan samt för
grundutbildning för vuxna (grundvux) och kommunal vuxenutbildning
(komvux) och

2. lärare som innehar sådana lönetjänster som avses i förordningen
(1975:337) om tjänster som lärare vid skolväsendet i kommun.

Förordningen gäller inte för den som innehar en lönetjänst som tillsatts
med konstitutorial eller med ett sådant förordnande på vilket äldre
föreskrifter om konstitutorial skall tillämpas.

Denna förordning gäller i stället för 3 § andra och tredje styckena, 22
och 24–27 §§ lagen (1982:80) om anställningsskydd. Förordning
(1988:1046).

2 § Vid tillämpning av denna förordning skall grundskolan,
gymnasieskolan, grundvux och komvux i en kommun anses som en enhet,
om något annat inte anges särskilt. Förordning (1988:1046).

3 § Lönetjänster som lärare betecknas i denna förordning med samma
nummer som i skolförordningen (1971:235) och förordningen (1975:337) om
tjänster som lärare vid skolväsendet i kommun. Vad som sägs om en tjänst
med visst nummer gäller även motsvarande arvodestjänster som timlärare
och andra motsvarande tjänster som lärare, om något annat inte anges
särskilt. Förordning (1988:1046).

4 § I denna förordning avses med kommun både kommuner och
landstingskommuner.

5 § Föreskrifter om facklig förtroendeman finns i lagen (1974:358) om
facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen.

6 § Föreskrifterna i 8 och 12 §§ tillämpas även när kollektivavtal
tillfälligt inte gäller.

Turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Allmänna föreskrifter

7 § Sådan turordning för uppsägning på grund av arbetsbrist, som avses i
8 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anställning, skall fastställas
enligt 8–19 §§ denna förordning, om inte annat följer av andra stycket.

Enligt 8 kap. 2 § lagen om offentlig anställning skall vid bestämmandet
av arbetstagares plats i turordningen hänsyn tas även till kravet att
myndigheten på ett riktigt sätt fullgör förvaltningsuppgifter.

8 § Är en kommun i fråga om en viss kategori av lärare bunden av
kollektivavtal i förhållande till en lokal arbetstagarorganisation, kan
kommunen och organisationen beträffande lärare som tillhör denna
kategori komma överens om avvikelser från 9–11 och 13–19 §§, om det
finns synnerliga skäl. Även om det inte finns synnerliga skäl, kan
kommunen och organisationen komma överens om att lärare skall såsom
anställning hos kommunen tillgodoräknas anställning som lärare eller
skolledare hos annan arbetsgivare. En sådan överenskommelse får dock
endast avse anställning hos staten eller statligt reglerad anställning
hos annan arbetsgivare än staten. Anställningen skall avse en tjänst som
omfattar minst 40 procent av heltidstjänstgöring eller avse två eller
flera deltidstjänster som tillsammans har minst samma omfattning.
Förordning (1988:1046).

9 § När turordning fastställs, skall den termin som infaller under det
kalenderhalvår då uppsägning sker tillgodoräknas i sin helhet.

10 § Turordning skall fastställas inom var och en av de
turordningskretsar som anges i 11 §.

När lärares plats inom en turordningskrets skall bestämmas, skall
lärarna inom kretsen fördelas på turordningsgrupp enligt 13 och 14 §§.

Turordningskretsar

11 § Lärare som är anställda av kommunen skall hänföras till en eller
flera turordningskretsar enligt följande:

1. En för innehavarna av tjänst som lärare 1.

2. En för innehavarna av tjänst som lärare 2.

3. En för innehavarna av tjänst som lärare 3 och 4.

4. En för dels innehavarna av tjänsterna som lärare 16–19, 23,
152–161, 167–172, 182 och 186, dels de lärare som avses i 16 kap. 27 §
skolförordningen (1971:235) i vilkas tjänst ingår ett eller flera av de
ämnen som avses i 15 kap. 1 § 16–19, 16 kap. 1 § 152–161 eller
167–172 samma förordning.

5. En för lärarna i varje ämne som avses i 15 kap. 1 § 5–15, 20 och 22
eller 16 kap. 1 § 101–151, 162–166, 173–181, 184 och 185
skolförordningen. I fråga om lärare 22 anses därvid varje hemspråk som
ett ämne.

6. En för innehavarna av tjänst som lärare 183.

Den som innehar en tjänst som lärare 23, 182 eller 186 skall hänföras
till turordningskrets 4 i fråga om det eller de ämnen i tjänsten som
avses i första stycket 4 samt turordningskrets 5 i övrigt. Förordning
(1988:1046).

12 § Är kommun i fråga om lärare inom en viss turordningskrets bunden av
kollektivavtal med lokal arbetstagarorganisation, kan kommunen och
organisationen komma överens om att turordning för uppsägning skall
omfatta lärare vid enbart någon eller några skolenheter hos kommunen.
Har en sådan överenskommelse träffats, skall vad som har föreskrivits i
10 § första stycket och 11 § gälla endast lärarna vid skolenheten eller
skolenheterna.

Turordningsgrupper

13 § Lärarna inom en turordningskrets fördelas på följande sex
turordningsgrupper. Turordningsgrupp III tillämpas endast i fråga om
tjänster som lärare 16–18 och 153.

Turordningsgrupp I: Lärare som innehar lönetjänst som lärare
med förordnande tills vidare längst till viss tidpunkt och som inte
uppfyller villkoren för behörighet till tjänsten;

Lärare som innehar arvodestjänst som timlärare men som inte uppfyller
villkoren för behörighet till närmast motsvarande lönetjänst;

Turordningsgrupp II: Lärare som avgått med pension och som
innehar arvodestjänst som timlärare samt uppfyller villkoren för
behörighet till motsvarande lönetjänst;

Turordningsgrupp III: Lärare som innehar lönetjänst som
lärare med förordnande tills vidare längst till viss tidpunkt under
läsåret och vars förordnande meddelats enligt föreskrifterna i 17 kap.
47 b § andra stycket skolförordningen (1971:235);

Turordningsgrupp IV: Lärare som innehar lönetjänst som lärare
med förordnande tills vidare längst till viss tidpunkt och som uppfyller
villkoren för behörighet till tjänsten;

Lärare som innehar arvodestjänst som timlärare och som uppfyller
villkoren för behörighet till motsvarande lönetjänst;

Turordningsgrupp V: Lärare som innehar lönetjänst med
förordnande tills vidare utan tidsbegränsning;

Turordningsgrupp VI: Lärare som innehar tjänst som lärare
152, 154, 156, 158 eller 160.

Vid tillämpningen av bestämmelserna om turordningsgrupperna II och IV
skall, i fråga om tjänster som lärare 16–18 och 153, den anses behörig
till en tjänst som uppfyller villkoren enligt 17 kap. 47 b § första
stycket skolförordningen. Förordning (1988:1046).

14 § När lärare fördelas på turordningsgrupperna skall lärare, som
innehar lönetjänst som lärare och som har medgivits befrielse från
behörighetsvillkor när tjänsten tillsattes, jämställas med lärare som
uppfyller villkoret. Vidare skall med lärare som uppfyller
behörighetsvillkoren för lönetjänst som lärare jämställas den som har
förklarats behörig till en sådan tjänst. Förordning (1988:1046).

Lärares plats i turordning inom turordningskrets

15 § En lärares plats i turordningen inom en turordningskrets bestäms
efter hans placering i turordningsgrupp.

Lärare i turordningsgrupp med högre nummer har företräde framför lärare
i grupp med lägre nummer.

16 § Inom en turordningsgrupp har lärare med längre anställningstid
företräde framför lärare med kortare anställningstid. Vid lika
anställningstid ger högre levnadsålder företräde.

17 § Vid tillämpning av 16 § skall lärare som tillhör någon av
turordningsgrupperna I–IV tillgodoräknas endast anställningstid hos
kommunen.

För lärare som tillhör någon av turordningsgrupperna V och VI
tillgodoräknas följande anställningstid:

1. Anställningstid hos kommunen.

2. Hälften av anställningstid hos annan arbetsgivare. Sammanlagt får
lärare tillgodoräknas högst 1 400 anställningsdagar.

Anställningstid för lärare som tillhör någon av turordningsgrupperna V
och VI tillgodoräknas endast i den mån den avser en anställning som
omfattar minst 40 procent av heltidstjänstgöring eller avser två eller
flera deltidsanställningar som har minst samma omfattning.

Utöver vad som följer av första och andra styckena tillgodoräknas lärare
som tillhör turordningsgrupperna I–VI en extra anställningsdag för
varje anställningsdag efter fyllda 45 år. Sammanlagt får lärare dock
tillgodoräkna sig högst 1 400 sådana extra anställningsdagar. Förordning
(1988:1046).

18 § Vid tillämpning av 16 och 17 §§ tillgodoräknas anställningstid i

1. statligt reglerad anställning som lärare eller skolledare hos en
kommun eller vid tidigare statsunderstödda skolor som numera har
överförts till det kommunala skolväsendet samt anställning som
skolkantor,

2. kommunalt reglerad anställning som lärare eller utbildningsassistent
vid hem för vård eller boende inom socialtjänsten,

3. kommunalt reglerad anställning som vårdlärare i gymnasieskolan eller
i kommunal högskoleutbildning,

4. sådan anställning i ett annat nordiskt land som motsvarar anställning
enligt 1–3.

Vid tillämpning av 17 § andra stycket 2 tillgodoräknas dessutom
anställningstid i statlig anställning som lärare eller skolledare och
statligt reglerad sådan anställning i andra fall än som avses i första
stycket.

Anställningstid som en lärare har fullgjort i en kommun som upplöses och
delas i två kommuner den 1 januari 1983 tillgodoräknas i den av de två
nybildade kommunerna där läraren får anställning. Förordning (1990:110).

19 § Vid tillämpning av 16 och 17 §§ tillgodoräknas anställning med det
antal dagar under terminstid som anställningen omfattar, dock högst med
280 dagar för redovisningsår.

Särskild föreskrift

20 § I fråga om uppsägning som strider mot föreskrift om turordning
finns bestämmelser i 8 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning.

Mål om tillämpningen av föreskrift om turordning handläggs enligt lagen
(1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Företrädesrätt till återanställning

21 § En lärare som har sagts upp på grund av arbetsbrist har
företrädesrätt till återanställning hos kommunen om följande tre villkor
är uppfyllda, nämligen att

1. uppsägningen har avsett en lönetjänst som lärare,

2. läraren vid uppsägningen har innehaft denna tjänst med förordnande
tills vidare utan tidsbegränsning,

3. läraren vid tidpunkten för anställningens upphörande har innehaft
statligt reglerad anställning som lärare hos kommunen under sammanlagt
mer än 280 dagar av terminstid under de senaste två åren.

Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då uppsägning skedde och
därefter till dess ett år har förflutit från den dag då anställningen
upphörde. Förordning (1988:1046).

22 § Företrädesrätt till återanställning enligt 21 § avser tjänst som
lärare vid kommunens grundskola eller gymnasieskola eller tjänst som
lärare för kommunens grundvux eller komvux. Företrädesrätten gäller även
tjänst enligt förordningen (1975:337) om tjänster som lärare vid
skolväsendet i kommun.

Företrädesrätten gäller endast anställning som lärare avsedd för minst
40 procent av heltidstjänstgöring under minst en termin. Har den
företrädesberättigade begärt det, gäller företrädesrätten dock även
anställning som avser mindre än 40 procent av heltidstjänstgöring eller
som omfattar kortare tid än en termin. Sådan anställning skall omfatta
minst två veckor i följd. Förordning (1988:1046).

23 § För att en lärare skall ha företrädesrätt till en lönetjänst
fordras att läraren är behörig att anställas tills vidare på tjänsten.

För att en lärare skall ha företrädesrätt till arvodestjänst som
timlärare fordras att läraren uppfyller behörighetsvillkoren för närmast
motsvarande lönetjänst eller har förklarats behörig till en sådan
tjänst.

Vid tillämpning av första eller andra stycket får befrielse från
behörighetsvillkor inte medges.

Vid tillämpning av denna paragraf skall, i fråga om tjänster som lärare
16–18 och 153, den anses behörig till en tjänst som uppfyller villkoren
enligt 17 kap. 47 b § första stycket skolförordningen (1971:235).
Förordning (1988:1046).

24 § Företrädesrätt till återanställning gäller ej till högre tjänst än
den som det tidigare förordnandet avsåg, om inte särskilda skäl
föranleder annat.

25 § Företrädesrätt till återanställning gäller inte gentemot en lärare
som skall erbjudas tjänst enligt 17 kap. 49 b § skolförordningen
(1971:235).

26 § Företrädesrätt till återanställning gäller utan hinder av

1. 11 och 13 §§ förordningen (SÖ-FS 1984:49) om vissa åtgärder i fråga
om anställningstrygghet för lärare med anställning tills vidare,

2. förordningen (1976-05-13) om åtgärder för övertalig personal vid
lärarhögskolor,

3. föreskrifter som regeringen meddelar om omplacering av lärare i
samband med omlokalisering av myndigheter.

27 § När turordning för företrädesrätt enligt 9 kap. 1 § lagen
(1976:600) om offentlig anställning skall fastställas, skall 13–19 §§
tillämpas, om inte något annat följer av de grunder för
tjänstetillsättning som avses i 4 kap. 3 § andra stycket nämnda lag
eller 17 kap. 38–42 §§ skolförordningen (1971:235) eller de
föreskrifter som avses där.

28 § Den som har företrädesrätt till tjänst som avses i denna förordning
får förordnas på tjänsten utan att denna har anmälts ledig till den
offentliga arbetsförmedlingen.

29 § En lärare har inte företrädesrätt till återanställning innan han
skriftligen hos arbetsgivaren har anmält anspråk på sådan
företrädesrätt.

30 § Antar en lärare ett erbjudande om återanställning, är han skyldig
att tillträda anställningen först efter skälig övergångstid.

31 § Avvisar läraren ett erbjudande om återanställning som skäligen
borde ha godtagits, har läraren förlorat sin företrädesrätt. Om läraren
antar eller avvisar ett erbjudande om återanställning för kortare tid än
en termin eller ett erbjudande om mindre än halv tjänstgöring, behåller
han dock sin företrädesrätt till återanställning. Detsamma gäller en
lärare som antar ett erbjudande om anställning som reservlärare.

32 § En lärare som har fått återanställning enligt föreskrifterna om
företrädesrätt i denna förordning skall anses ha uppnått den
anställningstid som fordras enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd
för rätt till längre uppsägningstid än en månad, rätt till besked om att
tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta samt företrädesrätt
till återanställning.

33 § Har i ärende om tillsättning av tjänst som avses i denna förordning
gjorts gällande företrädesrätt, skall i fråga om överklagande av beslut
om tillsättning av tjänsten gälla vad som föreskrivs om överklagande av
beslut om tillsättning av tjänster som lärare.