Förordning (1984:780) om upphävande av vissa föreskrifter m.m. som har kungjorts i statens personalnämnds författningssamling;

SFS nr
1984:780
Departement/myndighet
Civildepartementet RS1
Utfärdad
1984-09-20

Regeringen föreskriver att nedan angivna föreskrifter m.m. som
har kungjorts i statens personalnämnds författningssamling (SPNFS)
skall, i den mån de fortfarande gäller, upphöra att gälla vid
utgången av september 1985.

1977:5 Statens personalnämnds föreskrifter m.m. till förordningen
(1976:1060) om sjukvård i statligt reglerad
anställning m.m.,
1977:6 Statens personalnämnds föreskrifter m.m. till förordningen
(1976:1061) om sjukledighet i statligt reglerad
anställning m.m.,
1977:10 Statens personalnämnds föreskrifter m.m. till
förordningen (1976:1062) om läkare för sjukvård eller
företagshälsovård hos statsmyndigheterna,
1977:14 Statens personalutbildningsnämnds anvisningar till
förordningen (SPNFS 1977:13) om försöksverksamhet med
ersättning för vissa merkostnader för barntillsyn i samband
med internatutbildning,
1978:2 Statens personalnämnds föreskrifter m.m. till förordningen
(1977:754) om begränsning av vikariatsförordnanden hos
statsmyndigheterna, m.m.,
1979:1 Statens personalnämnds föreskrifter m.m. angående
redovisning 1979 av statlig praktikverksamhet,
1979:2 Regeringens förordning om studiecirklar i jämställdhet vid
statsmyndigheterna,
1979:3 Regeringens förordning om ersättning för merkostnader för
barntillsyn i samband med statlig internatutbildning,
1979:6 Statens personalnämnds föreskrifter m. m. till förordningen
(SPNFS 1979:2) om studiecirklar i jämställdhet vid
statsmyndigheterna.