Förordning (1984:795) om försöksverksamhet med beslut av länsskolnämnderna om regionalt arbetsmarknadsanknutna påbyggnadsutbildningar i gymnasieskolan

SFS nr
1984:795
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1984-10-18
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1074
Upphävd
1991-07-01

Inledande föreskrifter

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om försöksverksamhet med
särskild beslutsordning för sådana specialkurser i gymnasieskolan som
bygger på en minst tvåårig gymnasial utbildning och som är särskilt
anpassade till det regionala näringslivets struktur och behov (RA-
kurser).

2 § Utan hinder av 2 kap. 9 § gymnasieförordningen (1987:000) får varje
länsskolnämnd utforma RA-kurser för gymnasieskolorna i länet.

För de kurser som en länsskolnämnd utformar gäller föreskrifterna i 3–8
§§. Förordning (1987:734).

Tim- och kursplaner m. m.

3 § Länsskolnämnden skall fastställa tim- och kursplaner samt meddela
föreskrifter om inträdeskrav och urvalsgrunder. I en timplan får antalet
veckotimmar för eleverna vara högst 38.

Föreskrifter om lärarveckotimmar m. m. finns i förordningen (1986:397)
om resurser för påbyggnadsutbildningar i gymnasieskolan. Förordning
(1986:398).

Organisation

4 § Länsskolnämnden bestämmer för varje kurs vid vilken eller vilka
skolhuvudmäns gymnasieskolor som kursen får anordnas och hur många
intagningsplatser som får inrättas.

Intagningsplatser tilldelas skolhuvudmännen ur de länsramar som
länsskolnämnden förfogar över enligt 3 kap. gymnasieförordningen
(1987:743). Förordning (1987:734).

5 § Samtliga kommuner i länet skall ingå i elevområdet för varje kurs
som anordnas vid någon av gymnasieskolorna i länet.

6 § Enligt 2 kap. 12 § första stycket gymnasieförordningen (1987:743)
bör läsåret börja i augusti och sluta senast i juni.

Länsskolnämnden får medge att läsåret för en kurs förläggs till en annan
del av året, om det behövs med hänsyn till utbildningsmålet eller om
andra särskilda skäl föreligger. Förordning (1987:734).

Vissa statsbidrag till undervisningsmateriel

7 § Vid tillämpningen av förordningen (1984:628) om statsbidrag till
anskaffning och förnyelse av undervisningsmateriel i gymnasieskolan
skall länsskolnämnden beträffande RA-kurserna besluta i frågor som
enligt nämnda förordning ankommer på skolöverstyrelsen.

Överklagande

8 § Länsskolnämndens beslut enligt 7 § får överklagas hos
skolöverstyrelsen. Överstyrelsens beslut får inte överklagas.

Övriga beslut av länsskolnämnden enligt denna förordning får inte
överklagas. Förordning (1987:734).

Utvärdering

9 § Skolöverstyrelsen skall följa försöksverksamheten och redovisa
erfarenheterna av den till regeringen. Redovisning för tiden den 1 juli
1985–den 30 juni 1987 skall lämnas senast den 15 september 1987 och
slutredovisning senast den 15 september 1989.

Övergångsbestämmelser

1984:795

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985 och gäller till
utgången av juni 1990. Den tillämpas endast i fråga om kurser som
eleverna påbörjar efter utgången av juni 1985.