Förordning (1984:796) om försöksverksamhet med beslut av länsskolnämnderna om vissa jämkningar i gymnasieskolans timplaner

SFS nr
1984:796
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1984-10-18
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1074
Upphävd
1991-07-01

1 § För försök med koncentrationsläsning i gymnasieskolan under tiden
den 1 januari 1985–den 30 juni 1992 får skolöverstyrelsen meddela
föreskrifter om rätt för länsskolnämnderna att medge jämkningar av
timtalen mellan årskurserna i timplanerna. Jämkning får inte göras i
timplaner som regeringen har fastställt för studievägar som finns endast
på försök. Förordning (1990:131).

2 § Jämkningar som avses i 1 § får inte medföra att fler
undervisningsgrupper anordnas.

3 § Skolöverstyrelsen skall till regeringen redovisa erfarenheter av
jämkningar som medgetts av länsskolnämnderna. Redovisning för tiden den
1 januari 1985–den 30 juni 1987 skall lämnas senast den 15 september
1987 och slutredovisning senast den 15 september 1989.