Förordning (1984:803) om jämställdhet i statlig verksamhet

SFS nr
1984:803
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1984-11-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:1586
Upphävd
1999-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1989:521

Tillämpningsområde

1 § Som ett led i regeringens strävan att åstadkomma en i huvudsak jämn
könsfördelning i statliga anställningar och uppdrag meddelas i denna
förordning vissa föreskrifter för myndigheterna under regeringen.

I fråga om anställningar ansluter föreskrifterna till lagen (1979:1118)
om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet och till 7 kap.
medbestämmandeavtalet för det statliga arbetstagarområdet (MBA-S).
Förordning (1986:1395).

2 § har upphävts genom förordning (1989:521).

Uppdrag m.m.

3 § När myndigheten skall ge någon ett uppdrag, skall den se till att
det finns personer av båda könen att välja mellan, om det kan ske inom
ramen för sakliga urvalsgrunder.

När myndigheten skall föreslå någon till ett uppdrag, skall den föreslå
en person av vartdera könet, om det kan ske inom ramen för sakliga
urvalsgrunder. Förordning (1986:1395).

4 § Vad som i 3 § sägs om uppdrag skall tillämpas också på utbildning
som särskilt anordnas för att ge kompetens för ett uppdrag.

Jämställdhetsplaner m. m.

5 § På begäran av Statens arbetsgivarverk skall myndigheterna lämna
verket uppgifter om upprättade jämställdhetsplaner och genomförda
jämställdhetsåtgärder. Förordning (1986:452).