Förordning (1984:809) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri Lanka

SFS nr
1984:809
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1984-10-11

1 § Lagen (1983:912) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri
Lanka skall träda i kraft den 1 januari 1985 och tillämpas på inkomst
som förvärvas den 1 januari 1985 eller senare och beträffande
förmögenhet som innehas den 31 december 1985 eller senare. Avtalet
trädde i kraft den 30 juli 1984.

2 § Vid tillämpningen av dubbelbeskattningsavtalet skall iakttas de
anvisningar som framgår av bilagorna 1 och 2.

Övergångsbestämmelser

1984:809

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985.

2. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1958:83) om tillämpning av
ett mellan Sverige och Ceylon den 18 maj 1957 ingånget avtal för
undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt
beträffande inkomstskatter och kungörelsen (1972:538) om kupongskatt
för person som är bosatt i Sri Lanka (Ceylon).

3. De upphävda kungörelserna tillämpas fortfarande på inkomst som
förvärvas före den 1 januari 1985.

Bilaga 1

Anvisningar till bestämmelserna i avtalet

till art. 1 och 4

Avtalets bestämmelser är i allmänhet tillämpliga endast på fysiska och
juridiska personer som har hemvist i Sverige eller Sri Lanka.

Frågan om en fysisk eller juridisk person skall anses ha hemvist i
endera staten avgörs i första hand med ledning av lagstiftningen i
denna stat. I art. 4 punkterna 2 och 3 regleras fall av s. k. dubbel
bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska
beskattningsregler anses bosatt i Sverige och enligt lankesiska
beskattningsregler anses bosatt i Sri Lanka. Vid tillämpningen av
avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast
i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt nämnda
avtalsbestämmelser.

Person, som avses i 69 § kommunalskattelagen (1928:370), 17 § lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt och 17 § lagen (1947:577) om
statlig förmögenhetsskatt och som tillhör svensk beskickning eller
lönat svenskt konsulat i Sri Lanka, skall vid tillämpningen av art. 4
punkt 1 anses bosatt i Sverige.

Person, som avses i 70 § 1 mom. kommunalskattelagen, 18 § 1 mom. lagen
om statlig inkomstskatt och 18 § lagen om statlig förmögenhetsskatt
och som tillhör lankesisk beskickning eller lönat lankesiskt konsulat
i Sverige, skall vid tillämpningen av art. 4 punkt 1 anses bosatt i
Sri Lanka.

till art. 2

Avtalet gäller de skatter som anges i art. 2. Angående annan
beskattning se dock art. 24 punkt 5. I art. 2 punkt 3 anges de skatter
som utgick vid avtalets undertecknande och på vilka avtalet tillämpas.
Avtalet skall dock tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak
likartat slag som efter avtalets undertecknande införs vid sidan av
eller i stället för de angivna skatterna.

till art. 6–21

En inkomst beskattas i Sverige om så kan ske enligt gällande
skatteförfattningar och inskränkning av skattskyldigheten inte följer
av bestämmelse i avtalet. Även om en inkomst enligt avtalet
undantagits från beskattning i Sverige kan den likväl komma att
påverka storleken av svensk skatt på annan inkomst (jfr art. 23 punkt
4). Vid beskattningen hänförs en inkomst alltid till den förvärvskälla
till vilken den hör enligt de svenska skatteförfattningarna oavsett
till vilket inkomstslag inkomsten har hänförts enligt avtalet.

till art. 6

Enligt bl. a. 27 § kommunalskattelagen (1928:370) beskattas inkomst
som härrör från fastighet i vissa fall som inkomst av rörelse. Inkomst
som omfattas av art. 6 skall emellertid vid tillämpningen av avtalet
beskattas som inkomst av fast egendom. Detta medför att sådan inkomst
beskattas i den stat där den fasta egendomen är belägen. Denna regel
gäller även beträffande royalty från fast egendom eller för nyttjandet
av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan
naturtillgång.

Annan royalty beskattas enligt art. 12.

till art. 7

Inkomst av rörelse, som bedrivs från fast driftställe, beskattas i
regel enligt art. 7. Vad som förstås med uttrycket “fast driftställe”
anges i art. 5.

Om en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige bedriver
rörelse från fast driftställe i Sri Lanka, får den till driftstället
hänförliga inkomsten beskattas i Sverige men lankesisk skatt på
inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 3. I
fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av
anvisningarna till art. 23.

Inkomst av rörelse, som en fysisk eller juridisk person med hemvist i
Sri Lanka bedriver från fast driftställe i Sverige, beräknas enligt
art. 7 punkterna 2–5. Till grund för inkomstberäkningen bör läggas i
första hand den särskilda bokföring som kan ha förts vid det fasta
driftstället. I mån av behov skall denna bokföring justeras så, att
inkomstberäkningen sker i enlighet med den i punkterna 2 och 3 angivna
principen. Avdrag medges för så stor del av huvudkontorets allmänna
omkostnader som skäligen kan antas belöpa på det fasta driftstället.

Om inkomst av sjöfart och luftfart i internationell trafik finns
särskilda bestämmelser i art. 8.

till art. 8

1. Inkomst av luftfart i internationell trafik beskattas enligt art. 8
punkt 1 endast i den stat där företaget har sin verkliga ledning.

2. Inkomst av sjöfart i internationell trafik beskattas enligt art. 8
punkt 1 endast i den stat där företaget har sin verkliga ledning, med
följande undantag:

Om en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige förvärvar
inkomst i Sri Lanka av sjöfart i internationell trafik, får inkomsten
beskattas i båda staterna, men lankesisk skatt på inkomsten avräknas
från den svenska skatten. Härvid iakttas, att den lankesiska skatten
har beräknats på en inkomst som inte överstiger 6 % av de
bruttointäkter som förvärvats genom befordran av passagerare eller
gods som tagits ombord i Sri Lanka, samt att den sålunda beräknade
skatten satts ned till halva beloppet (art. 8 punkt 2). I fråga om
förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna
till art. 23.

Om en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sri Lanka förvärvar
inkomst från Sverige av sjöfart i internationell trafik får inkomsten
beskattas här, om det kan ske enligt gällande beskattningsregler. Vid
beräkningen av den svenska skatten skall dock följande gälla.

Nettointäkten av sjöfartsrörelsen beräknas på vanligt sätt. I den mån
den skattepliktiga nettointäkten därvid överstiger ett belopp
motsvarande 6 % av de bruttointäkter som förvärvats genom befordran av
passagerare eller gods som tagits ombord i Sverige beräknas
nettointäkten dock till sistnämnda belopp. Såväl den statliga som den
kommunala inkomstskatten som belöper på nämnda inkomst skall nedsättas
till halva beloppet (art. 8 punkt 2). Taxeringsnämnd skall i
deklarationen anteckna de uppgifter som behövs för debitering.
Längdförande myndighet svarar för att vederbörlig anteckning görs i
skattelängden.

till art. 9

Art. 9 innehåller en allmän regel om omräkning av vinstfördelningen
mellan företag med intressegemenskap. För Sveriges del kan omräkning
vid taxering ske enligt 43 § kommunalskattelagen (1928:370).

Om sådan omräkning sker mellan företag i Sverige och Sri Lanka, skall
länsstyrelsen anmäla detta till regeringen och i korthet redogöra för
vad som förekommit.

till art. 10

1. Vad som förstås med uttrycket “utdelning” anges i art. 10 punkt 3.

2. När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär
utdelning från bolag med hemvist i Sri Lanka och utdelningen inte är
hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe
som den utdelningsberättigade har i Sri Lanka, iakttas bestämmelserna
i andra och tredje styckena.

Om aktiebolag eller ekonomisk förening uppbär utdelningen är denna
undantagen från taxering i Sverige i den mån art. 10 punkt 6
föranleder det. De svenska bestämmelserna om befrielse från
skattskyldighet för utdelning som avses i art. 10 punkt 6 finns i 54 §
kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt.

I övriga fall beräknas svensk skatt på utdelningen på vanligt sätt.
Vid inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för förvaltningskostnader
och ränta på skuld som belöper på aktie eller annan andel till vilken
utdelningen är hänförlig. Avdrag medges dock inte för lankesisk skatt
på utdelningen. Svensk skatt på utdelningen nedsätts enligt art. 23
punkt 3 genom avräkning av lankesisk skatt som tagits ut enligt art.
10 punkt 2. Den lankesiska skatten får därvid inte överstiga 15 % av
utdelningens bruttobelopp. I fråga om avräkning i vissa fall av högre
lankesisk skatt än som faktiskt erlagts (art. 23 punkt 5) samt
förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna
till art. 23.

3. När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär
utdelning från bolag med hemvist i Sri Lanka och utdelningen är
hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe
som den utdelningsberättigade har i Sri Lanka, tillämpas art. 7.
Utdelningen skall, om inte annat följer av art. 10 punkt 6, i detta
fall beskattas i Sverige men lankesisk skatt på utdelningen avräknas
från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 3. I fråga om
förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna
till art. 23.

4. När ett aktiebolag i Sverige verkställer utdelning till en fysisk
eller juridisk person med hemvist i Sri Lanka och utdelningen inte är
hänförlig till andel som äger verkligt samband med fast driftställe
som den utdelningsberättigade har i Sverige, tas kupongskatt ut med 15
% av utdelningens bruttobelopp. Utdelning från svensk ekonomisk
förening beskattas i sådant fall enligt 6 § 1 mom. a eller c lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt men den statliga inkomstskatten får
inte överstiga 15 % av utdelningens bruttobelopp. Vid taxering till
statlig inkomstskatt för utdelning från svensk ekonomisk förening
skall taxeringsnämnd i deklarationen anteckna de uppgifter som behövs
för debitering. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning
görs i skattelängden.

Angående förfarandet vid nedsättning av svensk skatt på utdelning
till-lämpas i övrigt särskilda bestämmelser; se bilaga 2.

Om den som har rätt till utdelningen har fast driftställe i Sverige
och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med
det fasta driftstället, tillämpas art. 7. I sådant fall gäller inte
ovan angivna regler om begränsning av svensk skatt på utdelning.

till art. 11

1. Vad som förstås med uttrycket “ränta” anges i art. 11 punkt 4.

2. Ränta, som betalas från Sri Lanka till en fysisk eller juridisk
person med hemvist i Sverige, beskattas här.

Är räntan inte hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med
fast driftställe, som den som har rätt till räntan har i Sri Lanka,
beräknas svensk skatt på räntan på vanligt sätt. Vid
inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för t. ex.
förvaltningskostnader. Svensk skatt på räntan nedsätts enligt art. 23
punkt 3 genom avräkning av lankesisk skatt som tagits ut enligt art.
11 punkt 2. Om inte fall föreligger som avses i art. 11 punkt 5 får
denna skatt inte överstiga 10 % av räntans bruttobelopp. I fråga om
avräkning i vissa fall av högre lankesisk skatt än som faktiskt
erlagts (art. 23 punkt 5) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas
till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

Är räntan hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast
driftställe som den som har rätt till räntan har i Sri Lanka, får
räntan beskattas i Sri Lanka med tillämpning av art. 7. Lankesisk
skatt på räntan avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt
art. 23 punkt 3. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till
punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

3. Ränta, vilken utbetalas från Sverige till en fysisk eller juridisk
person som har hemvist i Sri Lanka och som enligt svensk
skattelagstiftning inte är bosatt i Sverige, kan enligt gällande
skatteförfattningar inte beskattas i Sverige. Detta gäller dock endast
beträffande ränta som utgör inkomst av förvärvskällan kapital. Är
räntan enligt punkt 2 av anvisningarna till 28 § kommunalskattelagen
(1928:370) att hänföra till inkomst av rörelse, beskattas räntan i
Sverige — utom i fall som avses i art. 11 punkt 3 — under
förutsättning att räntan är hänförlig till fordran, som äger verkligt
samband med fast driftställe som den som har rätt till räntan har i
Sverige (art. 11 punkt 5).

till art. 12

1. Beträffande beskattning av sådan royalty som avses i art. 12 punkt
3 gäller följande.

Royalty, som betalas från Sri Lanka till en fysisk eller juridisk
person med hemvist i Sverige, beskattas här.

Är royaltyn inte hänförlig till rättighet eller egendom, som äger
verkligt samband med fast driftställe som den som har rätt till
royaltyn har i Sri Lanka, beräknas svensk skatt på royaltyn på vanligt
sätt. Vid inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för t. ex.
förvaltningskostnader. Svensk skatt på royaltyn nedsätts enligt art.
23 punkt 2 genom avräkning av lankesisk skatt som tagits ut enligt
art. 12 punkt 2. Denna skatt får inte överstiga 10 % av royaltyns
bruttobelopp. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till
punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

Är royaltyn hänförlig till rättighet eller egendom, som äger verkligt
samband med fast driftställe som den som har rätt till royaltyn har i
Sri Lanka, får royaltyn beskattas i Sri Lanka med tillämpning av art.
7. Lankesisk skatt på royaltyn avräknas i sådant fall från den svenska
skatten enligt art. 23 punkt 3.

Royalty, som utbetalas från Sverige till en fysisk eller juridisk
person med hemvist i Sri Lanka, beskattas i Sverige enligt 28 § 1 mom.
kommunalskattelagen (1928:370) jämfört med 2 och 3 §§ lagen (1947:576)
om statlig inkomstskatt. Om inte fall som avses i art. 12 punkt 4
föreligger, får emellertid summan av den statliga och kommunala
inkomstskatt som belöper på royaltyn inte överstiga 10 % av royaltyns
bruttobelopp. Vid tillämpningen av denna maximeringsregel iakttas
bestämmelserna i följande stycke.

Om inkomsttagaren uppbär även annan inkomst från Sverige än royaltyn,
anses på royaltyn belöpa så stor andel av hela den statliga och
kommunala inkomstskatten som royaltyn — efter avdrag för kostnader
som är hänförliga till royaltyn — utgör av inkomsttagarens
sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor. Taxeringsnämnden skall i
deklarationen anteckna royaltyns bruttobelopp och i förekommande fall
den nyss angivna delen av den statliga resp. kommunala inkomstskatten
samt ange att summan av den på vanligt sätt uträknade och på royaltyn
belöpande statliga och kommunala inkomstskatten skall, om den
överstiger 10 % av royaltyns bruttobelopp, nedsättas med det
överskjutande beloppet i förhållande till hur stor andel den statliga
resp. kommunala inkomstskatten utgör av den sammanlagda skatten på
royaltyn. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning görs
i skattelängden.

2. Royalty eller annat belopp, som utbetalas såsom ersättning för
nyttjandet av mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång,
beskattas enligt art. 6.

till art. 13

Vinst, som en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sri Lanka
förvärvar genom överlåtelse av fast egendom i Sverige, beskattas här
(art. 13 punkt 1). Vidare beskattas i Sverige vinst genom icke
yrkesmässig avyttring av lös egendom som ingår i fast driftställe som
person med hemvist i Sri Lanka har här (art. 13 punkt 2).
Beskattningen sker i sådant fall enligt 28 § kommunalskattelagen
(1928:370) jämförd med 2 och 3 §§ lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt. Vidare beskattas vinst på grund av överlåtelse av aktier
och andelar i svenska bolag här enligt art. 13 punkt 4 om det kan ske
enligt gällande beskattningsregler.

Vinst, som förvärvas av en fysisk eller juridisk person med hemvist i
Sverige, beskattas här om inte annat följer av art. 13 punkt 3. Enligt
art. 13 punkt 1 får lankesisk skatt tas ut på vinsten, om den
avyttrade egendomen utgörs av fast egendom i Sri Lanka. Motsvarande
gäller enligt art. 13 punkt 2 i fråga om lös egendom som ingår i fast
driftställe som inkomsttagaren har i Sri Lanka. Vidare får enligt art.
13 punkt 4 lankesisk skatt tas ut på vinst på grund av överlåtelse av
aktier eller andelar utgivna i Sri Lanka.

Svensk skatt på vinsten nedsätts enligt art. 23 punkt 3 genom
avräkning av den lankesiska skatt som i enlighet med bestämmelserna i
art. 13 påförts samma vinst. I fråga om förfarandet vid avräkningen
hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

till art. 14

Ersättning, med undantag för pension, som utbetalas av någon av
staterna eller dess lokala myndigheter för arbete utfört i denna stats
eller i dess lokala myndigheters tjänst beskattas enligt huvudregeln i
art. 14 punkt 1 a) endast i den stat varifrån ersättningen utbetalas.
Har arbetet utförts i den andra staten av person med hemvist i denna
stat, beskattas emellertid ersättningen enligt art. 14 punkt 1 b)
endast i den staten, om mottagaren är medborgare i den staten eller
inte fick hemvist där uteslutande för att utföra ifrågavarande
arbete.

Pension, som betalas av någon av staterna eller dess lokala
myndigheter på grund av arbete som utförts i denna stats eller dess
lokala myndigheters tjänst, beskattas enligt art. 14 punkt 2 a) i
regel endast i denna stat. Om mottagaren av pensionen är medborgare i
den andra staten och har hemvist där, beskattas emellertid pensionen
enligt art. 14 punkt 2 b) endast i denna andra stat.

Ersättning, pension däri inbegripen, som utbetalas för tjänst utförd i
samband med rörelse, som den utbetalande staten eller dess lokala
myndigheter bedrivit, beskattas som inkomst på grund av enskild tjänst
enligt art. 15, 16 och 18.

till art. 15

Inkomst av enskild tjänst eller fritt yrke får enligt art. 15 punkt 1
i regel beskattas i den stat där arbetet utförs. Undantag från denna
regel föreskrivs i art. 15 punkterna 2 och 3, samt i art. 16, 18, 19
och 20.

Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare,
musiker, idrottsmän m. fl. se anvisningarna till art. 17.

till art. 16

När ett svenskt bolag utbetalar styrelsearvode till person med hemvist
i Sri Lanka, beskattas ersättningen i Sverige, om det kan ske enligt
gällande beskattningsregler. Har sådan ersättning uppburits av person
med hemvist i Sverige från bolag med hemvist i Sri Lanka, får
inkomsten beskattas i Sverige men lankesisk skatt på inkomsten
avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 3. I fråga om
förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna
till art. 23.

till art. 17

Inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller
televisionsartister, musiker och liknande yrkesutövare samt idrottsmän
förvärvar genom sin yrkesverksamhet, beskattas i den stat där
verksamheten utövas (art. 17 punkt 1). Detta gäller oavsett om
inkomsten förvärvas under utövande av fritt yrke eller på grund av
anställning. Enligt art. 17 punkt 2 får inkomsten beskattas i den stat
där artisten eller idrottsmannen utför arbetet, även om ersättningen
utbetalas till annan person (t. ex. arbetsgivare hos vilken artisten
eller idrottsmannen är anställd) än artisten eller idrottsmannen
själv. För Sveriges vidkommande iakttas vid tillämpningen av art. 17
bestämmelserna i 54 § första stycket c kommunalskattelagen (1928:370)
och 7 § första stycket b lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

till art. 18

Pension och livränta, som härrör från Sverige och som betalas till
person med hemvist i Sri Lanka, får enligt art. 18 punkt 1 beskattas
här.

Person med hemvist i Sverige, som uppbär pension eller livränta från
Sri Lanka, beskattas i Sverige för sådan utbetalning men lankesisk
skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten på inkomsten
enligt art. 23 punkt 3. I fråga om förfarandet vid avräkningen
hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

till art. 21

Enligt art. 21 punkt 1 beskattas inkomst som inte har behandlats
särskilt i föregående artiklar i avtalet endast i den stat där
inkomsttagaren har hemvist. Om emellertid inkomsten härrör från den
andra staten får inkomsten enligt art. 21 punkt 3 beskattas där.

Person med hemvist i Sverige, som uppbär inkomst som avses i art. 21
punkt 3 och som härrör från Sri Lanka, beskattas här för sådan inkomst
men lankesisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten
enligt art. 23 punkt 3. I fråga om förfarandet vid avräkningen
hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 23.

till art. 23

1. Inkomst från Sverige beskattas här i den mån svenska
skatteförfattningar föranleder det och inskränkning av
skattskyldigheten inte följer av övriga artiklar. Detsamma gäller
om förmögenhetstillgång belägen i Sverige.

Om inkomsten eller förmögenheten kan beskattas även i Sri Lanka,
medges lättnad vid den lankesiska beskattningen enligt art. 23 punkt
2.

2. Inkomst från Sri Lanka, som uppbärs av en person med hemvist i
Sverige, tas med vid taxering i Sverige med undantag för utdelning i
vissa fall från bolag i Sri Lanka. I fråga om sådan utdelning se punkt
2 andra stycket och punkt 3 av anvisningarna till art. 10. Likaså
medtas förmögenhetstillgång som är belägen i Sri Lanka vid taxering
till svensk förmögenhetsskatt. Svensk skatt på inkomsten eller
förmögenheten sätts ned genom avräkning enligt art. 23 punkt 3, om
inte fall föreligger som anges i punkt 3 av anvisningarna.

Svensk inkomstskatt beräknas på inkomsten på vanligt sätt. Vid
inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för kostnader som är
hänförliga till inkomsten. Avdrag medges dock inte för lankesisk skatt
som omfattas av avtalet. Från den sålunda beräknade svenska skatten
avräknas enligt art. 23 punkt 3 ett belopp motsvarande den lankesiska
skatt som belöper på inkomsten. Beträffande storleken av lankesisk
skatt på utdelning, ränta och royalty hänvisas till punkt 2 av
anvisningarna till art. 10, punkt 2 av anvisningarna till art. 11
resp. punkt 1 av anvisningarna till art. 12. Vidare iakttas att i fall
som avses i art. 23 punkt 5 högre lankesisk skatt skall avräknas än
vad som utgått på inkomsten i fråga. Har lankesisk skatt enligt
avtalet tagits ut på inkomst av rörelse som har bedrivits i Sri Lanka,
iakttas att inkomsten beräknats enligt art. 7.

Den skattskyldige bör i samband med sin självdeklaration för det
beskattningsår, för vilket inkomsten resp. förmögenheten tas upp till
beskattning, förete utredning om den lankesiska skatt som har erlagts
för inkomsten resp. förmögenheten.

Avräkning av lankesisk inkomstskatt på viss inkomst får ske med belopp
motsvarande högst summan av de svenska skatter som belöper på
inkomsten. Vid tillämpningen av denna regel anses på inkomsten från
Sri Lanka belöpa så stor andel av statlig inkomstskatt enligt lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt som inkomsten — efter avdrag för
kostnader — utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika
förvärvskällor. Kommunal inkomstskatt anses belöpa på inkomsten från
Sri Lanka till så stor andel som inkomsten — efter avdrag för
kostnader — utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika
förvärvskällor vilken skall taxeras i samma kommun som inkomsten från
Sri Lanka.

Avräkning sker i första hand från statlig inkomstskatt som utgår på
grund av lagen om statlig inkomstskatt, i andra hand från kommunal
inkomstskatt och i sista hand från övrig inkomstskatt.

Taxeringsnämnd skall i deklaration anteckna motvärdet i svenska kronor
av den lankesiska skatten på inkomsten och ange att avräkning skall
ske med detta skattebelopp, dock högst med beloppet av de svenska
skatterna på inkomsten. Längdförande myndighet svarar för att
anteckning om avräkning görs i skattelängden.

Exempel: En person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av fast
egendom i Sri Lanka med ett belopp av 10 000 kronor. På inkomsten
antas belöpa lankesisk skatt med ett belopp av 1 500 kronor.
Avdragsgilla kostnader uppgår till 1 000 kronor. Den skattskyldige
antas vidare uppbära nettointäkter av förvärvskällor i hemortskommunen
med ett belopp av 165 000 kronor vid den statliga taxeringen och
150 000 kronor vid den kommunala taxeringen. Vidare antas att allmänna
avdrag uppgår till 7 000 kronor. Den till statlig och kommunal
inkomstskatt taxerade inkomsten blir sålunda (9 000+165 000–7 000 =)
167 000 kronor resp. (9 000+150 000–7 000 =) 152 000 kronor. I
deklarationen antecknas: “Avräkning från inkomstskatt enligt avtalet
med Sri Lanka skall ske med 1 500

9 000
kronor, dock högst med summan av——- av hela den statliga inkomst-
174 000

9 000
skatten och——- av hela den kommunala inkomstskatten. Avräkning
159 000
sker i första hand från statlig inkomstskatt som utgår enligt lagen om
statlig inkomstskatt, i andra hand från kommunal inkomstskatt och i
sista hand från övrig inkomstskatt.

Har den skattskyldige flera inkomster från utlandet kan vid
avräkningsförfarandet även bestämmelserna i 25 § första stycket
lagen om statlig inkomstskatt bli tillämpliga.

3. Om en person med hemvist i Sverige uppbär inkomst som enligt art. 8
punkt 1, art. 13 punkt 3, art. 14 punkt 1 a) eller punkt 2 a) skall
beskattas endast i Sri Lanka, medtas inkomsten vid taxering i Sverige.
Statlig och kommunal inkomstskatt uträknas i vanlig ordning. De
sålunda uträknade inkomstskatterna sätts ned med ett belopp
motsvarande den del av inkomstskatterna som belöper på den inkomst som
enligt avtalet skall beskattas endast i Sri Lanka. Denna del skall
utgöra lika stor andel av den totala skatten som den minskning av den
beskattningsbara inkomsten, som skulle följa om inkomsten från Sri
Lanka inte tagits med, utgör av den verkliga beskattningsbara
inkomsten. Om den beskattningsbara inkomsten, som skulle uppkomma om
inkomsten från Sri Lanka inte tas med, blir 0, skall nedsättning av
den statliga inkomstskatten dock ske till ett belopp motsvarande den
skatt som uppkommer när skatten beräknas utan beaktande av inkomsten
från Sri Lanka. Vad som enligt huvudregeln gäller i fråga om inkomst
som skall beskattas endast i Sri Lanka skall på motsvarande sätt gälla
i fråga om förmögenhet som enligt art. 22 punkt 3 skall beskattas
endast i Sri Lanka.

Exempel: En lankesisk medborgare med hemvist i Sverige uppbär pension
från Sri Lanka på grund av arbete som utförts i lankesisk statlig
tjänst med ett belopp som efter avdrag för kostnader motsvarar 10 050
kronor. Den skattskyldige antas uppbära i Sverige skattepliktiga
nettointäkter av andra förvärvskällor med 160 000 kronor och åtnjuta
underskottsavdrag i hemortskommunen med 20 000 kronor, övriga allmänna
avdrag med 4 500 kronor och grundavdrag med 7 500 kronor. Den
beskattningsbara inkomsten blir statligt (10 050+160 000–20 000–
4 500 =) 145 500 kronor och kommunalt (10 050+160 000–20 000–4 500–
7 500 =) 138 000 kronor, sedan avrundning skett. Hade pensionen inte
medräknats skulle den beskattningsbara inkomsten ha blivit statligt
(160 000–20 000–4 500 =) 135 500 kronor och kommunalt (160 000–20
000–4 500–7 500 =) 128 000 kronor. Den statliga inkomstskatten och
den kommunala inkomstskatten, beräknad på

145 500–135 500
145 500 resp. 138 000 kronor, nedsätts med ————— resp.
145 000

138 000–128 000
—————. I förekommande fall skall s. k. extra avdrag
138 000
behållas oförändrat vid beräkningen av den antagna beskattningsbara
inkomsten.

I fall som nu nämnts skall taxeringsnämnd i deklarationen anteckna
grunden för uträkningen av inkomstskatterna resp. förmögenhetsskatten.
Längdförande myndighet svarar för att anteckning om nedsättning görs i
skattelängden.

till art. 24

Av art. 24 punkt 2 följer att bolag i Sri Lanka inte får påföras
förmögenhetsskatt i Sverige. Bestämmelsen innebär ett undantag från
regeln i 6 § 1 mom. första stycket c lagen (1947:577) om statlig
förmögenhetsskatt.

Bilaga 2

Anvisningar om kupongskatt, m. m.

Kupongskatt för person med hemvist i Sri Lanka

1. Den som enligt lagen (1983:912) om dubbelbeskattningsavtal mellan
Sverige och Sri Lanka har hemvist i Sri Lanka kan, under de
förutsättningar som anges i art. 10 i avtalet, få nedsättning av den
skatt på utdelning som annars skulle utgå enligt kupongskattelagen
(1970:624).

2. Om rätt till nedsättning föreligger enligt art. 10 i avtalet tas
kupongskatt ut efter den skattesats som anges där. I övrigt skall den
som betalar utdelningen tillämpa bestämmelserna i kupongskattelagen
(1970:624) och kupongskattekungörelsen (1971:49).

Sålunda gäller att uppgifter enligt 14 § kupongskattelagen (1970:624)
skall lämnas då det är fråga om utdelning från aktiebolag eller
aktiefond som avses i 13 § samma lag. Som ytterligare förutsättning
för nedsättning av kupongskatten på sådan utdelning gäller att
utbetalaren genom intyg av lankesisk myndighet eller bank i Sri Lanka
visar att den utdelningsberättigade har hemvist i Sri Lanka.

3. Har kupongskatt innehållits med högre belopp än den skattskyldige
skall erlägga enligt lagen (1983:912) om dubbelbeskattningsavtal
mellan Sverige och Sri Lanka, kan den skattskyldige få ut det för högt
uttagna beloppet (restitution) efter ansökan hos riksskatteverket
enligt 27 § kupongskattelagen (1970:624).

4. Riksskatteverkets beslut i ärende om restitution får överklagas på
det sätt som anges i 29 § kupongskattelagen (1970:624).

Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk förening
till person med hemvist i Sri Lanka

5. Den som enligt lagen (1983:912) om dubbelbeskattningsavtal mellan
Sverige och Sri Lanka har hemvist i Sri Lanka och som enligt 6 § 1
mom. a och c lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt är skattskyldig
i Sverige för utdelning på andel i svensk ekonomisk förening kan
erhålla nedsättning av statlig inkomstskatt enligt art. 10 i avtalet
under de förutsättningar som anges där.

6. Ansökan om nedsättning görs hos den taxeringsnämnd som taxerar den
utdelningsberättigade till statlig inkomstskatt för det år då
utdelningen beskattas eller, om taxeringsnämndens arbete beträffande
taxeringen detta år avslutats, hos den domstol som handlägger besvär
över nämnda taxering. Ansökan bör göras före utgången av tredje
kalenderåret efter det då utdelningen blev tillgänglig för lyftning.

I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade genom intyg
från lankesisk myndighet eller bank i Sri Lanka visa att han har
hemvist i Sri Lanka.

7. Beslut i ärende som avses i punkt 6 får överklagas på det sätt som
anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen
(1971:291).