Lag (1984:81) om fastighetsmäklare

SFS nr
1984:81
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1984-02-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:400
Upphävd
1995-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1990:1106

Inledande bestämmelser

1 § Med fastighetsmäklare avses i denna lag fysiska personer som
yrkesmässigt förmedlar fastigheter, delar av fastigheter, byggnader på
annans mark, tomträtter, bostadsrätter, andelsrätter avseende lägenhet,
arrenderätter eller hyresrätter.

2 § Vad som föreskrivs om fastigheter i denna lag skall också tillämpas
på de övriga förmedlingsobjekt som anges i 1 §. Vid förmedling av
arrende eller hyra tillämpas dock ej 12, 15 eller 16 §. Vid förmedling
av nyttjanderätt skall vad som sägs om säljare avse den som överlåter
eller upplåter nyttjanderätt och vad som sägs om köpare avse motparten.

Denna lag skall inte tillämpas på den som förmedlar enbart bostadsrätter
som upplåts av bostadsrättsförening ansluten till riksorganisation eller
till regional organisation för bostadsrättsföreningar. Lag (1990:1106).

3 § Om inte annat anges i det följande, får bestämmelserna i denna lag
ej frångås till nackdel för en konsument som köper en fastighet
huvudsakligen för enskilt bruk eller som säljer en fastighet som han har
innehaft huvudsakligen för enskilt bruk.

Registrering av fastighetsmäklare

4 § Varje fastighetsmäklare skall vara registrerad hos länsstyrelsen i
det län där han huvudsakligen är verksam. Detta gäller dock inte i fråga
om advokater eller sådana fastighetsmäklare som förmedlar enbart
hyresrätter.

5 § För att en fastighetsmäklare skall bli registrerad krävs att han

1. inte är underårig eller försatt i konkurs eller har förvaltare enligt
11 kap. 7 § föräldrabalken,

2. har försäkring som täcker den skadeståndsskyldighet intill 500 000
kronor för varje skadefall som kan drabba honom om han åsidosätter sina
åligganden enligt 9–13 §§,

3. har tillfredsställande utbildning, samt

4. i övrigt bedöms lämplig som fastighetsmäklare.

Närmare föreskrifter om villkoren för registrering och om
registreringsförfarandet meddelas av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer. Registreringsavgift i form av ansökningsavgift och
årlig avgift bestäms av regeringen. Lag (1988:1311).

6 § Finner länsstyrelsen att en fastighetsmäklare inte längre uppfyller
kraven enligt 5 § eller betalar mäklaren inte föreskriven
registreringsavgift, skall länsstyrelsen återkalla registreringen. Ett
beslut om återkallelse gäller omedelbart.

Om det är tillräckligt, kan länsstyrelsen i stället för att återkalla
registreringen meddela varning.

7 § Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas till
kammarrätten genom besvär.

8 § Den som yrkesmässigt förmedlar fastigheter utan att vara registrerad
enligt denna lag kan av länsstyrelsen vid vite föreläggas att upphöra
med verksamheten. Ett sådant föreläggande kan också meddelas i samband
med beslut om återkallelse av registrering enligt 6 §.

Ett vitesföreläggande enligt första stycket får överklagas endast i
samband med överklagande av beslut om utdömande av vitet. Har
föreläggandet meddelats i samband med beslut om återkallelse av
registrering, får föreläggandet dock även överklagas i samband med att
detta beslut överklagas.

Fastighetsmäklarens uppdrag

9 § Fastighetsmäklaren skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och med
iakttagande av god fastighetsmäklarsed.

Pengar och andra tillgångar som mäklaren får hand om för någon annans
räkning skall hållas skilda från andra tillgångar.

10 § Fastighetsmäklaren skall, i den mån god fastighetsmäklarsed kräver
det, ge köpare och säljare de råd och upplysningar som de kan behöva om
fastigheten och andra förhållanden som har samband med överlåtelsen.
Mäklaren skall verka för att säljaren före överlåtelsen lämnar de
uppgifter om fastigheten som kan antas vara av betydelse för köparen,
liksom att denne före förvärvet undersöker eller låter undersöka
fastigheten.

11 § Fastighetsmäklaren skall kontrollera vem som har rätt att förfoga
över fastigheten och vilka inteckningar, servitut och andra rättigheter
som belastar den.

12 § När förmedlingen avser en fastighet som en konsument köper
huvudsakligen för enskilt bruk, skall fastighetsmäklaren tillhandahålla
köparen en skriftlig beskrivning av fastigheten. Beskrivningen skall
innehålla uppgifter i de avseenden som har angetts i 11 § samt uppgift
om fastighetens benämning, taxeringsvärde och areal. Beskrivningen skall
också innehålla uppgift om byggnadens ålder, storlek och byggnadssätt.

Vid förmedling som anges i första stycket skall mäklaren innan
fastigheten överlåts tillhandahålla köparen en skriftlig beräkning av
dennes boendekostnader.

13 § Fastighetsmäklaren skall verka för att köparen och säljaren träffar
överenskommelse i frågor som behöver lösas i samband med överlåtelsen.
Om inte annat har överenskommits, skall mäklaren hjälpa köparen och
säljaren med att upprätta de handlingar som behövs för överlåtelsen.

14 § Om fastighetsmäklaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter
sina förpliktelser enligt 9–13 §§, skall han ersätta skada som till
följd härav drabbar köparen eller säljaren. Om det är skäligt, kan
skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

Har fastighetsmäklaren betalat skadestånd till köparen på grund av skada
som denne har tillfogats genom att fastigheten avviker från vad köparen
har haft anledning att räkna med, kan mäklaren kräva tillbaka
skadeståndet från säljaren i den mån också denne är ansvarig för skadan
och det inte är oskäligt att säljaren i sista hand får bära detta ansvar
ensam.

Ersättning för fastighetsmäklarens uppdrag

15 § Om inte annat har överenskommits, skall fastighetsmäklarens
ersättning beräknas efter viss procent på köpeskillingen (provision).

Mäklaren har rätt till provision endast om avtalet om överlåtelse har
träffats genom hans förmedling mellan uppdragsgivaren och någon som har
anvisats av mäklaren.

Har mäklaren erhållit uppdraget med ensamrätt och träffas utan hans
förmedling avtal om överlåtelse inom den tid som ensamrätten gäller, har
mäklaren rätt till provision som om avtalet hade förmedlats av honom. I
konsumentförhållanden får tiden för ensamrätten bestämmas till högst tre
månader åt gången.

16 § Skall fastighetsmäklarens uppdrag ersättas i form av provision, har
mäklaren rätt till ersättning för kostnader endast om detta särskilt har
överenskommits.

17 § Fastighetsmäklaren har inte rätt till ersättning för sitt
förmedlingsarbete, om han själv eller någon sådan närstående
till honom som avses i 4 kap. 3 § konkurslagen (1987:672)
inträder som köpare. Lag (1987:700).

18 § Fastighetsmäklarens ersättning kan sättas ned, om mäklaren vid
uppdragets utförande har åsidosatt sina åligganden mot köparen eller
säljaren. Detta gäller dock ej, om åsidosättandet är av ringa betydelse.

Övergångsbestämmelser

1984:81

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.

2. Den som vid lagens ikraftträdande är verksam som fastighetsmäklare
skall ansöka om registrering enligt denna lag senast den 30 september
1984. Har ansökan gjorts senast denna dag, får mäklaren fortsätta sin
verksamhet i avvaktan på länsstyrelsens beslut med anledning av
ansökningen.

3. Den som vid lagens ikraftträdande är verksam som fastighetsmäklare
utan att ha sådan utbildning som avses i 5 § första stycket 3 kan trots
detta registreras enligt denna lag för tiden till utgången av juni 1986.