Förordning (1984:810) om forskningsbidrag till teknikbaserade småföretag

SFS nr
1984:810
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1984-11-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:425
Upphävd
1987-07-01

Inledande bestämmelse

1 § Bidrag får i mån av tillgång på medel lämnas enligt denna
förordning för att främja forskning och utveckling inom företag vars
verksamhet i hög grad beror av den egna tekniska kompetensen och
utrustningen (teknikbaserade företag).

Förutsättningar för bidrag

2 § Bidrag får lämnas till teknikbaserade företag för utveckling av
produkter eller kunnande eller för produktionsutrustning som baserar
sig på ny eller avancerad teknik.

3 § Bidrag får endast lämnas till företag som har högst 500 anställda
och vars aktier, andra delaktighetsbevis och skuldebrev inte är
noterade vid Stockholms fondbörs. Ingår företaget i en koncern, gäller
vad som sagts om antalet anställda i koncernen i dess helhet och vad
som har sagts om börsnoterade handlingar varje företag i koncernen.

4 § Bidraget skall normalt lämnas för forsknings- och
utvecklingskostnader under ett kalenderår med ett belopp som motsvarar
en viss andel av företagets basunderlag enligt 5 §. Andelen skall
bestämmas med särskild hänsyn tagen till graden av ökning av
företagets forsknings- och utvecklingsinsatser. Bidraget får årligen
utgå med högst ett belopp som motsvarar tio basbelopp enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring.

5 § Ett företags basunderlag skall motsvara två och en halv gånger
företagets beräknade lönekostnader för den period bidragsansökan avser
till anställda som under minst en fjärdedel av sin arbetstid skall
utföra forsknings- eller utvecklingsarbete. I lönekostnaden skall
endast inräknas vad som kan komma att hänföras till sådant arbete.

6 § Ett bidrag skall förenas med de villkor som behövs för att
tillgodose syftet med det.

Förfarandet i stödärenden m.m.

7 § Ansökan om bidrag skall göras skriftligen och ges in till
styrelsen för teknisk utveckling senast den 1 december året
före det kalenderår för vilket bidrag söks.

Ansökan om bidrag som avser kalenderåret 1985 skall vara styrelsen
tillhanda senast den 31 december 1984.

8 § Sökanden skall på begäran av styrelsen för teknisk utveckling
lämna de uppgifter styrelsen begär i bidragsärendet.

9 § Styrelsen för teknisk utveckling beslutar i frågor om bidrag.
Beslut skall meddelas senast den 15 februari det år för vilket bidrag
söks.

10 § Styrelsen för teknisk utveckling skall bevaka statens rätt i
förhållande till den som har mottagit bidraget.

11 § Innan styrelsen för teknisk utveckling fattar beslut i
bidragsärenden, skall yttrande inhämtas från dess nämnd för
forskningsbidrag till teknikbaserade småföretag.

12 § Den som har fått bidrag skall till styrelsen för teknisk
utveckling enligt vad styrelsen närmare bestämmer redovisa
erfarenheterna av det arbete för vilket bidrag har beviljats.

13 § Beslut om bidrag får ändras eller upphävas, om den
bidragsgrundande kostnaden för ett projekt i hög grad överstiger den
verkliga kostnaden eller om beslutet har grundats på någon oriktig
uppgift av bidragstagaren eller denne bryter mot villkor som har
föreskrivits för bidraget. I sådana fall får utbetalat bidrag
återkrävas helt eller delvis.

14 § Beslut som innebär att bidraget helt eller delvis skall
återbetalas, får inte meddelas sedan fem år förflutit från det den
oriktiga uppgiften lämnades eller bidragstagaren brutit mot något
villkor för bidraget.

15 § Beslut i bidragsärenden enligt denna förordning får inte
överklagas.

16 § Föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av
styrelsen för teknisk utveckling.

Övergångsbestämmelser

1987:425

Regeringen föreskriver att förordningen (1984:810) om forskningsbidrag
till teknikbaserade småföretag skall upphöra att gälla vid utgången av
juni 1987.

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i ärenden, i vilka
ansökan om stöd kommit in till styrelsen för teknisk utveckling före den
1 juli 1987.