Förordning (1984:819) om statliga platsanmälningar

SFS nr
1984:819
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1984-11-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:904

Tillämpningsområde

1 § I denna förordning finns föreskrifter om anmälningar av lediga
anställningar vid myndigheterna under regeringen.

Förordningen tillämpas inte på anställningar som lärare vid sameskolor
eller specialskolor eller vid Nationellt centrum för flexibelt lärande.
Förordning (2001:1202).

Platsanmälan

2 § När en myndighet kungör en anställning ledig till ansökan eller
vidtar någon annan åtgärd för att utanför myndigheten söka personal till
en ledig anställning, skall den samtidigt anmäla detta till den
offentliga arbetsförmedlingen, om inte något annat följer av andra
stycket eller av 5 §.

Någon platsanmälan behöver dock inte göras, om myndigheten avser att
anställa någon som är uppsagd från en statligt reglerad anställning
eller som är arbetshandikappad. Förordning (1990:75).

3 § har upphävts genom förordning (1990:75).

4 § har upphävts genom förordning (1990:75).

5 § Arbetsförmedlingen får medge undantag från
anmälningsskyldigheten enligt 2 §, om det finns särskilda skäl
för det. Förordning (2007:904).

6 § En platsanmälan enligt 2 § skall innehålla uppgifter om bland annat

— den myndighet där anställning skall ske,

— tjänstgöringsorten,

— arbetsuppgifterna, kompetenskraven,

— anställningsformen, tjänstetypen, avlöningsformen,

— arbetets varaktighet,

— arbetstiderna,

— tillträdesdagen,

— ansökningstiden.

7 § Anmälningar enligt 2 § ska göras i sådan tid att
Arbetsförmedlingen får tillfälle att förmedla sökande.

Anmälningarna görs muntligen eller skriftligen.
Förordning (2007:904).

Avanmälan

8 § När en anställning som omfattas av en anmälan enligt 2 §
inte längre är ledig, ska myndigheten snarast anmäla detta till
Arbetsförmedlingen. Förordning (2007:904).

9 § Har upphävts genom förordning (1990:75).