Förordning (1984:82) om fastighetsmäklare

SFS nr
1984:82
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1984-02-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:1028
Upphävd
1995-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1992:410

1 § Ansökan om registrering av fastighetsmäklare skall göras skriftligen
och lämnas in till länsstyrelsen i det län där verksamheten
huvudsakligen skall bedrivas.

Ansökningen skall innehålla uppgift om sökandens namn, personnummer,
adress och telefonnummer samt om den ort där mäklarverksamheten
huvudsakligen skall bedrivas.

Om sökanden skall bedriva förmedlingsverksamheten såsom anställd, skall
arbetsgivarens namn, adress och telefonnummer anges. Är arbetsgivaren en
juridisk person, skall dessutom organisationsnummer anges.

2 § Till ansökningen skall fogas

1. bevis att sökanden inte är underårig,

2. bevis att sökanden inte är försatt i konkurs eller har förvaltare
enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

3. bevis att sökanden har sådan ansvarsförsäkring som avses i 5 § första
stycket 2 lagen (1984:81) om fastighetsmäklare, samt

4. bevis att sökanden har sådan utbildning som avses i 5 § första
stycket 3 lagen om fastighetsmäklare.

Bevis enligt första stycket 1 och 2 får inte vara äldre än tre månader
när ansökningen ges in. Förordning (1988:1359).

3 § I samband med ansökan om registrering skall sökanden betala
ansökningsavgift med 500 kronor. Han skall från och med det följande
kalenderåret betala årlig avgift med 250 kronor.

4 § har upphävts genom förordning (1992:410).

5 § Upphör fastighetsmäklarens verksamhet, skall han genast underrätta
länsstyrelsen om detta.

6 § Om en länsstyrelse eller någon annan myndighet anser att det finns
anledning att varna en mäklare eller återkalla hans registrering, skall
detta anmälas till den länsstyrelse som har meddelat registreringen.
Beslut om varning eller återkallelse av registrering skall sedan det har
vunnit laga kraft meddelas övriga länsstyrelser.

7 § Den utbildning som avses i 5 § första stycket 3 lagen (1984:81) om
fastighetsmäklare skall, om inte länsstyrelsen i särskilt fall medger
annat, omfatta fastighetsrätt, fastighetsförmedling, byggnads- och
värderingsteknik samt företagsekonomi. Utbildningen skall motsvara
fordringarna enligt tim- och kursplan för utbildning av
fastighetsmäklare som fastställs för kommunal vuxenutbildning av
skolöverstyrelsen.

Bevis att sökanden har utbildning enligt första stycket skall utgöras av
sådant avgångsbetyg som erhålls efter genomgången kurs eller prövning
enligt bestämmelserna för kommunal och statlig vuxenutbildning.

Övergångsbestämmelser

1984:82

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984, då kungörelsen
(1947:336) om auktorisation av fastighetsmäklare skall upphöra att
gälla.

2. Den som före ikraftträdandet har erhållit auktorisation enligt
kungörelsen (1947:336) om auktorisation av fastighetsmäklare skall anses
ha sådan utbildning som avses i 5 § första stycket 3 lagen (1984:81) om
fastighetsmäklare.

3. Också den som, utan att vara auktoriserad, före ikraftträdandet har
genomgått utbildning motsvarande den som har krävts för auktorisation
skall anses ha sådan utbildning som avses i 5 § första stycket 3 lagen
(1984:81) om fastighetsmäklare. Som bevis att sökanden har sådan
utbildning får länsstyrelsen godta intyg utfärdat av Auktoriserade
Fastighetsmäklares Riksförbund, Esseff Svensk Fastighetsförmedling
Aktiebolag, Hermods skola, Sveriges Aktiva Fastighetsmäklares
Riksförbund, Svenska Sparbankernas Fastighetsbyrå Aktiebolag, Spareken-
Svenska Sparbankernas Fastighetsbyrå Aktiebolag eller Sverigefastigheter
Förmedlings Aktiebolag.