Förordning (1984:825) om verksamheten vid vissa statliga skolor under krig och vid krigsfara

SFS nr
1984:825
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1984-11-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1269
Upphävd
1991-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1988:1130

Inledande föreskrifter

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om verksamheten vid
sameskolor, specialskolor och statens skolor för vuxna under krig och
vid krigsfara samt om planläggningen av sådan verksamhet. Vad som
föreskrivs för krig eller krigsfara skall gälla också när det råder
sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av
krigsfara vari riket har befunnit sig.

Föreskrifterna i 3–6 och 10–13 §§, som rör verksamheten under krig och
vid krigsfara, skall tillämpas om regeringen beslutar det.

Föreskrifterna i 7–9 §§, som rör planläggningen, skall tillämpas utan
särskilt beslut av regeringen. Förordning (1988:1130).

2 § Med styrelsen för en skola avses i förordningen sameskolstyrelsen,
styrelsen för en specialskola och, såvitt avser en statens skola för
vuxna, skolstyrelsen i kommunen. Förordning (1988:1130).

Verksamheten

3 § Styrelsen för skolan får göra sådana jämkningar i sameskolans och
specialskolans timplaner och kursplaner som kan behövas för att
utbildningen skall kunna bedrivas.

4 § Verksamheten vid en statens skola för vuxna skall bedrivas i den
utsträckning som förhållandena medger. Förordning (1988:1130).

5 § Skolöverstyrelsen eller, om skolöverstyrelsen bestämmer det,
länsskolnämnden får besluta att

1. skolstyrelsen i en kommun där det finns en sameskola skall överta
sameskolstyrelsens uppgifter i fråga om den sameskolan,

2. skolstyrelsen i en kommun där det finns en specialskola skall överta
de uppgifter som ankommer på styrelsen för specialskolan,

3. verksamheten vid en sameskola eller en specialskola skall läggas ner.

6 § Om verksamheten vid en sameskola eller en specialskola läggs ner,
skall styrelsen för skolan se till att eleverna får den tillsyn och vård
de behöver, antingen hos sina vårdnadshavare eller genom kommunala eller
andra myndigheters försorg.

Om verksamheten vid en sådan skola har lagts ner, skall eleverna
fullgöra sin skolplikt i en kommuns grundskola. Av 3 § förordningen
(1988:1129) om kommunal och landstingskommunal skolverksamhet m. m.
under krig och vid krigsfara följer att skolstyrelsen i en kommun skall
sörja för att alla skolpliktiga barn som vistas i kommunen får
föreskriven utbildning i dess grundskola. Förordning (1988:1130).

Planläggning av verksamheten

7 § Skolöverstyrelsen skall svara för den övergripande planläggningen
och meddela de föreskrifter och råd som behövs för den övriga
planläggningen.

8 § Styrelsen för skolan skall genomföra den planläggning av
verksamheten som behövs. Planläggningen skall ske efter samråd med
länsskolnämnden i det län där skolan ligger.

9 § Länsskolnämnden i det län där skolan ligger skall underrätta
länsstyrelsen om skolans behov av lokaler under krig och vid krigsfara.

Länsstyrelsen beslutar enligt förordningen (1978:561) om förberedelser
för krigsanskaffning vilka lokaler som får användas för skolans behov.

Länsskolnämndernas verksamhet

10 § Länsskolnämnderna i de län där sameskolor, specialskolor och
statens skolor för vuxna finns skall fullgöra de uppgifter i fråga om
skolverksamheten som annars ankommer på skolöverstyrelsen, om inte annat
följer av denna förordning, av beslut av regeringen eller av beslut av
skolöverstyrelsen.

I 16 § förordningen (1988:000) om kommunal och landstingskommunal
skolverksamhet m. m. under krig och vid krigsfara finns föreskrifter om
länsskolnämndens beslutförhet under sådana förhållanden. Förordning
(1988:1130).

Tjänstetillsättning

11 § Länsskolnämnden får återbesätta tjänster som tillsätts av
regeringen eller av skolöverstyrelsen. Dessa tjänster får då endast
återbesättas som vikariat.

Överklagande

12 § Sådana beslut av styrelsen för skolan som annars får överklagas hos
skolöverstyrelsen får i stället överklagas hos länsskolnämnden i det län
där skolan ligger. Förordning (1988:1130).

13 § Länsskolnämndens och skolöverstyrelsens beslut om verksamhet enligt
denna förordning får inte överklagas. Förordning (1988:1130).