Lag (1984:852) om lagerskatt på viss bensin;

SFS nr
1984:852
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1984-11-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

1 § Den som vid ikraftträdandet av denna lag inte är registrerad som
skattskyldig enligt 4 § lagen (1961:372) om bensinskatt och som då
innehar varor som avses i 1 § nämnda lag skall till staten betala
skatt enligt denna lag (lagerskatt). Detsamma gäller den som är
registrerad och som vid samma tidpunkt innehar sådana varor för vilka
skattskyldighet har inträtt enligt 5 § första stycket 1 lagen om
bensinskatt därför att varorna har levererats till ett eget
försäljningsställe eller tagits i anspråk för annat ändamål än
försäljning.

2 § Lagerskatt tas endast ut för varor som är skattepliktiga enligt 1
§ första stycket a) lagen (1961:372) om bensinskatt och för vilka
skattskyldighet enligt den lagen har inträtt före den 1 december
1984.

3 § Lagerskatt tas ut endast till den del lagret omfattar mer än 10
000 liter eller, i fråga om den som driver detaljhandel med
skattepliktiga varor, 10 000 liter för varje särskilt
försäljningsställe.

4 § Lagerskatten utgör 50 öre per liter.

Ingår metanol, etanol eller högre alkoholer i en blandning som avses i
1 § första stycket a) lagen (1961:372) om bensinskatt tas lagerskatt
inte ut för den inblandade alkoholen.

5 § Den som är skyldig att betala lagerskatt skall lämna en
deklaration till riksskatteverket om sitt innehav av skattepliktiga
varor. Deklarationen skall ta upp de lagrade varornas art och
kvantitet, lagringsplatserna, den använda mätningsmetoden och skattens
belopp.

Deklarationen skall ha kommit in till riksskatteverket senast den 15
januari 1985. Skatten skall senast samma dag vara inbetald till
verket.

Deklarationen skall avges på heder och samvete samt upprättas på
blankett enligt formulär som fastställs av riksskatteverket.

6 § Lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter gäller
i fråga om lagerskatt. Därvid iakttas följande. 2 kap. 1–9
§§, 5 kap. 1 § första och andra styckena, 3–5 §§ och 9 §, 6 kap. samt
7 kap. 5 § skall inte tillämpas. Vad som föreskrivs i 4 kap. 2 §
första stycket skall gälla om deklarationen har kommit in senast den
15 januari 1985. Restavgift enligt 5 kap. 8 § 1 skall tas ut om
skattebeloppet inte har betalats senast den 15 januari 1985. Ränta
enligt 5 kap. 12 § första stycket 1 utgår från den 15 januari 1985.