Förordning (1984:890) om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land

SFS nr
1984:890
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
1984-11-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1162

1 § Migrationsverket får besluta om statligt bidrag till
utlänningar som önskar lämna Sverige och bosätta sig i ett
annat land. Ett sådant bidrag får endast ges en gång till
samma person.

Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.
Förordning (2009:1162).

2 § Bidrag enligt denna förordning får lämnas till

1. utlänningar som har fått uppehållstillstånd i Sverige och
som har överförts hit med stöd av ett särskilt regeringsbeslut,

2. utlänningar som har fått uppehållstillstånd i Sverige med
tillämpning av 5 kap. 1 eller 6 § utlänningslagen (2005:716)
eller motsvarande äldre bestämmelser,

3. utlänningar som har fått uppehållstillstånd i Sverige på
grund av sin anknytning till en utlänning som avses i 1 eller 2
och som inte är berättigad till bidrag enligt 4 §.
Förordning (2006:115).

3 § Bidrag får endast lämnas om utlänningen saknar medel att
själv bekosta resan samt om utlänningen visar att han eller hon
tas emot i det land där bosättningen är avsedd att ske.
Förordning (1997:1225)

4 § Bidrag får även ges till make eller maka samt barn under
18 år till den som har rätt till bidrag. Om det finns särskilda
skäl, får bidrag lämnas även till annan anhörig eller sambo som
lever i hushållsgemenskap med utlänningen i Sverige. Förordning
(1997:1225)

5 § Bidrag får lämnas för skäliga resekostnader.

Utöver bidrag för resekostnader får bidrag lämnas med högst
10 000 kronor för varje vuxen person och med högst 5 000 kronor
för varje barn under 18 år, dock med sammanlagt högst 40 000
kronor per familj.

Bidraget betalas ut i samband med att den som beviljats
bidraget reser ut från Sverige. Förordning (1997:1225)

6 § Migrationsverkets beslut om bidrag enligt denna
förordning får inte överklagas. Förordning (2000:396).