Förordning (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.

SFS nr
1984:908
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1984-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:963

Inledning

1 § I denna förordning finns bestämmelser om vissa statsbidrag
till landsting och andra för sjukvård m.m. Vad som i
förordningen sägs om landsting gäller även kommuner som inte
ingår i ett landsting. Förordning (2010:1664).

2 § Särskilt statsbidrag till hälso- och sjukvården lämnas
i enlighet med vad regeringen särskilt beslutar.

Det särskilda bidraget innefattar även ersättning

1. för rådgivning som lämnas i födelsekontrollerande syfte
eller om abort eller sterilisering,

2. för sådan oralkirurgisk behandling som avses i 2 §
tandvårdsförordningen (1998:1338),

3. för läkarundersökningar och utlåtanden som behövs för
Försäkringskassans handläggning av försäkringsärenden,

5. för öppen sjukvård till personer som tjänstgör enligt
lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller är anhållna,
häktade eller intagna vid kriminalvårdsanstalter,

6. för sådan öppen sjukvård som föranletts av godkänd
arbetsskada,

7. för avinstitutionalisering,

8. för förebyggande hälsovård, och

9. för hjälp åt funktionshindrade.
Förordning (2011:1182).

2 a § Har upphävts genom förordning (1995:1344).

2 b § Har upphävts genom förordning (1995:1344).

3 § Har upphävts genom förordning (2004:888).

4 § Har upphävts genom förordning (2004:888).

5 § Har upphävts genom förordning (1996:1537).

6 § Har upphävts genom förordning (1996:1537).

6 a § Har upphävts genom förordning (1996:1537).

6 b § Har upphävts genom förordning (1996:1537).

6 c § Har upphävts genom förordning (1996:1537).

6 d § Har upphävts genom förordning (1996:1537).

7 § Har upphävts genom förordning (2004:888).

Patientavgifter

8 § Patientavgift får tas ut av den vård- eller intygssökande

1. när han eller hon hos sjukvårdshuvudmannen besöker en
läkare eller besöker någon annan som ger psykoterapi eller
psykoanalys,

2. för varje besök hos en privatpraktiserande läkare eller hos
en annan privat vårdgivare som ger psykoterapi eller
psykoanalys, om vårdgivaren har särskilt avtal med en
sjukvårdshuvudman,

3. för annan sjukvårdande behandling än läkarvård, som
ombesörjs av en sjukvårdshuvudman eller av en vårdgivare som
avses i 2,

4. för rådgivning som lämnas av läkare per telefon, och

5. för undersökning eller läkarutlåtande enligt 110 kap. 14 §
3 och 4 eller 110 kap. 30 § andra stycket
socialförsäkringsbalken samt 14 § lagen (1991:1047) om sjuklön
som ombesörjs av en sjukvårdshuvudman.

Det som föreskrivs om undersökning eller läkarutlåtande enligt
110 kap. 14 § 3 och 4 socialförsäkringsbalken gäller endast
vid ansökan enligt 27 kap. 40 § samma balk eller vid bedömning
av rätten till sjukpenning eller behov av
rehabiliteringsåtgärder enligt 30 kap. samma balk.

Avgiften enligt första stycket 1 och 2 gäller för samtliga
åtgärder vid besöket, inräknat läkemedelsförskrivning,
provtagning för klinisk laboratorieundersökning, utfärdande av
läkarintyg som behövs för att få ut sjukpenning samt för
förbands- och annat förbrukningsmaterial. Avgiften enligt
första stycket 3 gäller för samtliga åtgärder vid ett
behandlingstillfälle. Avgiften för läkarutlåtande enligt
första stycket 5 avser även den undersökning som har legat
till grund för utlåtandet. Förordning (2010:1664).

9 § Ges läkarvård eller annan sjukvårdande behandling vid besök hos den
försäkrade får en tilläggsavgift tas ut. Om flera personer som tillhör
samma hushåll ges vård vid samma sjukbesök, får inte mer än en
tilläggsavgift tas ut. Förordning (1991:1647).

10 § Uppkommer kostnader med anledning av att en patient har uteblivit
från avtalat läkarbesök eller besök för annan sjukvårdande behandling
får patientavgift ändå tas ut.

11 § Patientavgift får inte tas ut

1. för rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller för
rådgivning om abort eller sterilisering som meddelas vid
personligt besök,

2. för sådan öppen sjukvård som avses i 2 § andra stycket 5,

3. för intyg som behövs för att få ut föräldrapenningsförmåner
enligt socialförsäkringsbalken,

4. för sjuktransport av personer som tjänstgör enligt lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt. Förordning (2010:1664).

12 § Har betecknats 10 § genom förordning (1990:1395).

13 § Har upphävts genom förordning (1990:1395).

Övriga bestämmelser

14 § Ersättning enligt denna förordning lämnas under
förutsättning att landstinget inte tar ut avgifter i vidare mån
än vad som följer av förordningen. Förordning (2004:888).

14 a § Har upphävts genom förordning (1995:1344).

15 § Sjukvårdshuvudmannen är skyldig att lämna de uppgifter om
hälso- och sjukvården som Försäkringskassan föreskriver inom
sitt område. Förordning (2004:888).

16 § Landstinget ska på begäran av patienten anteckna betalda
patientavgifter enligt 8 § första stycket 1–5 och 9 §. Även i
övrigt ska landstinget vidta de åtgärder som behövs för
avgiftsbefrielse enligt 26 a § hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763).

En patient som för viss tid har uppnått avgiftsbefrielse enligt
nämnda bestämmelse är även befriad från att betala
patientavgifter enligt 8 § första stycket 1-5 och 9 § under
samma tid. Förordning (2012:963).

17 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.
Förordning (1994:1004).

18 § Har upphävts genom förordning (1994:1004).

Övergångsbestämmelser

1990:1395

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före
ikraftträdandet.

1991:1647

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före
ikraftträdandet.

1992:1697

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före
ikraftträdandet.

1993:53

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1993. Äldre bestämmelser
tillämpas på läkarvård som lämnats före den dagen.

1993:1669

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraft-
trädandet.

1994:1004

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före
ikraftträdandet.

1994:2052

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid
före ikraftträdandet.

1995:1053

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1995. I fråga om
undersökningar och läkarutlåtanden som har ombesörjts före
ikraftträdandet tillämpas äldre föreskrifter.

1995:1344

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid
före ikraftträdandet.

1996:1537

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid
före ikraftträdandet.

1997:1308

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som
avser tid före ikraftträdandet.