Förordning (1984:927) med instruktion för centralnämnden för fastighetsdata

SFS nr
1984:927
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1984-12-06
Författningen har upphävts genom
SFS1988:278
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1,
tillämpas på centralnämnden för fastighetsdata.

Uppgifter

2 § Nämnden har till uppgift att

1. i samverkan med lantmäteriverket, domstolsverket och andra berörda
myndigheter genomföra fastighetsdatareformen,

2. utföra koordinatregistrering av fastigheter och samfälligheter,

3. svara för driften av fastighetsdatasystemet,

4. i samverkan med lantmäteriverket och domstolsverket utveckla system
och metoder för fastighetsdatasystemets utnyttjande inom olika
verksamhetsområden,

5. tillhandahålla underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen
(1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m.,

6. i övrigt fullgöra vad som enligt lag eller annan författning ankommer
på nämnden eller som regeringen bestämmer.

Nämnden skall i anslutning till sina uppgifter enligt första stycket
uppmärksamma möjligheterna att komplettera fastighets- och
inskrivningsregistren med sådana uppgifter om fastigheter och
samfälligheter som nu inte ingår i motsvarande register eller att bygga
upp andra register som innehåller sådana uppgifter om fastigheter som är
av betydelse för statliga och andra myndigheters planerande och
förvaltande verksamhet.

Nämnden fullgör i övrigt uppdrag mot ersättning enligt grunder som
nämnden fastställer efter samråd med riksrevisionsverket. Förordning
(1987:353).

Organisation

3 § Nämnden leds av en styrelse som består av sju personer. I
styrelsen ingår nämndens generaldirektör. En av ledamöterna är
ordförande och en är vice ordförande.

För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m. m. skall tillämpas på nämnden. Förordning (1986:289).

4 § Generaldirektören är chef för nämnden.

Inom nämnden finns sju enheter, nämligen en teknisk enhet, en
driftsenhet, en fastighetsregisterenhet, en inskrivningsregisterenhet,
en utvecklingsenhet, en administrativ enhet och en stabsenhet.

Varje enhet förestås av en chef. En av dessa är generaldirektörens
ställföreträdare. Förordning (1986:289).

5 § Hos nämnden finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av
regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita utomstående
för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

6 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om nämndens organisation och arbetsformer,

3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk eller
principiell betydelse,

4. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

5. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.
Förordning (1986:289).

7 § Styrelsen är beslutför när minst fyra av de i 3 § första stycket
angivna ledamöterna, bland dem ordföranden eller vice ordföranden och
generaldirektören, är närvarande. När ett ärende av större vikt
handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan generaldirektören och minst två andra ledamöter. Kan ärendet
inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta
ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör.
Beslut som fattas enligt detta stycke skall anmälas vid nästa
sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:772).

8 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av
generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag
att de behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av en annan
tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda
beslut. Förordning (1986:289).

9 § När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas
den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av
generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av
vissa ärenden eller grupper av ärenden.

När både generaldirektören och hans ställföreträdare har förhinder,
utövas generaldirektörens tjänst av den enhetschef som
generaldirektören bestämmer.

I generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av
större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande får
inte heller sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter
som nämnden har meddelat eller grunder som den tillämpar. Förordning
(1986:289).

10 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 8 §
andra meningen avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den enhet dit
ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande.
Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden
som skall avgöras av styrelsen.

Enhetschefen har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans
enhet föredras av någon annan. Förordning (1986:289).

11 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i
statlig tjänst m. m. följer att nämndens befogenheter att besluta kan
vara begränsade i vissa hänseenden.

12 § har upphävts genom förordning (1986:772).

13 § Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte
utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa
sig. Förordning (1986:289).

14 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas
vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i
ärendena.

Tjänstetillsättning m. m.

15 § Generaldirektören förordnas av regeringen.

Tjänster som enhetschef tillsätts av regeringen efter anmälan av
generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av nämnden.

Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av
regeringen efter anmälan av generaldirektören. Förordning (1986:289).

16 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören samt ersättarna för
ledamöterna förordnas av regeringen för högst tre år.

Förordnande att vara styrelsens ordförande eller vice ordförande
meddelas av regeringen för högst tre år. Förordning (1986:289).

17 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av nämnden även i fråga om enhetschefer.