Förordning (1984:932) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland

SFS nr
1984:932
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1984-12-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 1987:35

1 § Lagen (1983:898) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt
Storbritannien och Nordirland skall träda i kraft den 1 januari 1985
och tillämpas beträffande inkomst som förvärvas den 1 januari 1985
eller senare. Avtalet trädde i kraft den 26 mars 1984.

2 § Vid tillämpningen av dubbelbeskattningsavtalet skall iakttas de
anvisningar som framgår av bilagorna 1–3.

Övergångsbestämmelser

1984:932

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985.

2. Genom förordningen upphävs

a) kungörelsen (1968:769) om tillämpning av avtal den 28 juli 1960
mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland för undvikande av
dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande
inkomstskatter,

b) kungörelsen (1974:716) om kupongskatt för person med hemvist i
Storbritannien och Nordirland, m. m., och

c) förordningen (1981:253) med vissa anvisningar om tillämpningen av
dubbelbeskattningsavtalet den 28 juli 1960 mellan Sverige samt
Storbritannien och Nordirland.

3. De upphävda kungörelserna under punkt 2 a och b tillämpas dock
fortfarande beträffande inkomst som förvärvas före den 1 januari 1985
samt på förmögenhet som taxeras före år 1986.

4. Den upphävda förordningen under punkt 2 c tillämpas fortfarande
beträffande inkomster på vilka avtalet den 28 juli 1960 mellan Sverige
samt Storbritannien och Nordirland för undvikande av dubbelbeskattning
och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter är
tillämpligt.

Bilaga 1

Anvisningar till bestämmelserna i avtalet

till art. 1 och 4

Avtalets bestämmelser är i allmänhet tillämpliga endast på fysiska och
juridiska personer som har hemvist i Sverige eller Storbritannien och
Nordirland.

Frågan om en fysisk eller juridisk person skall anses ha hemvist i
endera staten avgörs i första hand med ledning av lagstiftningen i
resp. stat. I art. 4 punkterna 2 och 3 regleras fall av s. k. dubbel
bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska
beskattningsregler anses bosatt i Sverige och enligt brittiska
beskattningsregler anses bosatt i Storbritannien och Nordirland. Vid
tillämpningen av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses
ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist
enligt nämnda avtalsbestämmelser.

Person, som avses i 69 § kommunalskattelagen (1928:370) och 17 § lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt och som tillhör svensk beskickning
eller lönat svenskt konsulat i Storbritannien och Nordirland, skall
vid tillämpningen av art. 4 punkt 1 anses bosatt i Sverige.

Person, som avses i 70 § 1 mom. kommunalskattelagen och 18 § 1 mom.
lagen om statlig inkomstskatt och som tillhör brittisk beskickning
eller lönat brittiskt konsulat i Sverige, skall vid tillämpningen av
art. 4 punkt 1 anses bosatt i Storbritannien och Nordirland.

till art. 2

Avtalet gäller de skatter som anges i art. 2. Angående annan
beskattning se dock art. 23 punkt 6. I art. 2 punkt 1 anges de skatter
som utgick vid avtalets undertecknande och på vilka avtalet tillämpas.
Avtalet skall dock tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak
likartat slag som efter avtalets undertecknande införs vid sidan av
eller i stället för de angivna skatterna. Detta innebär exempelvis,
att den svenska vinstdelningsskatten omfattas av avtalet.

till art. 6–21

En inkomst beskattas i Sverige om så kan ske enligt gällande
skatteförfattningar och inskränkning av skattskyldigheten inte följer
av bestämmelse i avtalet. Även om en inkomst enligt avtalet
undantagits från beskattning i Sverige kan den likväl komma att
påverka storleken av svensk skatt på annan inkomst *(jfr art. 22 punkt
2 b)*). Vid beskattningen hänförs en inkomst alltid till den
förvärvskälla till vilken den hör enligt de svenska
skatteförfattningarna oavsett till vilket inkomstslag inkomsten
har hänförts enligt avtalet.

till art. 6

Enligt bl. a. 27 § kommunalskattelagen (1928:370) beskattas inkomst
som härrör från fastighet i vissa fall som inkomst av rörelse. Inkomst
som omfattas av art. 6 skall emellertid vid tillämpningen av avtalet
beskattas som inkomst av fast egendom. Detta medför att inkomsten får
beskattas i den stat där den fasta egendomen är belägen. Denna regel
gäller även beträffande royalty från fast egendom eller för nyttjandet
av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan
naturtillgång.

Annan royalty beskattas enligt art. 12.

till art. 7

Inkomst av rörelse, som bedrivs från fast driftställe, beskattas i
regel enligt art. 7. Vad som förstås med uttrycket “fast driftställe”
i allmänhet anges i art. 5. Beträffande beskattning av inkomst av
verksamhet som bedrivs utanför en avtalsslutande stats kust gäller
särskilda bestämmelser; se art. 28.

Om en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige bedriver
rörelse från fast driftställe i Storbritannien och Nordirland, får den
till driftstället hänförliga inkomsten beskattas i Sverige men
brittisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt
art. 22 punkt 2. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till
punkt 2 av anvisningarna till art. 22.

Inkomst av rörelse, som en fysisk eller juridisk person med hemvist i
Storbritannien och Nordirland bedriver från fast driftställe i
Sverige, beräknas enligt art. 7 punkterna 2–5. Till grund för
inkomstberäkningen bör läggas i första hand den särskilda bokföring
som kan ha förts vid det fasta driftstället. I mån av behov skall
denna bokföring justeras så, att inkomstberäkningen sker i enlighet
med den i punkterna 2 och 3 angivna principen. Avdrag medges för så
stor del av huvudkontorets allmänna omkostnader som skäligen kan antas
belöpa på det fasta driftstället.

Om beskattning av inkomst av sjöfart och luftfart i internationell
trafik finns särskilda bestämmelser i art. 8.

till art. 8

Inkomst av sjöfart och luftfart i internationell trafik beskattas
enligt art. 8 punkt 1 endast i den stat där företaget har sin verkliga
ledning.

Beträffande inkomst som förvärvas genom transport med skepp eller
luftfartyg utanför en avtalsslutande stats kust i vissa fall, se art.
28 punkt 5.

till art. 9

Art. 9 innehåller en allmän regel om omräkning av vinstfördelningen
mellan företag med intressegemenskap. För Sveriges del kan omräkning
vid taxering ske enligt 43 § kommunalskattelagen (1928:370).

Om sådan omräkning sker mellan företag i Sverige samt Storbritannien
och Nordirland skall länsstyrelsen anmäla detta till regeringen och i
korthet redogöra för vad som förekommit.

till art. 10

1. Vad som förstås med uttrycket “utdelning” anges i art. 10 punkt 4
(jfr art. 11 punkt 5).

2. När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär
utdelning eller skattetillgodohavande från bolag med hemvist i
Storbritannien och Nordirland och utdelningen inte är hänförlig till
andel, som äger verkligt samband med fast driftställe eller
stadigvarande anordning som den som har rätt till utdelningen har i
Storbritannien och Nordirland, iakttas bestämmelserna i andra, tredje,
fjärde och femte styckena.

Om aktiebolag eller ekonomisk förening uppbär utdelningen, är denna
undantagen från taxering i Sverige i den mån art. 22 punkt 3
föranleder det. De svenska bestämmelserna om befrielse från
skattskyldighet för utdelning som avses i art. 22 punkt 3 finns i 54 §
kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt.

I övriga fall beräknas svensk skatt på utdelningen på vanligt sätt.
Vid inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för förvaltningskostnader
och ränta på skuld som belöper på aktier eller andra andelar till
vilken utdelningen är hänförlig. Avdrag medges dock inte för brittisk
skatt på utdelningen. Om den som har rätt till utdelningen erhåller
skattetillgodohavande (s. k. tax credit) på grund av bestämmelserna i
art. 10 punkt 3, beräknas svensk skatt på sammanlagda beloppet av
utdelningen och skattetillgodohavandet utan avdrag för brittisk skatt
(jfr punkt 6 av anvisningarna till 38 § kommunalskattelagen).

Skattetillgodohavandet hänförs därvid till samma beskattningsår som
den utdelning på vilken skattetillgodohavandet är grundat (jfr punkt 5
av anvisningarna till 41 § kommunalskattelagen). Från den sålunda
beräknade skatten avräknas brittisk källskatt enligt bestämmelserna i
art. 22 punkt 2 a). Den brittiska skatten får inte överstiga 15 % i
fall som avses i art. 10 punkt 3 a) 2) och 5 % i fall som avses i art.
10 punkt 3 a) 3) av summan av beloppet eller värdet av utdelningen och
skattetillgodohavandet. I fråga om förfarandet vid avräkningen
hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 22.

Brittisk skatt får enligt art. 10 punkt 3 a) 4) inte tas ut på
utdelning som ej grundar skattetillgodohavande.

Bestämmelserna om nedsättning av eller befrielse från brittisk skatt
på utdelning gäller ej i fall som avses i art. 10 punkt 6.

3. När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär
utdelning från bolag med hemvist i Storbritannien och Nordirland och
utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med
fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt
till utdelningen har i Storbritannien och Nordirland, tillämpas art. 7
resp. art. 14. Utdelningen skall, om inte annat gäller på grund av
art. 22 punkt 3, i detta fall beskattas i Sverige men brittisk skatt
på utdelningen avräknas från den svenska skatten enligt art. 22 punkt
2. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av
anvisningarna till art. 22.

4. När aktiebolag i Sverige verkställer utdelning till en fysisk eller
juridisk person med hemvist i Storbritannien och Nordirland utgår inte
kupongskatt, under förutsättning att den som har rätt till utdelningen
har hemvist i Storbritannien och Nordirland och är ett bolag som
direkt eller indirekt behärskar minst 10 % av röstetalet för aktierna
i det utdelande bolaget samt utdelningen inte är hänförlig till andel,
som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande
anordning som den som har rätt till utdelningen har i Sverige. I
övriga fall när aktiebolag i Sverige verkställer utdelning till en
person med hemvist i Storbritannien och Nordirland utgår kupongskatt
med 5 % av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till
utdelningen har hemvist i Storbritannien och Nordirland och
utdelningen inte är hänförlig till andel, som äger verkligt samband
med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har
rätt till utdelningen har i Sverige. Om inte fall som avses i art. 10
punkt 1 första meningen föreligger får utdelning från svensk ekonomisk
förening beskattas enligt 6 § 1 mom. a och c lagen (1947:576) om
statlig inkomstskatt. Den statliga inkomstskatten får därvid inte
överstiga 5 % av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till
utdelningen har hemvist i Storbritannien och Nordirland och
utdelningen inte är hänförlig till andel som äger verkligt samband med
fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt
till utdelningen har i Sverige.

Vid taxering till statlig inkomstskatt för utdelning från svensk
ekonomisk förening skall taxeringsnämnd i deklaration anteckna de
uppgifter som behövs för debitering. Längdförande myndighet svarar för
att vederbörlig anteckning görs i skattelängden.

Angående förfarandet vid nedsättning av svensk skatt på utdelning
tillämpas i övrigt särskilda bestämmelser; se bilaga 2.

Om den som har rätt till utdelningen har fast driftställe eller
stadigvarande anordning i Sverige och utdelningen är hänförlig till
andel, som äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den
stadigvarande anordningen gäller inte ovan angivna regler om
begränsning av svensk skatt på utdelning.

till art. 11

1. Vad som förstås med uttrycket “ränta” anges i art. 11 punkt 2.

2. Ränta, som betalas från Storbritannien och Nordirland till en
fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas
här.

Är räntan hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast
driftställe eller stadigvarande anordning, som den som har rätt till
räntan har i Storbritannien och Nordirland, får räntan beskattas även
i Storbritannien och Nordirland. Brittisk skatt på räntan avräknas i
sådant fall från den svenska skatten enligt art. 22 punkt 2. I fråga
om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna
till art. 22.

3. Ränta, vilken utbetalas från Sverige till en fysisk eller juridisk
person som har hemvist i Storbritannien och Nordirland och som enligt
svensk skattelagstiftning inte är bosatt i Sverige, kan enligt
gällande svenska regler inte beskattas i Sverige. Detta gäller dock
endast beträffande ränta som utgör inkomst av förvärvskällan kapital.
Är räntan enligt punkt 2 av anvisningarna till 28 §
kommunalskattelagen (1928:370) att hänföra till inkomst av rörelse,
beskattas räntan i Sverige under förutsättning att den fordran för
vilken räntan betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller
stadigvarande anordning som den som har rätt till räntan har i Sverige
(art. 11 punkt 3).

till art. 12

1. Beträffande beskattning av sådan royalty som avses i art. 12 punkt
2 gäller följande.

Royalty, som utbetalas från Storbritannien och Nordirland till en
fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här.

Är royaltyn hänförlig till rättighet eller egendom, som äger verkligt
samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som
har rätt till royaltyn har i Storbritannien och Nordirland, får
royaltyn beskattas även i Storbritannien och Nordirland. Brittisk
skatt på royaltyn avräknas i sådant fall från den svenska skatten
enligt art. 22 punkt 2. I fråga om förfarandet vid avräkningen
hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 22.

Royalty, som utbetalas från Sverige till en fysisk eller juridisk
person med hemvist i Storbritannien och Nordirland, beskattas i
Sverige endast under förutsättning att den rättighet eller egendom för
vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med fast driftställe
eller stadigvarande anordning som den som har rätt till royaltyn har i
Sverige (art. 12 punkt 3). Är detta fallet beskattas royaltyn enligt
28 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370) jämfört med 2 och 3 §§
lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

2. Royalty eller annat belopp, som utbetalas såsom ersättning för
nyttjandet av mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång,
beskattas enligt art. 6.

till art. 13

Vinst, som en fysisk eller juridisk person med hemvist i
Storbritannien och Nordirland förvärvar genom överlåtelse av fast
egendom i Sverige, beskattas här (art. 13 punkt 1). Vidare beskattas i
Sverige vinst genom icke yrkesmässig avyttring av lös egendom som
utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe som en person med
hemvist i Storbritannien och Nordirland har här (art. 13 punkt 3).
Beskattningen sker i sådant fall enligt 28 § kommunalskattelagen
(1928:370) jämförd med 2 och 3 §§ lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt. Motsvarande gäller i fråga om lös egendom hänförlig till
stadigvarande anordning för att utöva fritt yrke som inkomsttagaren
har i Sverige.

Vinst som en fysisk person med hemvist i Storbritannien och Nordirland
förvärvar genom överlåtelse av aktier och andra liknande rättigheter i
ett svenskt bolag får enligt art. 13 punkt 2 beskattas i Sverige under
förutsättning dels att överlåtaren är svensk medborgare utan att också
vara brittisk medborgare, dels att överlåtaren har haft hemvist i
Sverige vid något tillfälle under en sjuårsperiod närmast före
överlåtelsen.

Vinst, som förvärvas av en fysisk eller juridisk person med hemvist i
Sverige, beskattas här. Brittisk skatt får tas ut på vinsten, om den
överlåtna egendomen utgörs av fast egendom i Storbritannien och
Nordirland (art. 13 punkt 1) eller om överlåtelsen avser lös egendom
som utgör rörelsetillgångar i fast driftställe som inkomsttagaren har
i Storbritannien och Nordirland eller lös egendom som är hänförlig
till stadigvarande anordning för att utöva fritt yrke vilken
inkomsttagaren har i Storbritannien och Nordirland (art. 13 punkt 3).
Vidare får brittisk skatt tas ut på vinsten om överlåtelsen avser
aktier eller andra liknande andelar i ett brittiskt bolag, under
förutsättning dels att överlåtaren är brittisk medborgare utan att
också vara svensk medborgare, dels att överlåtaren haft hemvist i
Storbritannien och Nordirland vid något tillfälle under en
sjuårsperiod närmast före överlåtelsen (art. 13 punkt 2). Svensk skatt
på vinsten nedsätts enligt art. 22 punkt 2 genom avräkning av den
brittiska skatt som i enlighet med bestämmelserna i art. 13 påförts
samma vinst. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till
punkt 2 av anvisningarna till art. 22.

till art. 14

1. Vad som förstås med uttrycket “fritt yrke” exemplifieras i art. 14
punkt 2.

2. Inkomst av fritt yrke eller annan självständig verksamhet beskattas
i regel endast i den stat där den skattskyldige har hemvist.
Uppehåller sig inkomsttagaren under mer än 183 dagar under en
tolvmånadersperiod i den andra staten *(art. 14 punkt 1 a)*) eller är
inkomsten hänförlig till verksamhet, som utövas vid sådan
stadigvarande anordning som avses i art. 14 punkt 1 b), får inkomsten
beskattas i den stat där inkomsttagaren uppehåller sig resp. där
anordningen finns. Beträffande verksamhet som bedrivs utanför en
avtalsslutande stats kust gäller särskilda bestämmelser; se art. 28.

Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst av fritt
yrke eller annan självständig verksamhet i Storbritannien och
Nordirland beskattas inkomsten i Sverige. Om verksamheten bedrivs vid
stadigvarande anordning i Storbritannien och Nordirland eller under
sådan vistelse där som anges i art. 14 punkt 1 a) får inkomsten
beskattas även i Storbritannien och Nordirland, men brittisk skatt på
inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 22 punkt 2. I
fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av
anvisningarna till art. 22.

3. Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare,
musiker, idrottsmän, m. fl. se anvisningarna till art. 17.

till art. 15

Inkomst av enskild tjänst får enligt art. 15 punkt 1 i regel beskattas
i den stat där arbetet utförs. Undantag från denna regel föreskrivs i
art. 15 punkterna 2 och 3, samt i art. 16 och 18.

Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare,
musiker, idrottsmän, m. fl. se anvisningarna till art. 17.

I fråga om beskattning av inkomst av arbete som utförs utanför en
avtalsslutande stats kust gäller särskilda bestämmelser; se art. 28.

till art. 16

När ett svenskt bolag utbetalar styrelsearvode till en person med
hemvist i Storbritannien och Nordirland, beskattas ersättningen i
Sverige, om det kan ske enligt gällande beskattningsregler. Har sådan
ersättning uppburits av en person med hemvist i Sverige från ett bolag
med hemvist i Storbritannien och Nordirland, får inkomsten beskattas i
Sverige men brittisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska
skatten enligt art. 22 punkt 2. I fråga om förfarandet vid avräkningen
hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 22.

till art. 17

Inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller
televisionsartister, musiker och liknande yrkesutövare samt idrottsmän
förvärvar genom sin yrkesverksamhet, beskattas i regel i den stat där
verksamheten utövas (art. 17 punkt 1). Detta gäller oavsett om
inkomsten förvärvas under utövande av fritt yrke eller på grund av
anställning. Enligt art. 17 punkt 2 får inkomsten i regel beskattas i
den stat där artisten eller idrottsmannen utför arbetet, även om
ersättningen utbetalas till en annan person (t. ex. arbetsgivare hos
vilken artisten eller idrottsmannen är anställd) än artisten eller
idrottsmannen själv. För Sveriges vidkommande iakttas vid
tillämpningen av art. 17 punkterna 1 och 2 bestämmelserna i 54 §
första stycket c kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § första stycket
b lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt.

till art. 18

Pension och annan liknande ersättning på grund av enskild tjänst och
livränta, vilka härrör från Sverige och betalas till person med
hemvist i Storbritannien och Nordirland, får i regel beskattas här
(art. 18 punkt 1). Undantag från denna regel föreskrivs i art. 18
punkt 3. Om inte fall som avses i art. 18 punkt 2 föreligger, skall
vid beskattningen bruttobeloppet av pensionen eller livräntan
reduceras med en femtedel.

Utbetalning enligt svensk socialförsäkringslagstiftning (t. ex. ATP
och folkpension) får enligt art. 18 punkt 2 beskattas i Sverige, om
inte fall som avses i art. 18 punkt 3 eller art. 19 punkt 2
föreligger.

En person med hemvist i Sverige, som från Storbritannien och
Nordirland uppbär pension eller annan liknande ersättning på grund av
enskild tjänst, livränta eller utbetalning enligt brittisk
socialförsäkringslagstiftning, beskattas i Sverige. Om den som mottar
ersättningen, livräntan eller utbetalningen inte är svensk medborgare
får inkomsten beskattas även i Storbritannien och Nordirland men den
brittiska skatten på inkomsten avräknas från den svenska skatten
enligt art. 22 punkt 2. Därvid skall iakttas, att bruttobeloppet av
pension eller livränta som avses i art. 18 punkt 1 vid beräkningen av
brittisk skatt minskats med en femtedel. I fråga om förfarandet vid
avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 22.

till art. 19

Ersättning, med undantag för pension, som utbetalas av någon av
staterna, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter för
arbete utfört i denna stats, dess politiska underavdelningars eller
lokala myndigheters tjänst, beskattas enligt huvudregeln i art. 19
punkt 1 a) endast i den stat varifrån ersättningen utbetalas. Har
arbetet utförts i den andra staten av en person med hemvist i denna
stat, beskattas emellertid ersättningen enligt art. 19 punkt 1 b)
endast i den staten, om mottagaren är medborgare i den staten eller
inte fick hemvist där endast för att utföra ifrågavarande arbete.

Pension som utbetalas av, eller från fonder inrättade av, en av
staterna, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter på
grund av arbete som utförts i denna stats, dess politiska
underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas enligt
art. 19 punkt 2 a) i regel endast i denna stat. Om mottagaren av
pensionen är medborgare i den andra staten och har hemvist där,
beskattas emellertid pensionen enligt art. 19 punkt 2 b) endast i
denna andra stat.

Ersättning och pension, som utbetalas för tjänst utförd i samband med
rörelse, som den utbetalande staten, dess politiska underavdelningar
eller lokala myndigheter bedrivit, beskattas som inkomst på grund av
enskild tjänst enligt art. 15, 16 och 18.

till art. 22

1. Inkomst från Sverige, som uppbärs av en person med hemvist i
Storbritannien och Nordirland, beskattas här i den mån svenska
skatteförfattningar föranleder det och inskränkning av
skattskyldigheten inte följer av övriga artiklar. Om inkomsten
beskattas även i Storbritannien och Nordirland, medges lättnad vid den
brittiska beskattningen enligt art. 22 punkt 1.

2. Inkomst från Storbritannien och Nordirland, som förvärvas av en
person med hemvist i Sverige, tas med vid taxering i Sverige med
undantag för utdelning i vissa fall från bolag i Storbritannien och
Nordirland. I fråga om utdelning se punkt 2 andra stycket och punkt 3
av anvisningarna till art. 10. Svensk skatt på inkomsten sätts ned
genom avräkning enligt art. 22 punkt 2.

Svensk inkomstskatt beräknas på inkomsten på vanligt sätt. Vid
inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för kostnader som är
hänförliga till inkomsten. Avdrag medges dock inte för brittisk skatt
som omfattas av avtalet. Från den sålunda beräknade svenska skatten
avräknas enligt art. 22 punkt 2 ett belopp motsvarande den brittiska
skatt som belöper på inkomsten. Beträffande storleken av brittisk
skatt på utdelning hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 10. Har
brittisk skatt enligt avtalet tagits ut på inkomst av rörelse som har
bedrivits i Storbritannien och Nordirland, iakttas att inkomsten
beräknats enligt art. 7.

Den skattskyldige bör i samband med sin självdeklaration för det
beskattningsår, för vilket inkomsten tas upp till beskattning, förete
utredning om den brittiska skatt som har påförts inkomsten.

Avräkning av brittisk skatt på viss inkomst får ske med belopp
motsvarande högst summan av de svenska skatter som belöper på
inkomsten. Vid tillämpningen av denna regel anses på inkomsten från
Storbritannien och Nordirland belöpa så stor andel av statlig
inkomstskatt enligt lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt som
inkomsten — efter avdrag för kostnader — utgör av den skattskyldiges
sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor. Kommunal inkomstskatt
anses belöpa på inkomsten från Storbritannien och Nordirland till så
stor andel som inkomsten — efter avdrag för kostnader — utgör av den
skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor som skall
taxeras i samma kommun som inkomsten från Storbritannien och
Nordirland.

Avräkning sker i första hand från statlig inkomstskatt som utgår på
grund av lagen om statlig inkomstskatt, i andra hand från kommunal
inkomstskatt och i sista hand från övrig inkomstskatt.

Taxeringsnämnd skall i deklaration anteckna motvärdet i svenska kronor
av den brittiska skatten på inkomsten och ange att avräkning skall ske
med detta skattebelopp, dock högst med beloppet av de svenska
skatterna på inkomsten. Längdförande myndighet svarar för att
anteckning om avräkning görs i
skattelängden.

Exempel: En person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av
fast egendom i Storbritannien och Nordirland med ett belopp
motsvarande 10 000 kronor. På inkomsten antas belöpa brittisk
skatt med ett belopp av 1 500 kronor. Avdragsgilla kostnader
uppgår till 1 000 kronor. Den skattskyldige antas vidare
uppbära nettointäkter av olika förvärvskällor med ett belopp av
165 000 kronor vid den statliga taxeringen och 150 000 kronor
vid den kommunala taxeringen. Vidare antas att allmänna
avdrag uppgår till 7 000 kronor. Den till statlig och kommunal
inkomstskatt taxerade inkomsten blir sålunda (9 000 + 165 000
— 7 000 =) 167 000 resp. (9 000 + 150 000–7 000 =) 152 000
kronor. I deklarationen antecknas “Avräkning från inkomstskatt
enligt avtalet med Storbritannien och Nordirland skall ske med
9 000
1 500 kronor, dock högst med summan av ———– av hela den
174 000
9 000
statliga inkomstskatten och ———– av hela den kommunala
159 000
inkomstskatten. Avräkning sker i första hand från statlig inkomstskatt
som utgår enligt lagen om statlig inkomstskatt, i andra hand från
kommunal inkomstskatt och i sista hand från övrig inkomstskatt.”

Har den skattskyldige flera inkomster från utlandet kan vid
avräkningsförfarandet även bestämmelserna i 25 § första stycket lagen
om statlig inkomstskatt bli tillämpliga.

3. Om en person med hemvist i Sverige uppbär inkomst som enligt art.
8, art. 13 punkt 4 och art. 19 punkt 1 eller punkt 2 skall beskattas
endast i Storbritannien och Nordirland, medtas inkomsten vid taxering
i Sverige. Statlig och kommunal inkomstskatt uträknas i vanlig
ordning. De sålunda uträknade inkomstskatterna sätts ned med ett
belopp motsvarande den del av inkomstskatterna som belöper på den
inkomst som enligt avtalet skall beskattas endast i Storbritannien och
Nordirland. Denna del skall utgöra lika stor andel av den totala
skatten som den minskning av den beskattningsbara inkomsten, som
skulle följa om den utländska inkomsten inte tagits med, utgör av den
verkliga beskattningsbara inkomsten. Om den beskattningsbara
inkomsten, som skulle uppkomma om den utländska inkomsten inte tas
med, blir 0, skall nedsättning av den statliga inkomstskatten dock ske
till ett belopp motsvarande den skatt som uppkommer när skatten
beräknas utan beaktande av den utländska inkomsten.

Exempel: En brittisk medborgare med hemvist i Sverige uppbär statlig
pension från Storbritannien och Nordirland med ett belopp som efter
avdrag för kostnader motsvarar 10 050 kronor. Den skattskyldige antas
uppbära i Sverige skattepliktiga nettointäkter av andra förvärvskällor
med 160 000 kronor och åtnjuta underskottsavdrag i hemortskommunen med
20 000 kronor, övriga allmänna avdrag med 4 500 kronor och grundav-
drag med 7 500 kronor. Den beskattningsbara inkomsten blir statligt
(10 050 + 160 000 — 20 000 — 4 500 =) 145 500 kronor och kommunalt
(10 050 + 160 000 — 20 000 — 4 500 — 7 500 =) 138 000 kronor, sedan
avrund-ning skett. Hade pensionen inte medräknats skulle den
beskattningsbara inkomsten ha blivit statligt (160 000–20 000–4 500
=) 135 500 kronor och kommunalt (160 000 — 20 000 — 4 500 — 7 500
=) 128 000 kronor. Den statliga inkomstskatten och den kommunala
inkomstskatten, beräknad på 145 500 resp. 138 000 kronor, nedsätts med
145 500 – 135 500 138 000 – 128 000
—————– resp. ——————- .
145 500 138 000
I förekommande fall skall s. k. extra avdrag behållas oförändrat vid
beräkningen av den antagna beskattningsbara inkomsten.

I fall som nu nämnts skall taxeringsnämnd i deklarationen anteckna
grunden för uträkningen av inkomstskatterna. Längdförande myndighet
svarar för att anteckning om nedsättning görs i skattelängden.

till art. 23

Av art. 23 punkt 2 följer att bolag i Storbritannien och Nordirland
inte får påföras förmögenhetsskatt i Sverige. Bestämmelsen innebär ett
undantag från regeln i 6 § 1 mom. första stycket c lagen (1947:577) om
statlig förmögenhetsskatt.

till art. 28

Beträffande beskattning av vinst vid överlåtelse av tillgångar som
avses i art. 28 punkt 5 och av rätt till tillgångar som framkommer
genom verksamhet som avses i art. 28 punkt 1, m. m., se art. 13
punkterna 5 och 6.

Bilaga 2

Anvisningar om kupongskatt, m. m.

Kupongskatt för person med hemvist i Storbritannien och
Nordirland

1. Den som enligt lagen (1983:898) om dubbelbeskattningsavtal mellan
Sverige samt Storbritannien och Nordirland har hemvist i
Storbritannien och Nordirland kan, under de förutsättningar som anges
i art. 10 i avtalet, få nedsättning av eller befrielse från den skatt
på utdelning som annars skulle utgå enligt kupongskattelagen
(1970:624).

2. Om rätt till nedsättning föreligger enligt art. 10 i avtalet, tas
kupongskatt ut efter den skattesats som anges där. Föreligger rätt
till befrielse från kupongskatt enligt art. 10 i avtalet tas ingen
kupongskatt ut. I övrigt skall den som betalar utdelningen tillämpa
bestämmelserna i kupongskattelagen (1970:624) och
kupongskattekungörelsen (1971:49).

Sålunda gäller att uppgifter enligt 14 § kupongskattelagen skall
lämnas då det är fråga om utdelning från aktiebolag eller aktiefond
som avses i 13 § samma lag. Som ytterligare förutsättning för
nedsättning av eller befrielse från kupongskatt på sådan utdelning
gäller att utbetalaren genom intyg av brittisk myndighet eller bank i
Storbritannien och Nordirland visar att den som har rätt till
utdelningen har hemvist i Storbritannien och Nordirland.

3. Har kupongskatt innehållits med högre belopp än den skattskyldige
skall erlägga enligt lagen (1983:898) om dubbelbeskattningsavtal
mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland eller har
kupongskatt innehållits i fall då sådan skatt inte skall erläggas
enligt nämnda lag, kan den skattskyldige få ut det för högt respektive
hela det uttagna beloppet (restitution) efter ansökan hos
riksskatteverket enligt 27 § kupongskattelagen (1970:624).

4. Riksskatteverkets beslut i ärende om restitution får överklagas på
det sätt som anges i 29 § kupongskattelagen (1970:624).

Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk
förening till person med hemvist i Storbritannien och
Nordirland

5. Den som enligt lagen (1983:898) om dubbelbeskattningsavtal mellan
Sverige samt Storbritannien och Nordirland har hemvist i
Storbritannien och Nordirland och som enligt 6 § 1 mom. a och c lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt är skattskyldig i Sverige för
utdelning på andel i svensk ekonomisk förening kan erhålla nedsättning
av eller befrielse från statlig inkomstskatt enligt art. 10 i avtalet
under de förutsättningar som anges där.

6. Ansökan om nedsättning eller befrielse görs hos den taxeringsnämnd
som taxerar den utdelningsberättigade till statlig
inkomstskatt för det år då utdelningen beskattas eller, om
taxeringsnämndens arbete beträffande taxeringen detta år avslutats,
hos den domstol som handlägger besvär över nämnda taxering. Ansökan
bör göras före utgången av tredje kalenderåret efter det då
utdelningen blev tillgänglig för lyftning.

I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade genom intyg
från brittisk myndighet eller bank i Storbritannien och Nordirland
visa att han har hemvist i Storbritannien och Nordirland.

7. Beslut i ärende som avses i punkt 6 får överklagas på det sätt som
anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen
(1971:291).

Bilaga 3

Anvisningar om nedsättning av och befrielse från brittisk
inkomstskatt för person med hemvist i Sverige

1. Ansökan om befrielse från brittisk inkomstskatt på ränta, royalty,
pension eller livränta enligt artiklarna 11, 12 eller 18 i avtalet görs
skriftligen av den skattskyldige. Ansökningen avfattas på blankett SWE
3/Individual respektive SWE 3/ Company.

Ansökan om nedsättning enligt artikel 10 i avtalet av brittisk skatt på
utdelning och om utbetalning av skattetillgodohavande görs skriftligen
av den skattskyldige. Ansökningen avfattas på blankett SWE
3/Individual/Credit respektive SWE 3/Company/ Credit. Svenskt bolag som
innehar väsentlig andel i ett bolag i Storbritannien och Nordirland och
som önskar erhålla skattenedsättningen och skattetillgodohavandet i
samband med utdelningen från detta bolag kan ansöka om detta på blankett
SWE 7/Credit.

Blanketter tillhandahålls av “Inspector of Foreign Dividends, Lynwood
Road, Thames Ditton, Surrey, England KT7 ODP” och av
länsskattemyndigheterna.

2. Ansökan om personliga avdrag, skattenedsättning eller skattebefrielse
enligt artikel 27 p unkt 4 i avtalet görs skriftligen av den
skattskyldige på blankett R 43 (Foreign). Blankett tillhandahålls av
“Inland Revenue Claims Branch, St. John’s House, Merton Road, Bootle,
Merseyside, England L69 4EJ”.

3. Ansökan enligt punkt 1 eller 2 skall, om inte annat anges i andra
stycket, ges in till länsskattemyndigheten i det län där den
skattskyldiges hemortskommun är belägen. Länsskattemyndigheten skall
efter erforderlig undersökning kostnadsfritt utfärda intyg enligt
respektive blankett och därefter översända handlingen till brittisk
myndighet som anges där.

Beträffande ansökan enligt punkt 1 andra stycket gäller föreskrifterna i
första stycket endast första gången ansökan görs. Därpå följande
ansökningar kan utan intyg ges in av den skattskyldige direkt till
brittisk myndighet.

4. Ansökan om befrielse från brittisk inkomstskatt enligt artikel 21 i
avtalet görs skriftligen av den skattskyldige hos brittisk myndighet som
anges i punkt 1.

5. Beträffande tid och sätt för ansökan samt beträffande utredning, som
skall fogas till sådan ansökan, skall i övrigt iakttas vad som sägs i
anvisningarna på de blanketter som anges i punkterna 1 och 2 samt i
särskilda anvisningar utfärdade av brittisk myndighet enligt blankett
SWE 3. Sistnämnda blankett tillhandahålls av brittisk myndighet som
anges i punkt 1 och av länsskattemyndigheterna. Förordning (1987:35).