Förordning (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige

SFS nr
1984:936
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
1984-12-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1161

1 § Migrationsverket får besluta om bidrag av allmänna medel
till flyktingar för kostnader för resa till Sverige för vissa
anhöriga till en flykting som avses i 4 kap. 1 §
utlänningslagen (2005:716).

Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.
Förordning (2009:1161).

2 § Bidrag får lämnas till resa för anhörig som har sammanlevt med
flyktingen utanför Sverige och som är

1. make eller maka eller ogift barn under 20 år,

2. förälder eller syskon till den som är minderårigt barn, om det med
hänsyn till barnets behov föreligger särskilda skäl, eller

3. annan person som under längre tid under äktenskapsliknande former har
sammanlevt med flyktingen.

Om det finns synnerliga skäl, får bidrag lämnas även för andra anhöriga
än som avses i första stycket.

Bidrag får dock inte lämnas, om den anhörige med stöd av särskilt
regeringsbeslut om överföring av vissa flyktingar till Sverige har fått
tillstånd att resa in i riket. Förordning (1987:879).

3 § Bidrag får lämnas endast om den anhörige har beviljats
uppehållstillstånd före inresan i Sverige eller är undantagen från
skyldigheten att ha uppehållstillstånd.

4 § Bidrag får inte lämnas i den mån flyktingen eller den anhörige har
medel att själv bekosta resan.

5 § Bidrag får lämnas om ansökan görs innan resan har påbörjats. Om
synnerliga skäl föreligger, får dock Migrationsverket besluta om
bidrag även om ansökan inte har gjorts i förväg. Förordning (2000:397).

6 § Migrationsverkets beslut om bidrag enligt denna förordning får
inte överklagas. Förordning (2000:397).

Övergångsbestämmelser

1989:550

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande beträffande flyktingar som fått uppehållstillstånd
enligt 3 § utlänningslagen (1980:376).

2006:116

Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2006. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande beträffande flyktingar som fått
uppehållstillstånd enligt motsvarande äldre bestämmelser.