Förordning (1984:95) om minnesmynt på etthundra kronor

SFS nr
1984:95
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
1984-03-08

1 § Med anledning av konferensen om förtroende- och säkerhetsskapande
åtgärder och nedrustning i Europa, som inleddes i Stockholm i början
av år 1984, skall minnesmynt med ett namnvärde av etthundra kronor ges
ut.

2 § Minnesmyntet skall tillverkas av en legering som består av 925
tusendelar silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt av 16,0
gram och en diameter av 32 millimeter. Avvikelsen från den nominella
vikten får vid uppvägning av 100 mynt vara högst 16 gram.

3 § Minnesmyntet skall ha följande prägel. På framsidan en avbildning
av lilla riksvapnet på tornspiran på Stockholms stadshus mot en
bakgrund av vågor samt som omskrift upptill “SVERIGE”, nedtill “100 KR
1984”, till vänster “E”, som anger myntningsorten, och till höger “U”,
som utgör initialbokstaven i myntdirektörens efternamn. På frånsidan
tre brospann och under dessa “EUROPA” samt som omskrift upptill
“FÖRTROENDE SÄKERHET NEDRUSTNING” och nedtill “STOCKHOLM”. Randen
skall vara slät.