Förordning (1984:979) med bemyndigande för domkapitlen och kammarkollegiet att besluta i ärenden om samfällighetsbildning

SFS nr
1984:979
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1984-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS1988:1081
Upphävd
1989-01-01

1 § Beslut enligt 1 kap. 4 § lagen (1982:1052) om församlingar och
kyrkliga samfälligheter om att tillägga en kyrklig samfällighet
ytterligare befogenheter eller att bilda en ny samfällighet inom ett
stift meddelas av domkapitlet eller kammarkollegiet enligt
föreskrifterna i denna förordning.

I ett sådant ärende om samfällighetsbildning får den myndighet som
prövar ärendet även meddela beslut som avses i 1 kap. 8 § första
stycket och 10 §, 2 kap. 31 § första stycket och 32 § andra stycket
samt 5 kap. 1 § tredje stycket nyssnämnda lag, 4 § andra stycket och 4
a § tredje stycket lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval samt 1 §
andra stycket lagen (1972:229) om kyrkliga indelningsdelegerade.

2 § Domkapitlet beslutar i ärenden om samfällighetsbildning, om de
församlingar som berörs av åtgärden har samtyckt till den och ärendet
gäller

1. att församlingarna inom ett pastorat skall få utgöra en kyrklig
samfällighet som även har hand om andra ekonomiska
församlingsangelägenheter än dem som enligt lag eller annan
författning ankommer på pastoratet,

2. att några församlingar inom ett pastorat skall få bilda en kyrklig
samfällighet för en eller flera ekonomiska församlingsangelägenheter.

3 § Kammarkollegiet beslutar i andra ärenden om samfällighetsbildning
än sådana som ett domkapitel enligt 2 § får besluta i. Om ett ärende
enligt 5 § första stycket har överlämnats till kammarkollegiet,
beslutar dock kollegiet i ärendet även om domkapitlet enligt 2 § får
besluta i saken.

Om ett ärende är av särskild vikt från allmän synpunkt, skall
kammarkollegiet med eget yttrande överlämna det till regeringen för
avgörande.

4 § I ett ärende om samfällighetsbildning får kammarkollegiet besluta
att församlingar som berörs av samfällighetsbildningen inte längre
skall utgöra en sådan kyrklig samfällighet som avses i 1 kap. 4 §
första stycket lagen (1982:1052) om församlingar och kyrkliga
samfälligheter.

5 § En ansökan om samfällighetsbildning skall göras hos domkapitlet.
Om domkapitlet enligt 2 § inte får besluta i saken, skall domkapitlet
med eget yttrande överlämna ärendet till kammarkollegiet.

När ett beslut om samfällighetsbildning har bifallits och vunnit laga
kraft, skall en kopia av beslutet sändas till riksskatteverket,
kammarkollegiet, statistiska centralbyrån, kyrkofondens styrelse,
länsstyrelsen, den lokala skattemyndigheten samt annan som berörs av
beslutet.

6 § Domkapitlets beslut enligt 1 § andra stycket och 2 § får
överklagas hos kammarkollegiet genom besvär. Kammarkollegiets beslut i
en överklagad fråga får inte överklagas. Kammarkollegiets beslut i
övrigt i besvärsärendet får överklagas hos regeringen genom besvär.

Kammarkollegiets beslut i andra ärenden enligt denna förordning får
överklagas hos regeringen genom besvär.