Lag (1984:983) om ensamrätt till bärgning

SFS nr
1984:983
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1984-12-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:538

1 § Den som vill bärga sjunket gods som har övergetts av ägaren kan
efter ansökan hos länsstyrelsen erhålla ensamrätt till bärgning enligt
denna lag.

2 § Ensamrätt till bärgning innebär rätt för bärgaren att utan intrång
av andra under viss tid och på närmare angiven plats bärga godset.

3 § Ansökan om ensamrätt till bärgning prövas av länsstyrelsen.

Ensamrätt får ges bara till den som är lämplig med hänsyn till
allmänna och enskilda intressen. Har flera ansökningar gjorts
rörande samma område, ska länsstyrelsen pröva vilken av
sökandena som från allmän synpunkt bör ha företräde.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som
ansvarar för uppgifter enligt denna lag. Lag (2012:81).

4 § I beslut om ensamrätt skall länsstyrelsen meddela sådana
föreskrifter som krävs för att bärgningen inte skall medföra skada eller
olägenhet för allmänna eller enskilda intressen. Om en meddelad
föreskrift åsidosätts, får länsstyrelsen upphäva beslutet om ensamrätt.
Detsamma gäller om bärgningen har avslutats innan den föreskrivna tiden
har gått ut.

5 § Länsstyrelsens beslut får överklagas hos sjöfartsverket genom
besvär. Sjöfartsverkets beslut får inte överklagas.

6 § För vissa fartygslämningar och vissa föremål gäller
bestämmelserna i kulturmiljölagen (1988:950). Lag (2013:538).

Övergångsbestämmelser

1984:983

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985, då kungörelsen (1841:44
s.2) angående rättigheter och skyldigheter för dem, hwilka upptaga
sjunket gods, som af ägare blifwit öfwergifwet skall upphöra att gälla.
Om det i lag eller annan författning förekommer hänvisning till
föreskrifter som har ersatts av bestämmelser i denna lag, tillämpas i
stället de nya bestämmelserna.

Har ansökan om ensamrätt till bärgning gjorts före lagens ikraftträdande
men har ansökningen då ännu inte slutligt prövats, tillämpas den nya
lagen.