Lag (1985:1002) om försöksverksamhet inom sjukförsäkringsområdet

SFS nr
1985:1002
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1985-12-12

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med
avseende på ersättning från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om
allmän försäkring samt motsvarande ersättning enligt lagen (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring och lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd
meddela föreskrifter vid försöksverksamhet enligt denna lag.

Sådana föreskrifter skall avse vissa avgränsade grupper av personer
eller samtliga personer som är försäkrade eller omfattas av statligt
personskadeskydd.

Föreskrifterna får gälla längst till utgången av juni 1990. Lag
(1988:1539).

2 § För att möjliggöra en effektivare rehabiliteringsverksamhet i
anslutning till sjukdomsfall får, med avvikelse från 3 kap. 7 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring, föreskrivas dels att den lägsta grad
av nedsättning av arbetsförmågan som fordras för rätt till sjukpenning
skall vara en fjärdedel och dels att två nya ersättningsnivåer skall
införas, nämligen en fjärdedels och tre fjärdedels sjukpenning.

3 § För att underlätta återgång till arbetet i anslutning till
sjukdomsfall får föreskrivas att ersättning skall lämnas från
sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring för den
försäkrades merutgifter för resor till och från arbetet. Merutgifterna
skall ha uppkommit på grund av att den försäkrades hälsotillstånd inte
tillåter honom att utnyttja det färdsätt som han normalt använder för
sådana resor. Ersättning får inte lämnas med högre belopp än som
svarar mot den sjukpenning som den försäkrade skulle ha erhållit
enligt lagen om allmän försäkring för den tid som reseersättningen
avser.

4 § Vad som sägs i 2 och 3 §§ har motsvarande tillämpning i fråga om
ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring och lagen
(1977:265) om statligt personskadeskydd.