Förordning (1985:1026) om kassettskatt

SFS nr
1985:1026
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1985-12-12
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:801
Upphävd
1993-01-01

Föreskrifter om ansökan om kompensation enligt 15 § lagen (1982:691)
om skatt på vissa kassettband meddelas av riksskatteverket.

Övergångsbestämmelser

1990:801

Regeringen föreskriver att följande förordningar skall upphöra att gälla
vid utgången av år 1992, nämligen

1. förordningen (1985:1026) om kassettskatt,

2. förordningen (1982:798) om kompensation i vissa fall för kostnader på
grund av kassettskatt.

Förordningarna skall fortfarande tillämpas på förhållande som hänför sig
till tiden före den 1 januari 1993.