Statistiska centralbyråns kungörelse (1985:1039) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;

SFS nr
1985:1039
Departement/myndighet
Statistiska centralbyrån
Utfärdad
1985-12-12

Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som avses i
lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall höjas från
och med den 1 februari 1986 med fyra procent för underhållsbidrag till
eget eller annans barn och med sex procent för underhållsbidrag till
make, förutvarande make, fader eller moder.

Höjningarna gäller inte underhållsbidrag till barn, make eller
förutvarande make som har bestämts under november 1985 eller senare.
Höjningarna gäller inte heller underhållsbidrag till fader eller moder
som har bestämts efter utgången av juni 1979.

Bidrag, vars belopp efter höjningen slutar på öretal, utgår enligt lagen
om ändring av vissa underhållsbidrag med närmast lägre krontal.