Lag (1985:1040) om rätt för en skadenämnd att besluta i vissa frågor om avhjälpande av fukt- och mögelskador

SFS nr
1985:1040
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1985-12-12
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:458
Upphävd
2007-07-01

Regeringen får överlämna till en skadenämnd som har inrättats i
enlighet med avtal som staten har ingått med Svenska kommunförbundet,
med sammanslutningar av aktiebolag, stiftelser eller föreningar eller
med andra, att besluta om avhjälpande av fukt- och mögelskador i en-
eller tvåbostadshus och därmed sammanhängande frågor.