Lag (1985:1050) om förbud mot införsel av jordbruksvaror från Sydafrika

SFS nr
1985:1050
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1985-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:475
Upphävd
1987-07-01

1 § Varor hänförliga till 1–24 kap. lagen (1977:975) med tulltaxa får
inte föras in i landet, om varorna har sitt ursprung i Sydafrika.

Förbudet omfattar inte införsel under sådana omständigheter som för en
tullpliktig vara medför tullfrihet enligt 7 § tullförordningen
(1973:979).

2 § Om olovlig införsel av varor och om försök därtill finns
bestämmelser i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

Övergångsbestämmelser

1985:1050

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. Regeringen får, om det
föreligger synnerliga skäl, till utgången av februari månad 1986 medge
undantag för införsel på grund av avtal som slutits före lagens
ikraftträdande.