Lag (1985:1061) om avgifter i ärenden om lokala kabelsändningar

SFS nr
1985:1061
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1985-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:2027
Upphävd
1992-01-01

1 § Den som har fått tillstånd till satellitsändningar enligt lagen
(1985:677) om lokala kabelsändningar skall erlägga avgift till staten
enligt föreskrifterna i denna lag.

2 § För varje påbörjat kalenderhalvår skall tillståndshavaren erlägga
en avgift. Denna skall tas ut med tio kronor för varje bostad som kan
nås av satellitsändningar från tillståndshavaren vid
kalenderhalvårets ingång.

Avgiften för första kalenderhalvåret skall betalas senast den 31 mars
och avgiften för andra kalenderhalvåret senast den 30 september.

3 § Avgiften skall utan anmaning betalas in till kabelnämnden.

4 § Den som är avgiftsskyldig skall lämna uppgifter till kabelnämnden
om antalet bostäder som kan nås av hans satellitsändningar.

Om en avgiftsskyldig, trots särskild anmaning av kabelnämnden, inte
inom föreskriven tid lämnar sådana uppgifter om antalet bostäder som
kan ligga till grund för avgiftsberäkningen, skall nämnden fastställa
avgiften efter en uppskattning av antalet bostäder.

5 § Om avgiften för ett kalenderhalvår uppgår till högst 1 000 kronor
tas den inte ut. Lag (1987:581).

6 § Kabelnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos
kammarrätten genom besvär.

7 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar uppgifter som
är ägnade att leda till för låg avgift, skall dömas till böter eller
fängelse i högst sex månader, om inte gärningen är belagd med straff i
brottsbalken.

Övergångsbestämmelser

1985:1061

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

2. Den, som under någon del av andra kalenderhalvåret 1985 bedrivit
sändningar med stöd av lagen (1984:115) om försöksverksamhet med
särskild trådsändning och som under första kalenderhalvåret 1986 får
tillstånd att sända enligt lagen (1985:677) om lokala kabelsändningar,
skall betala hel avgift för första kalenderhalvåret 1986 även om
sändningar med stöd av tillståndet börjar först under det halvåret.