Förordning (1985:1062) med instruktion för kabelnämnden och närradionämnden

SFS nr
1985:1062
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1985-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:340
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelse

1 § Allämnna verksstadgan (1965:600) skall med undantag av 3 § 1 och 3
tillämpas på kabelnämnden och närradionämnden.

Uppgifter m.m.

2 § Kabelnämnden prövar frågor om lokala kabelsändningar. Den har
tillsyn över verksamheten med lokala kabelsändningar och skall också i
övrigt följa utvecklingen på området. Det åligger nämnden särskilt att i
enlighet med bestämmelserna i lagen (1985:677) om lokala kabelsändningar

1. pröva frågor om tillstånd till lokala kabelsändningar,

2. pröva frågor om återkallelse av tillstånd,

3. pröva frågor om förbud mot fortsatt vidaresändning av programkanaler
från satelliter,

4. pröva frågor som rör beslut om att någon som bedriver egensändning i
en upplåten kanal skall upphöra med sändningarna,

5. i lämplig omfattning efterhandsgranska program i lokala
kabelsändningar.

Kabelnämnden skall också handlägga ärenden om avgifter enligt lagen
(1985:1061) om avgifter i ärenden om lokala kabelsändningar samt pröva
frågor om bidrag enligt förordningen (1985:1065) om statsbidrag till
lokal programverksamhet.

Kabelnämnden får meddela föreskrifter för verkställigheten av lagen
(1985:677) om lokala kabelsändningar och lagen (1985:1061) om avgifter i
ärenden om lokala kabelsändningar.

3 § Närradionämnden prövar frågor om närradio och har tillsyn över
närradioverksamheten. Det åligger nämnden särskilt att i enlighet med
bestämmelserna i närradiolagen (1982:459)

1. besluta i ärenden om tillstånd att sända närradio och om återkallelse
av sådana tillstånd,

2. fastställa sändningstider,

3. i lämplig omfattning efterhandsgranska närradioprogram.

Närradionämnden skall också handlägga ärenden om avgifter enligt
förordningen (1984:463) om avgifter i ärenden om närradio.

Organisation m.m.

4 § Kabelnämnden och närradionämnden består vardera av en ordförande, en
vice ordförande och fem andra ledamöter.

Ordförandena och vice ordförandena skall vara lagfarna och erfarna i
domarvärv.

5 § För kabel- och närradionämnderna finns ett gemensamt kansli. Inom
detta finns en särskild enhet för vardera nämnden.

6 § Hos kabel- och närradionämnderna finns för nämnderna gemensamt en
direktör, en ställföreträdande direktör samt i övrigt personal enligt
särskilda beslut av regeringen ävensom annan personal i mån av behov och
tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får nämnderna anlita utomstående
för särskilda uppdrag.

7 § Direktören är chef för kabelnämnden och närradionämnden samt
förestår det gemensamma kansliet. Ställföreträdande direktören utövar
direktörens tjänst när denne har förhinder och inträder efter beslut av
direktören även i övrigt i dennes ställe vid behandlingen av vissa
ärenden eller grupper av ärenden.

Direktören är även chef för en av enheterna. Ställföreträdande
direktören är chef för den andra enheten.

8 § Kabelnämnden skall anses som anställningsmyndighet för kansliets
personal.

Ärendenas handläggning

9 § Ärendena avgörs antingen av kabelnämnden eller närradionämnden vid
sammanträde eller av ordförandena, vice ordförandena, direktören och
ställföreträdande direktören samfällt (den gemensamma delegationen för
nämnderna). Ärenden som inte avgörs i sådan ordning avgörs av direktören
eller enhetschef.

10 § Vid sammanträde med kabelnämnden avgörs

1. frågor om tillstånd till lokala kabelsändningar,

2. frågor om återkallelse av tillstånd,

3. frågor om förbud mot fortsatt vidaresändning av programkanaler från
satelliter,

4. frågor som rör beslut om att någon som bedriver egensändning i en
upplåten kanal skall upphöra med sändningarna,

5. frågor om fastställande av avgifter enligt 4 § andra stycket lagen
(1985:1061) om avgifter i ärenden om lokala kabelsändningar,

6. frågor om bidrag till lokal programverksamhet,

7. viktigare författningsfrågor och andra frågor av större vikt,

8. frågor om förslag till anslagsframställning,

9. frågor som direktören eller chefen för enheten för kabelnämnden
hänskjuter till sammanträde med nämnden.

Nämnden får överlämna åt enhetschefen att avgöra frågor om tillstånd
till lokala kabelsändningar och fastställande av avgifter i ärenden som
inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på nämnden.

11 § Vid sammanträde med närradionämnden avgörs

1. frågor om tillstånd att sända närradio och om återkallelse av sådana
tillstånd,

2. frågor om sändningstider,

3. viktigare författningsfrågor och andra frågor av större vikt,

4. frågor om förslag till anslagsframställning,

5. frågor som direktören eller chefen för enheten för närradionämnden
hänskjuter till sammanträde med nämnden.

Nämnden får överlämna åt enhetschefen att avgöra frågor om tillstånd att
sända närradio och om sändningstider i ärenden som inte är av sådan
beskaffenhet att prövningen bör ankomma på nämnden.

12 § Av den gemensamma delegationen för nämnderna avgörs

1. viktigare frågor om organisation och arbetsformer,

2. frågor om tillsättning av tjänster och antagande av annan personal,

3. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

4. frågor som inte enbart rör en av nämndernas verksamhetsområde och som
direktören hänskjuter till den gemensamma delegationen.

Delegationen skall vidare bereda förslag till nämndernas
anslagsframställning. Delegationen får överlämna åt direktören att
avgöra frågor under 2 i ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att
prövningen bör ankomma på delegationen.

13 § Ärenden som inte skall avgöras vid sammanträde med kabelnämnden
eller närradionämnden eller av den gemensamma delegationen för nämnderna
avgörs av direktören ensam eller, om ärendet rör enbart kabelnämndens
eller närradionämndens verksamhetsområde, av chefen för respektive
enhet.

14 § Vid sammanträde med kabelnämnden eller närradionämnden är varje
nämnd beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är
närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt
samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:944).

15 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda
för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan
ordföranden och minst tre andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen
avgöras på detta sätt får ordföranden besluta ensam i närvaro av den
föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt
denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

16 § Den gemensamma delegationen för nämnderna sammanträder när någon av
dess ledamöter begär detta. Delegationen är beslutför när dess
ordförande eller vice ordförande och minst tre andra ledamöter är
närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt
samtliga ledamöter närvara.

Regeringen bestämmer vem av nämndordförandena som skall vara ordförande
i den gemensamma delegationen och vem av dem som skall vara vice
ordförande. Förordning (1986:944).

17 § Ärenden som prövas vid sammanträde med kabelnämnden,
närradionämnden eller den gemensamma delegationen för nämnderna avgörs
efter föredragning som ankommer på direktören, enhetschef, annan
tjänsteman hos nämnderna eller föredragande som särskilt förordnas.

18 § Ärenden som prövas av direktören eller av enhetschef avgörs efter
föredragning som ankommer på annan tjänsteman hos nämnderna eller
föredragande som särskilt förordnas.

I arbetsordning eller genom särskilda beslut får medges att sådana
ärenden avgörs utan föredragning.

19 § Ordföranden får överta beredningen och föredragningen av ärenden
som skall avgöras vid sammanträde med nämnden eller den gemensamma
delegationen för nämnderna.

20 § har upphävts genom förordning (1986:944).

21 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Tjänstetillsättning m.m.

22 § Ordförandena och övriga ledamöter i kabelnämnden och
närradionämnden förordnas av regeringen för högst tre år.

Tjänsterna som direktör och ställföreträdande direktör tillsätts av
regeringen.

23 § Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning gäller den som innehar eller uppehåller tjänsten som
direktör eller ställföreträdande direktör.

24 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av kabelnämnden även i fråga om innehavarna av
tjänsterna som direktör och ställföreträdande direktör.