Förordning (1985:1064) om skyldighet att lämna vissa underrättelser som rör mål enligt lagen (1985:1056) om ansvarighet för lokala kabelsändningar

SFS nr
1985:1064
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1985-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1710
Upphävd
1992-01-01

1 § När justitiekanslern gör en framställning till domstol om förbud
mot fortsatt vidaresändning av en programkanal från satellit, skall
han underrätta kabelnämnden om det.

2 § När en domstol har meddelat dom i ett mål om förbud mot fortsatt
vidaresändning av en programkanal från satellit, ett mål om
återkallelse av tillstånd till egensändningar eller ett mål om
förordnande att den som bedriver egensändningar i en upplåten kanal
skall upphöra med sina sändningar, skall domstolen tillställa
kabelnämnden en avskrift av domen. Så snart tiden för överklagande av
domen har gått ut, skall domstolen lämna besked till kabelnämnden
huruvida talan har fullföljts.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas också när domstolen skiljer
sig från målet på annat sätt än genom dom.

3 § När kabelnämnden lämnar tillstånd till satellitsändningar, skall
nämnden underrätta sökanden om förbud som gäller mot vidaresändning av
programkanaler från satelliter och om sådana framställningar om förbud
som justitiekanslern har gjort och som fortfarande är föremål för
prövning av domstol.