Förordning (1985:1071) om ränta för år 1986 på vissa statslån till bostadsbyggande m.m.

SFS nr
1985:1071
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1985-12-17

1 § För år 1986 skall, om inte något annat följer av 2 §, räntesatsen
för nedan angivna lån vara 13,40 procent:

1. lån enligt bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) till den del
35 § första stycket förordningen, i paragrafens lydelse före den 1
juli 1985, tillämpas på lånet,

2. lån enligt bostadslånekungörelsen (1967:552) till den del 30 §
första stycket kungörelsen tillämpas på lånet,

3. lån eller lånedel som avses i punkt 5 första stycket
övergångsbestämmelserna till nämnda kungörelse,

4. lån eller lånedel varpå ränta till följd av punkt 7
övergångsbestämmelserna utgår enligt 30 § första stycket kungörelsen,

5. lån enligt räntelånekugörelsen (1967:553),

6. lån enligt förbättringslåneförordningen (1980:261) till den del 12
§ andra stycket förordningen tillämpas på lånet samt förbättringslån i
fall som avses i 11 § tredje stycket och 13 § andra stycket
kungörelsen (1962:538) om förbättringslån,

7. lån som efter utgången av år 1967 har beviljats enligt
tomträttslånekungörelsen (1965:905),

8. lån enligt kungörelsen (1968:227) om markförvärvslån till kommun,

9. lån som efter utgången av år 1967 har beviljats enligt kungörelsen
(1966:173) om statsbidrag och lån till barnstugor,

10. lån och förskott på lån som har beviljats enligt förordningen
(1976:260) om hyresförlustlån eller kungörelsen (1972:760) om lån
avseende kostnader för outhyrda lägenheter,

11. lån enligt kungörelsen (1973:400) om statligt stöd till allmänna
samlingslokaler,

12. lån enligt förordningen (1981:590) om lån till energibesparande
åtgärder i kommunala och landstingskommunala byggnader m. m.,
förordningen (1979:816) om statligt stöd till energibesparande
åtgärder i kommunala och landstingskommunala byggnader m. m.,
förordningen (1977:332) om statligt stöd till energibesparande
åtgärder i bostadshus m. m. eller kungörelsen (1974:252) om statligt
stöd till energibesparande åtgärder i bostadshus,

13. lån enligt förordningen (1978:992) om lån för underhåll av vissa
bostadshus,

14. lån enligt förordningen (1981:1123) om lån för förvärv från staten
av bostadsfastigheter för permanent bruk, om lånet har betalats ut
före den 1 juli 1985,

15. lån enligt förordningen (1982:541) om lån till grundavgiften vid
ombildning av hyresrätt till bostadsrätt,

16. lån enligt förordningen (1982:644) om lån för byggnadstekniska
åtgärder i bostadshus eller förordningen (1981:473) med samma namn som
har betalats ut före den 1 juli 1985, till den del 35 § första stycket
bostadsfinansieringsförordningen (1974:946), i paragrafens lydelse
före den 1 juli 1985, tillämpas på lånet,

17. lån enligt förordningen (1982:1286) om statlig
hyresförlustgaranti,

18. lån enligt 3 § förordningen (1982:1272) om statligt lånestöd
m.m. till särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda lägenheter,
förordningen (1976:257) om lån för förvärv av egnahemsfastighet i
vissa fall eller förordningen (1984:614) om lån för förvärv av vissa
fastigheter som har förköpts enligt förköpslagen (1967:868), om lånet
har betalats ut före den 1 juli 1985.

2 § Om ett lån som anges i 1 § 14 avser småhus som ägs av en enskild
person och som bebos av låntagaren eller hyrs ut under sådana
förhållanden att låntagarens intäkt av fastigheten vid beräkning av
kommunalskatt skall bestämmas enligt 24 § 2 mom. kommunalskattelagen
(1928:370), skall räntesatsen för år 1986 i stället vara 12,30
procent.