Lag (1985:1073) om försöksverksamhet med en samordnad länsförvaltning

SFS nr
1985:1073
Departement/myndighet
Civildepartementet ST
Utfärdad
1985-12-17

1 § I Norrbottens län får det bedrivas försöksverksamhet med en
samordnad länsförvaltning enligt bestämmelserna i denna lag.

2 § Länsstyrelsen fullgör under den tid som försöksverksamheten pågår de
uppgifter som ankommer på länsvägnämnden, länsskolnämnden,
lantbruksnämnden, fiskenämnden och länsbostadsnämnden i länet. För samma
tid skall ledamöter och suppleanter i dessa nämnder icke väljas.

3 § Utan hinder av vad som är föreskrivet i annan lag i fråga om de
uppgifter länsstyrelsen skall fullgöra enligt 2 § får regeringen meddela
de föreskrifter som behövs för försöksverksamheten.