Lag (1985:1075) om rätt att anlägga enskilda järnvägar m.m.

SFS nr
1985:1075
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1985-12-17

1 § Var och en har rätt att utan särskilt tillstånd (koncession) av
regeringen anlägga en enskild järnväg, tunnelbana eller spårväg för
allmän trafik.

I fråga om elektriska anläggningar finns särskilda föreskrifter.

2 § Tidigare av Kungl. Maj:t eller regeringen beviljade tillstånd
(koncessioner) att anlägga sådana anläggningar som avses i 1 § skall
alltjämt gälla med undantag för skyldighet att upprätthålla viss
trafik (trafikeringsplikt).