Förordning (1985:1076) om parkeringsplats för utländska beskickningars fordon

SFS nr
1985:1076
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1985-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:219
Upphävd
2010-05-01

Kommuner får meddela lokala trafikföreskrifter som innebär att
högst tre parkeringsplatser reserveras för varje utländsk
beskickning i anslutning till beskickningens kansli eller residens.

Detsamma gäller parkeringsplatser för konsulat, som förestås av
en karriärkonsul, och Förenta Nationernas fackorgan.