Lag (1985:1089) om försöksverksamhet inom hälso- och sjukvårdens område

SFS nr
1985:1089
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1985-12-19

Om socialstyrelsen för ett särskilt fall medger det, får en kommun som
ingår i ett landsting på försök helt eller delvis bedriva viss hälso-
och sjukvård (primärvård) i kommunen under förutsättning att landstinget
och kommunen har kommit överens om det. Socialstyrelsen får bestämma de
villkor som skall gälla för försöksverksamheten. Socialstyrelsens beslut
får överklagas hos regeringen av landstinget eller kommunen. Lag
(1991:1590).