Lag (1985:1101) om införande av skollagen (1985:1100)

SFS nr
1985:1101
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1985-12-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:801
Upphävd
2010-08-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:1685

Allmänna bestämmelser

1 § Skollagen (1985:1100) och denna lag träder i kraft den 1 juli
1986.

2 § Genom skollagen (1985:1100) upphävs skollagen (1962:319).

3 § I denna lag avses med

1962 års skollag skollagen (1962:319),

den nya skollagen skollagen (1985:1100),

1967 års omsorgslag lagen (1967:940) angående omsorger om vissa
psykiskt utvecklingsstörda,

den nya omsorgslagen lagen (1985:568) om särskilda omsorger om
psykiskt utvecklingsstörda m. fl.

4 § Om det i lag eller annan författning hänvisas till en sådan
föreskrift i 1962 års skollag eller 1967 års omsorgslag, som har
ersatts genom en bestämmelse i den nya skollagen eller i denna lag,
skall hänvisningen i stället avse den nya bestämmelsen.

Lokala styrelser för särskolan

5 § har upphävts genom lag (1991:1685).

Skolplikt och rätt till utbildning

6 § För barn som inte har börjat skolan före den 1 juli 1986 skall
frågor om skolplikt, skolform inom det offentliga skolväsendet och
nya skollagen, även om prövningen sker före den 1 juli 1986.

7 § Uppkommer fråga om elevs övergång efter ikraftträdandet från en
skolform till en annan, prövas frågan enligt bestämmelserna i den nya
skollagen, även om prövningen sker före den 1 juli 1986. Som skolform
anses därvid även grundsärskolan och träningsskolan.

Den som är född år 1970 eller senare och som med stöd av bestämmelser
i 1967 års omsorgslag vid ikraftträdandet har påbörjat men inte
avslutat skolgång i grundsärskolan, träningsskolan eller specialskolan
skall anses mottagen i den skolan enligt bestämmelserna i den nya
skollagen. Detta gäller dock inte den som är utskriven på försök från
särskolan.

8 § För den som är född år 1969 eller tidigare och som vid utgången av
juni 1986 är särskolpliktig enligt 1967 års omsorgslag upphör
skolplikten genom den nya skollagens ikraftträdande.

9 § Bestämmelserna i 3 kap. 19 § i den nya skollagen om rätt för
psykiskt utvecklingsstörda att få utbildning efter skolpliktstiden
gäller dem som är födda år 1966 eller senare.

De som är födda år 1965 eller tidigare och som vid utgången av juni
1986 inte har avslutat sin skolgång i särskolan eller specialskolan
skall beredas tillfälle att slutföra pågående yrkesutbildning eller
motsvarande under högst två år.

Vite

10 § Länsskolnämnden prövar även efter utgången av juni 1986 fråga om
utdömande av sådant vite som har förelagts enligt 39 § i 1962 års
skollag före den 1 juli 1985.

Förhållandet mellan olika huvudmäns grundskolor och
gymnasieskolor

11 § Sådana elevområden för olika huvudmäns grundskolor och
gymnasieskolor eller delar därav som har fastställts före utgången av
juni 1986 gäller utan hinder av den nya skollagen. Elevområden som
avser grundskolan får dock inte täcka varandra efter utgången av juni
1987, om inte annat följer av 4 kap. 7 § tredje stycket i den nya
skollagen.

12 § I fråga om rätt till interkommunal ersättning för läsåret 1986/87
för elever i grundskolan skall bestämmelserna i 1962 års skollag
tillämpas, om den ersättningskrävande kommunen har tagit emot eleven i
sin grundskola genom beslut som har fattats före den 1 juli 1986.

13 § I fråga om rätt till interkommunal ersättning för tid före den 1
juli 1987 för elever i gymnasieskolan skall bestämmelserna i 1962 års
skollag tillämpas, om den ersättningskrävande kommunen eller
landstingskommunen har tagit emot eleven på den aktuella studievägen i
sin gymnasieskola genom beslut som har fattats före den 1 juli 1986.

Fristående skolor m. m.

14 § Ett godkännande som enligt 10 § i 1967 års omsorgslag har
meddelats i fråga om undervisning för särskolpliktiga och som alltjämt
gäller vid utgången av juni 1986 får räknas såsom godkännande enligt
den nya skollagen såvitt gäller tiden till utgången av juni 1987.

15 § Beslut om befrielse från skolgång som har fattats med stöd av 35
§ i 1962 års skollag eller 26 § i 1967 års omsorgslag gäller inte
efter utgången av juni 1986.

Överklagande

16 § I fråga om överklagande gäller bestämmelserna i 1962 års skollag,
om beslut enligt den lagen har meddelats i första instans före den 1
juli 1986.

Beslut av länsskolnämnden enligt 10 § denna lag får överklagas hos
kammarrätten genom besvär.

17 § Bestämmelser om överklagande i 1967 års omsorgslag gäller i fall
där beslut med stöd av den lagen har meddelats i första instans före
den 1 juli 1986.

Avslutande bestämmelse

18 § Om det behövs under en övergångstid, får i organisatoriska
föreskrifter, som meddelas av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer, göras avvikelser från organisatoriska
bestämmelser i den nya skollagen utöver de avvikelser som följer av
denna lag. Lag (1986:342).