Lag (1985:1105) om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m. m.

SFS nr
1985:1105
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1985-12-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:164
Upphävd
1989-07-01

1 § Med obligatorisk kontroll avses i denna lag sådan kontroll genom
teknisk provning, analys eller annan liknande undersökning som

1. är föreskriven i lag eller annan författning, eller

2. åläggs någon genom beslut av en myndighet, eller

3. är förutsättning för att en ekonomisk förmån, ett tillstånd eller
annat liknande skall ges enligt föreskrift i författning.

2 § För varje område för obligatorisk kontroll (kontrollområde) kan en
riksprovplats utses eller en eller flera provplatser auktoriseras
(auktoriserade provplatser).

Om det finns särskilda skäl, kan två eller flera riksprovplatser utses
för samma kontrollområde.

3 § Har en riksprovplats eller en auktoriserad provplats utsetts för
ett kontrollområde, skall obligatorisk kontroll inom området utföras
vid denna, om inte annat följer av föreskrifter eller av beslut i det
särskilda fallet.

4 § En riksprovplats skall utföra obligatorisk kontroll på ett
sakkunnigt, objektivt och även i övrigt lämpligt sätt.

Det allmänna skall ha ett bestämmande inflytande över verksamheten.
Denna skall ha sådan inriktning att riksprovplatsens oberoende
ställning inte kan sättas i fråga.

En riksprovplats utses av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer.

5 § En riksprovplats som skall utföra obligatorisk kontroll får vid
kontrollen utnyttja provningsresultat från tillverkare eller andra med
motsvarande ansvar för produkten, om detta medges i föreskrifter eller
i beslut i det särskilda fallet.

Vid tillämpning av första stycket skall riksprovplatsen godkänna den
vars provningsresultat skall utnyttjas.

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
överlämna till en riksprovplats som är bolag eller stiftelse att pröva
frågor som gäller godkännande av personal, utrustning, förfarande,
organisation, produkt eller anläggning eller fastställande av avgift
för utförd kontroll.

7 § En auktoriserad provplats skall utföra den obligatoriska
kontrollen på ett sakkunnigt, objektivt och även i övrigt lämpligt
sätt.

Auktorisation meddelas av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer.

8 § Auktorisation meddelas för viss tid eller tills vidare.

Auktorisation kan återkallas, om provplatsen inte fullgör sin
skyldighet enligt 7 § eller annars i något väsentligt hänseende bryter
mot de villkor som gäller för verksamheten.

9 § En riksprovplats eller auktoriserad provplats kan utses för
kontroll som det åligger en myndighet att själv utföra eller låta
utföra eller som enligt internationell överenskommelse skall utföras i
viss ordning.

10 § Tillsyn över verksamheten vid riksprovplatser som inte är
statliga myndigheter och vid auktoriserade provplatser utövas av den
myndighet som regeringen bestämmer.

11 § En riksprovplats skall lämna bidrag till den centrala
förvaltningsmyndighetens kostnader för dess verksamhet enligt denna
lag och lagen (1974:897) om riksmätplatser m. m.

Bidragets storlek fastställs av regeringen.

12 § En auktoriserad provplats skall ersätta den myndighet som har
meddelat auktorisationen för kostnader med anledning av denna.

13 § En riksprovplats får ta ut avgift för obligatorisk kontroll
enligt vad regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer närmare
föreskriver.

14 § Regeringen får meddela föreskrifter om auktorisation att inom ett
visst område utföra kontroll genom teknisk provning, analys eller
annan liknande undersökning, som inte utgör obligatorisk kontroll
enligt 1 § (auktorisation för frivillig kontroll). I fråga om sådan
auktorisation tillämpas vad som gäller om auktoriserade provplatser
enligt 7–10 och 12 §§.

15 § Beslut i fråga om godkännande av tillverkare eller annan enligt 5
§ får överklagas genom besvär hos statens mät- och provråd. Mot beslut
av mät- och provrådet i sådant ärende får talan inte föras.

Har beslut i annan fråga som avses i denna lag meddelats av annan
myndighet än regeringen, får beslutet överklagas hos regeringen genom
besvär.

Övergångsbestämmelser

1985:1105

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 1986, då lagen (1974:896)
om riksprovplatser m. m. och lagen (1975:444) om beslutanderätt för
riksprovplats som ej är myndighet skall upphöra att gälla.

2. Auktorisation som enligt äldre bestämmelser meddelats för
termografering av byggnader gäller fortfarande. I fråga om sådan
auktorisation tillämpas äldre bestämmelser.

3. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift
som ersätts genom bestämmelse i den nya lagen, skall i stället den nya
bestämmelsen tillämpas.