Förordning (1985:1106) om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m. m.

SFS nr
1985:1106
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1985-12-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:526
Upphävd
1989-07-01

Föreskrifter om obligatorisk kontroll m.m.

1 § Myndigheter som får föreskriva att produkter, anläggningar eller
motsvarande skall ha eller sakna vissa egenskaper (föreskrivande
myndigheter) skall samråda med statens mät- och provråd, innan de
meddelar nya eller ändrade föreskrifter om obligatorisk kontroll inom
områden där riksprovplatser eller auktoriserade provplatser utsetts.

2 § Innan en föreskrivande myndighet meddelar nya eller ändrade
föreskrifter om obligatorisk kontroll inom ett område där riksprovplats
utsetts, skall samråd ske med provplatsen.

En riksprovplats skall hålla den föreskrivande myndigheten underrättad
om iakttagelser som provplatsen gör och som är av betydelse för
myndighetens verksamhet.

3 § Föreskrivande myndigheter får överlämna till en riksprovplats som är
bolag eller stiftelse att pröva frågor som gäller godkännande av
personal, utrustning, förfarande, organisation, produkt eller
anläggning.

AB Svensk Bilprovning prövar fråga som gäller godkännande av fordon inom
bolagets kontrollområden enligt förordningen (1985:1107) om
riksprovplatser och auktoriserade provplatser m. m., om inte annat är
särskilt föreskrivet.

Utseende av riksprovplatser och auktoriserade provplatser
(kontrollorgan)

4 § Om inte annat är särskilt föreskrivet

1. bereds ärenden om utseende av områden för obligatorisk eller
frivillig kontroll inom vilka riksprovplatser eller auktoriserade
provplatser kan utses, av statens mät- och provråd, som därvid skall
samråda med berörda föreskrivande myndigheter. Finner rådet att en
riksprovplats bör utses för ett visst kontrollområde eller att
auktoriserade provplatser bör kunna utses för ett visst område, skall
rådet överlämna handlingarna i ärendet jämte eget yttrande till
regeringen.

2. meddelar rådet beslut om auktorisation, om regeringen medgett att
auktoriserade provplatser får utses för visst kontrollområde eller för
frivillig kontroll.

Verksamheten vid riksprovplatser och auktoriserade provplatser

5 § En riksprovplats får inte bedriva sådan verksamhet vid sidan av
obligatorisk kontroll som kan antas påverka provplatsens oberoende
ställning. Sådana förändringar i förhållanden som kan antas få betydelse
för bedömningen av provplatsens oberoende ställning skall utan dröjsmål
meddelas statens mät- och provråd.

Verksamhet vid en riksprovplats som bedrivs vid sidan av obligatorisk
kontroll skall ekonomiskt och på annat sätt kunna skiljas från
verksamhet som gäller obligatorisk kontroll.

6 § En riksprovplats skall följa det internationella arbetet för
utveckling och harmonisering av kontrollmetoder och genom egen
utvecklingsverksamhet eller på annat sätt säkerställa att obligatorisk
kontroll kan bedrivas sakkunnigt och effektivt.

Avgifter m.m.

7 § Om inte regeringen har föreskrivit vilken ersättning som en
riksprovplats får uppbära får

1. en riksprovplats som inte är myndighet fastställa ersättning för
obligatorisk kontroll enligt föreskrifter som statens mät- och provråd
meddelar efter samråd med riksrevisionsverket,

2. en riksprovplats som är myndighet fastställa ersättning för
obligatorisk kontroll enligt föreskrifter som myndigheten meddelar efter
samråd med riksrevisionsverket.

8 § En auktoriserad provplats som är utsedd för visst kontrollområde
eller för frivillig provning, skall betala kostnaden för auktorisationen
enligt vad statens mät- och provråd efter samråd med riksrevisionsverket
föreskriver.

Tillsyn m.m.

9 § Tillsynsmyndighet enligt 10 § lagen (1985:1105) om obligatorisk
kontroll genom teknisk provning m. m. är statens mät- och provråd.

10 § Statens mät- och provråd får meddela närmare föreskrifter om
verksamheten vid riksprovplatser och auktoriserade provplatser som inte
är myndigheter.

Statens mät- och provråd får meddela allmänna råd för verksamheten vid
riksprovplatser och auktoriserade provplatser som är myndigheter.

11 § Riksprovplatserna och de auktoriserade provplatserna skall på
begäran lämna statens mät- och provråd upplysningar om den obligatoriska
kontroll som bedrivs och även i övrigt ge rådet möjlighet att följa
denna verksamhet.

Övergångsbestämmelser

1985:1106

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1986, då förordningen
(1974:898) om riksprovplatser m. m. och förordningen (1976:139) om
beslutanderätt för riksprovplatser som ej är myndighet skall upphöra att
gälla.

2. Auktorisation som enligt äldre bestämmelser meddelats för
termografering av byggnader gäller fortfarande. I fråga om sådan
auktorisation tillämpas äldre bestämmelser.

1989:526

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989, då förordningen
(1985:1106) om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m. m. och
förordningen (1974:899) om riksmätplatser m. m. skall upphöra att gälla.

2. I fråga om tidigare auktoriserade provplatser för obligatorisk eller
frivillig kontroll tillämpas dock förordningen (1985:1106) om
obligatorisk kontroll genom teknisk provning m. m. intill dess statens
mät- och provstyrelse har beslutat om ackreditering enligt den nya
lagen.