Förordning (1985:1119) om den statliga fonden för avhjälpande av fukt- och mögelskador i småhus, m.m.

SFS nr
1985:1119
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1985-12-12
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:712
Upphävd
1993-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Enligt bestämmelserna i denna förordning lämnas stöd för avhjälpande
av fukt- och mögelskador i en- och tvåbostadshus avsedda för permanent
bruk. Stöd lämnas i mån av tillgång på medel i statens fond för fukt-
och mögelskador.

Frågor om stöd prövas av fondens styrelse.

2 § En skadenämnd, som inrättas enligt avtal som staten ingår med
Svenska kommunförbundet, med sammanslutningar av aktiebolag, stiftelser
eller föreningar eller med andra, får i den omfattning som följer av
avtalen besluta om avhjälpande av fukt- och mögelskador i en- eller
tvåbostadshus och därmed sammanhängande frågor.

Stöd för avhjälpande av skador som omfattas av avtal som staten
ingått, m. m.

3 § Fondstyrelsen skall fullgöra de förpliktelser som enligt de i 2 §
avsedda avtalen åläggs fonden genom beslut av skadenämnden samt i övrigt
besluta i frågor som enligt avtalen ankommer på fonden eller rör avtals
tillämpning i viss kommun.

Stöd för avhjälpande av skador i övriga fall

4 § Till ägare av en- eller tvåbostadshus, som inte avses med de avtal
som anges i 2 §, lämnas stöd för att avhjälpa fukt- eller mögelskador så
att huset kan fungera tillfredsställande som bostad eller för att på
annat sätt täcka kostnader med anledning av sådana skador. Stöd lämnas
under förutsättning att

1. huset har färdigställts under tiden den 1 september 1975–den 31
augusti 1985 eller, om färdigställandet skett dessförinnan, skriftligt
krav med anledning av skadan har framställts i sådan tid att kravet inte
är preskriberat vid tidpunkten för ansökan om stöd,

2. huset har uppförts åt konsument på total- eller generalentreprenad
enligt skriftligt avtal eller sålts som nybyggt i samband med
marköverlåtelse eller överlåtelse av tomträtt,

3. husägaren är konsument eller dödsbo efter konsument.

Har husägaren förvärvat huset från annan än den som uppfört eller sålt
det enligt första stycket 2, lämnas stöd endast om husägaren har
övertagit de kontraktsenliga rättigheterna mot den som uppfört eller
sålt huset.

5 § Stöd kan lämnas även om huset har uppförts åt konsument enligt annat
skriftligt avtal än som anges i 4 § första stycket 2, om det finns
särskilda skäl och övriga förutsättningar för stöd enligt 4 § är
uppfyllda.

6 § Stöd enligt 4 eller 5 § får inte avse

1. skada på annan egendom än den som omfattas av entreprenad- eller
köpeavtalet,

2. skada som omfattas av garantiåtagande, försäkring eller
ansvarsutfästelse,

3. skada som uppstått på grund av ålder och bruk, vanvård, bristfälligt
underhåll eller liknande,

4. skada som prövats genom lagakraftägande dom eller om vilken nuvarande
eller tidigare ägare träffat förlikning.

7 § En husägare som lämnas stöd enligt 4 eller 5 § skall bära en
självrisk som motsvarar ett (1) basbelopp enligt lagen (1962:381) om
allmän försäkring. Självrisken betalas till fonden på begäran av
fondstyrelsen eller räknas av från beviljat stöd.

Om husägaren genom vårdslöshet medverkat till eller förvärrat skadan i
vidare mån än som täcks av självrisken, kan fondstyrelsen besluta om
förhöjd självrisk.

8 § Ansökan om stöd enligt 4 eller 5 § skall göras senast tio år efter
husets färdigställande. Detta gäller dock inte i fråga om ansökningar
som görs under år 1986. Ansökan ges in till den skadenämnd som avses i
2 §.

Ansökningsavgift tas ut med 1 000 kr. Avgiften skall betalas till
skadenämnden och tillfalla fonden. Den skall återbetalas om stöd lämnas
eller om det är uppenbart oskäligt att avgiften tas ut.

9 § Fondstyrelsen meddelar ett särskilt beslut i frågan om sökanden kan
få stöd enligt denna förordning och vilka huvudsakliga åtgärder som
bedöms vara nödvändiga för att huset skall fungera tillfredsställande
som bostad.

Finner fondstyrelsen att de åtgärder som bedöms vara nödvändiga inte är
försvarliga med hänsyn till kostnaden, skall husägaren i stället
erbjudas skälig ersättning.

I fondstyrelsens beslut skall anges vilka villkor för stöd som skall
gälla enligt 10 § 1–4. Förordning (1991:30).

10 § Om husägaren vill få stöd enligt fondstyrelsens beslut skall han
meddela styrelsen detta inom en månad från det att han fick del av
beslutet. Har fondstyrelsen begärt det skall husägaren dessutom

1. överlåta sin rätt till nedsättning av köpeskillingen och skadestånd
på staten intill det belopp som utbetalas från fonden,

2. förbinda sig att samråda med fondstyrelsen i fråga om indrivning av
fordran på nedsatt köpeskilling och skadestånd i sådan del som inte
omfattas av överlåtelse enligt 1,

3. förbinda sig att medverka till de utredningar och lämna de
upplysningar som behövs för att statens rätt skall kunna tas till vara,

4. förbinda sig att återbetala vad fonden har utgivit, i den mån skadan
ersätts i annan ordning,

5. erlägga självrisk enligt 7 § eller ställa motsvarande säkerhet.

Har husägaren fullgjort vad som ankommer på honom enligt första stycket,
beslutar fondstyrelsen om stöd. I annat fall får ärendet avskrivas.
Förordning (1991:30).

11 § Om huset inte kunnat användas som bostad under den tid skadan
avhjälpts, har husägaren rätt till ersättning för skäliga utlägg för
logi under denna tid, dock högst med en fjärdedel av det vid tidpunkten
för ansökan gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring.

Stöd genom bidrag i särskilda fall

12 § Till ägare av en- eller tvåbostadshus som inte avses med de avtal
som anges i 2 § och inte heller omfattas av bestämmelserna i 4 och 5 §§,
kan bidrag lämnas för åtgärder i syfte att avhjälpa mer omfattande fukt-
och mögelskador så att huset kan fungera tillfredsställande som bostad.
Bidrag lämnas under förutsättning att

1. huset är yngre än 30 år,

2. huset inte är uthyrt eller upplåtet med bostadsrätt,

3. skadorna inte omfattas av garantiåtagande, försäkring eller
ansvarsutfästelse.

Bidrag får lämnas till kostnader som är skäliga med hänsyn till
arbetenas art och omfattning.

Bidrag får lämnas endast till kostnader som inte kan bäras av
fastigheten i reparerat skick. Vid bedömning av låneutrymmet skall
bortses från lån som använts till annat än att förvärva eller förbättra
fastigheten. Förordning (1991:30).

12 a § En husägare som får bidrag enligt 12 § skall som självrisk bära
en del av reparationskostnaden. Självrisken utgör det högsta av följande
belopp, nämligen

1. beloppet för den del av reparationskostnaden som kan bäras av huset i
reparerat skick,

2. ett belopp som motsvarar en trettiondedel av reparationskostnaden,
multiplicerat med husets ålder,

3. ett basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

En självrisk som har bestämts med tillämpning av första stycket 1 eller
2 får sättas ned om boendekostnaderna annars skulle bli oskäligt höga
eller om det finns andra särskilda skäl. Självrisken får också sättas
ned om den har bestämts med tillämpning av första stycket 2 och huset i
de delar som berörs av de bidragsgrundande åtgärderna är väl underhållet
eller nyligen har rustats upp.

Självrisken får höjas eller bidrag vägras, om det är påkallat med hänsyn
till vad husägaren vid förvärvstillfället känt till eller bort känna
till om husets skick. Självrisken får också höjas i fall som avses i 7 §
andra stycket. Förordning (1991:30).

13 § Om det finns särskilda skäl kan bidrag lämnas även i andra fall än
som avses i 12 § under förutsättning att ändamålet med bidraget är
förenligt med fondens syfte.

14 § Ansökan om bidrag enligt 12 eller 13 § skall göras hos
fondstyrelsen. Bestämmelserna i 9–11 §§ skall tillämpas i ärenden om
bidrag enligt 12 och 13 §§. Förordning (1991:30).

Återbetalning av bidrag

14 a § En husägare som lämnats bidrag enligt 4, 5, 12 eller 13 § skall
betala tillbaka en viss del av bidraget, om fastigheten säljs inom tre
år från den dag fondstyrelsen beslutat om belopp för bidrag och
överskott uppkommer.

Överskott skall anses ha uppkommit om köpeskillingen med mer än ett
basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring överstiger det
högsta av följande belopp, nämligen

1. ett belopp som motsvarar 80 procent av det marknadsvärde för
fastigheten som har angetts i fondstyrelsens beslut om bidrag,

2. det belopp som bidragsmottagaren lagt ned för att förvärva och
förbättra fastigheten.

Sker överlåtelsen inom ett år från det beslut som anges i första
stycket, skall återbetalning av bidraget ske med tre fjärdedelar av
överskottet eller om bidragsbeloppet är lägre än överskottet, tre
fjärdedelar av bidragsbeloppet. Säljs fastigheten efter ett år men inom
två år skall hälften av överskottet eller bidragsbeloppet återbetalas.
Säljs fastigheten efter två år men inom tre år skall återbetalning ske
med en fjärdedel.

Om det finns särskilda skäl får återbetalningsskyldigheten jämkas.
Förordning (1991:30).

14 b § Om husägaren säljer fastigheten inom tre år från den dag
fondstyrelsen beslutat om belopp för bidrag skall han meddela detta till
fondstyrelsen och samtidigt lämna uppgift om köpeskillingen.

Husägaren skall i beslutet om bidrag underrättas om sin
uppgiftsskyldighet enligt första stycket och om att han kan bli
återbetalningsskyldig. Förordning (1991:30).

Fondstyrelsens organisation m. m.

15 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på fondstyrelsen:

14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

16 § om interna föreskrifter,

17 § om inhämtande av uppgifter,

29 § om myndighetens beslut.

Förordning (1988:1226).

15 a § Fondstyrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter
som anges i 4–13 §§ verksförordningen (1987:1100).

Ordföranden har under fondstyrelsen det ansvar för verksamheten och de
uppgifter som anges i 4–10 §§ verksförordningen. Förordning
(1988:1226).

16 § Fondstyrelsen består av högst fem ledamöter, som utses av
regeringen. Regeringen förordnar en av ledamöterna att vara styrelsens
ordförande. Ordföranden är fondstyrelsens chef. Styrelsen utser inom sig
en vice ordförande.

För andra ledamöter än ordföranden finns ersättare som utses av
regeringen. Ledamöterna och ersättarna förordnas för högst tre år.
Förordning (1989:1072).

17 § Fondstyrelsens kansligöromål fullgörs av kammarkollegiet. I mån av
behov och tillgång på medel får styrelsen anlita utomstående för
beredning av ärenden om stöd eller för andra särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

18 § Fondstyrelsen sammanträder när ordföranden bestämmer det.

19 § Fondstyrelsen är beslutför när minst tre ledamöter är närvarande,
bland dem ordföranden eller vice ordföranden.

Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta förenar sig om.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

20 § I arbetsordning eller genom särskilda beslut får överlämnas åt
ordföranden att avgöra ärende eller grupp av ärenden som inte är av det
slag att de behöver prövas av styrelsen.

21 § Ärenden avgörs efter föredragning. I arbetsordning eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärende som handläggs enligt 20 §
avgörs utan föredragning.

Föredragningen ankommer på särskilt förordnad föredragande. Styrelsen
får uppdra åt ledamot att föredra ärende eller grupp av ärenden.

22 § Om någon som har närvarit vid den slutliga handläggningen av ett
ärende eller föredraganden anmäler skiljaktig mening, skall denna
antecknas.

23 § I arbetsordning eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärendena.

24 § Fondstyrelsens beslut i ärenden om stöd enligt denna förordning får
inte överklagas.

Fondstyrelsen beslut i andra ärenden får överklagas hos regeringen, om
något annat inte följer av

— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att
pröva vissa mål,

— lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,

— andra föreskrifter.

Förordning (1988:1226).

Övriga bestämmelser

25 § Fondstyrelsen skall varje år före den 1 november till regeringen
redovisa sin verksamhet under föregående budgetår och lämna upplysningar
om fondens ställning.

26 § Utbetalning av medel från fonden ombesörjs av kammarkollegiet på
det sätt som fondstyrelsen bestämmer. Kollegiet svarar även för fondens
räkenskaper.

27 § Statens talan om skadestånd på grund av överlåtelse enligt 10 §
första stycket 1 utförs av kammarkollegiet på uppdrag av fondstyrelsen.
Medel som inflyter tillfaller fonden.

28 § Kammarkollegiet har rätt till ersättning ur fonden för göromål
enligt denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1989:1072

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1990 och tillämpas för
tiden från och med den 1 januari 1990.

1991:30

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1991.

Äldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas

a) om ansökan kommit in till fondstyrelsen före den 14 december 1990,
eller

b) om ansökan kommit in till fondstyrelsen under tiden 14 december
1990–31 januari 1991 och de äldre bestämmelserna är gynnsammare för
sökanden.