Förordning (1985:1122) om protokoll mellan Sverige och Finland om ersättning för bortfall av kommunalskatt i vissa fall, m.m.

SFS nr
1985:1122
Departement/myndighet
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1985-12-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:181
Upphävd
1989-06-01

Det protokoll om ersättning för bortfall av kommunalskatt i vissa fall
som Sverige och Finland undertecknade den 25 januari 1985 samt den
överenskommelse som i november 1985 har träffats med stöd av 6 § i
protokollet skall gälla för Sveriges del. Protokollets och
överenskommelsens innehåll framgår av bilagorna 1 och 2 till denna
förordning.

Bilaga 1

Protokoll
mellan Sverige och Finland om ersättning för bortfall av kommunalskatt
i vissa fall

Konungariket Sveriges regering och Republiken Finlands regering,

som beaktar att enligt avtalet den 22 mars 1983 mellan Finland,
Danmark, Island, Norge och Sverige för undvikande av dubbelbeskattning
beträffande skatter på inkomst och förmögenhet (skatteavtalet),
inkomst av arbete som utförs ombord på finskt eller svenskt skepp
beskattas endast i den avtalsslutande stat vars nationalitet skeppet
har,

som vidare beaktar att avtalet den 27 juni 1973 mellan Konungariket
Sveriges regering och Republiken Finlands regering för undvikande av
dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet har
upphört att gälla samtidigt som skatteavtalet trätt i kraft,
som önskar ersätta det till avtalet den 27 juni 1973 knutna
protokollet den 3 november 1977 mellan Finland och Sverige om
ersättning för bortfall av kommunalskatt i vissa fall med ett nytt
protokoll i samma ämne,

har kommit överens om följande:

1 §

Regeringarna är ense om att skattebortfall som på grund av
bestämmelserna i skatteavtalet uppkommer för en avtalsslutande stat,
dess kommuner eller andra offentligrättsliga juridiska personer, vars
skatter berörs av skatteavtalet, i princip skall i sin helhet bäras av
denna stat, dessa kommuner eller dessa personer.

2 §

Enligt båda regeringarnas uppfattning har emellertid den regel i
skatteavtalet, enligt vilken inkomst av arbete som utförs ombord på
finskt eller svenskt skepp beskattas endast i den avtalsslutande stat
vars nationalitet skeppet har, medfört ett bortfall av kommunalskatt
för kommuner inom landskapet Åland som väsentligen överstiger vad som
kan anses rimligt till följd av bestämmelserna i ett
dubbelbeskattningsavtal. Regeringarna har därför funnit att, med
hänsyn till landskapet Ålands särställning, dessa kommuner som ett
undantag från den princip som anges i 1 § bör tillerkännas ersättning
av statsmedel för skattebortfall med skäligt belopp.

3 §

Enligt båda regeringarnas uppfattning bygger skatteavtalet helt på
ömsesidiga åtaganden och utgör resultatet av en avvägning mellan de
båda staternas fiskala och övriga intressen. Regeringarna är därför
eniga om att den ersättning som enligt 2 § bör tillerkännas kommuner
inom landskapet Åland skall bäras av de båda staterna med hälften
vardera.

4 §

Ersättningsbeloppet fastställs av de båda regeringarna gemensamt för
ett år i sänder.

5 §

Ersättningen skall beräknas med ledning av förhållandena under året
närmast före det ersättningen avser och utgå med belopp, som motsvarar
det skattebelopp som enligt finsk sjömansskattelagstiftning skulle ha
utgått till kommuner inom landskapet Åland om arbetet utförts på
finskt skepp eller på skepp som enligt skatteavtalet likställs med
finskt skepp. Ersättningen skall avrundas till närmast högre 100 000-
tal finska mark.

6 §

Finska finansministeriet och svenska finansdepartementet skall träffa
särskild överenskommelse om tillämpningen av detta protokoll.

7 §

Detta protokoll träder i kraft trettio dagar efter den dag då båda
regeringarna genom notväxling i Helsingfors meddelat varandra att de
åtgärder vidtagits som krävs för protokollets ikraftträdande.

Sedan protokollet trätt i kraft tillämpas dess bestämmelser första
gången på skattebortfall som avser år 1984.

8 §

Detta protokoll förblir i kraft till dess det uppsägs av en av de
avtalsslutande parterna. Vardera avtalsslutande parten kan — senast
den 30 juni under ett kalenderår, dock inte tidigare än fem år efter
dagen för skatteavtalets ikraftträdande — på diplomatisk väg
skriftligen uppsäga protokollet hos den andra avtalsslutande parten. I
händelse av sådan uppsägning upphör protokollet att gälla beträffande
skattebortfall som avser kalenderår som följer efter det då
uppsägningen skedde.

Som skedde i Stockholm den 25 januari 1985 i två exemplar på svenska
och finska språken, vilka båda texter har lika vitsord.

Bilaga 2

Överenskommelse

mellan svenska finansdepartementet och finska finansministeriet om
tillämpning av protokollet den 25 januari 1985 mellan Sverige och
Finland om ersättning för bortfall av kommunalskatt i vissa fall

Svenska finansdepartementet och finska finansministeriet har med stöd
av 6 § i protokollet den 25 januari 1985 mellan Sverige och Finland om
ersättning för bortfall av kommunalskatt i vissa fall kommit överens
att följande ordning skall gälla för att genomföra protokollets
bestämmelser:

1. Ålands skattebyrå upprättar efter utgången av det år som enligt 5 §
i protokollet skall ligga till grund för beräkningen av ersättningen
för närmast följande år en förteckning över de sjömän med bo och
hemvist i kommun inom landskapet Åland vid ingången av det förstnämnda
året, vilka under detta år varit anställda på svenska skepp. I
förteckningen anges sjömans namn samt, om uppgift härom finns,
lönebelopp, svenskt personnummer, adress och hemkommun.

2. Skattebyrån lämnar förteckningen till skattestyrelsen, som
vidarebefordrar den till finansministeriet för granskning.

3. Finansministeriet sänder förteckningen jämte eventuella kommentarer
till finansdepartementet.

4. Finansdepartementet lämnar förteckningen och i förekommande fall
finansministeriets kommentarer till sjömansskattekontoret.

5. Sjömansskattekontoret granskar förteckningen och stämmer av
uppgifterna däri mot kontorets register över sjömän. Kontoret
upprättar därefter en förteckning över de sjömän vilkas lönebelopp med
hänsyn till den verkställda granskningen enligt kontorets uppfattning
skall ingå i underlaget för beräkningen av ersättningsbeloppet. I en
särskild förteckning anges de personer vilkas lönebelopp enligt
kontoret inte bör ingå i underlaget samt skälen härtill. För samtliga
i förteckningarna upptagna sjömän anges lönebelopp och anställningstid
under året i fråga.

6. Sjömansskattekontoret lämnar de upprättade förteckningarna jämte
eventuella kommentarer till finansdepartementet.

7. Finansdepartementet sänder förteckningarna och i förekommande fall
sjömansskattekontorets kommentarer till finansministeriet.

8. Finansministeriet granskar de överlämnade förteckningarna och
eventuella kommentarer. Uppkommer härvid tveksamhet angående vilka
lönebelopp som skall ligga till grund för beräkningen av ersättningen,
skall finansministeriet och finansdepartementet gemensamt lösa
frågan.

9. Sedan enighet nåtts om underlaget för beräkningen av ersättningen,
beräknar finansministeriet den andel av sjömansskatt som enligt finsk
lagstiftning skulle ha utgått till kommuner inom landskapet Åland om
sjömännen i fråga hade varit anställda på finska skepp. Beloppet
avrundas till närmast högre 100 000-tal finska mark.

10. Finska statsrådet fastställer det enligt punkt 9 beräknade
ersättningsbeloppet och beslutar, att Finland i enlighet med 3 § i
protokollet skall erlägga hälften av beloppet. I beslutet anges även
det år som ersättningen avser. Svenska regeringen
(finansdepartementet) underrättas om beslutet.

11. Svenska regeringen fastställer det enligt punkt 9 beräknade
ersättningsbeloppet i finska mark och beslutar, att Sverige i enlighet
med 3 § i protokollet skall erlägga som Sveriges andel hälften av
beloppet i finska mark. I beslutet anges även det år som ersättningen
avser. Finska statsrådet (finansministeriet) underrättas om beslutet.

12. Svenska regeringen utbetalar i finska mark den andel av
ersättningsbeloppet som anges i punkt 11 genom girering till
finansministeriets postgiroinkomstkonto hos finska Postbanken.

13. Länsstyrelsen i landskapet Åland utanordnar det enligt punkt 9
beräknade ersättningsbeloppet till kommuner inom landskapet enligt
finansministeriets närmare anvisningar.

Denna överenskommelse är upprättad i två exemplar på svenska språket.

Övergångsbestämmelser

1985:1122

1. Denna förordning träder i kraft fyra veckor efter den dag då
förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk
författningssamling.

2. Förordningen tillämpas första gången på skattebortfall för
inkomståret 1984.

1989:181

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1989.

2. Förordningen tillämpas första gången på skattebortfall för
inkomståret 1988.

3. Genom förordningen upphävs förordningen (1985:1122) om protokoll
mellan Sverige och Finland om ersättning för bortfall av kommunalskatt i
vissa fall, m. m.

4. Den upphävda förordningen tillämpas sista gången beträffande
skattebortfall för inkomståret 1987.